Projektinė veikla

Vilniaus kolegijos projektai

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra
Vilniaus kolegija pradeda įgyvendinti projektą „Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001. Projekto tikslas yra reikšmingai pagerinti sveikatos, veterinarijos, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų kokybę, modernizuojant Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūrą. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės studijų aplinka, bus įsigyta arba atnaujinta laboratorinė įranga. Projekto rezultatas – sukurta moderni, studentams patraukli mokymosi aplinka, kuri leis nuolatos gerinti studijų kokybę, tobulinti studijų programų turinį, padės efektyviai perduoti žinias ir ugdyti studentų praktinius įgūdžius. Projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 199 947,94 Eur.

Vilniaus kolegijos projektai

 

2021 metai

Saulės energijos panaudojimas VšĮ Vilniaus kolegijos pastatuose

Elektronikos ir informatikos fakulteto pastato J.Jasinskio g. 15, Vilniuje, modernizavimas.

Verslo vadybos fakulteto pastato, Didlaukio g. 49, modernizavimas

Sveikatos priežiūros fakulteto pastato, Didlaukio g. 45, modernizavimas

Pastato – veterinarijos klinikos, Dvaro g. 1, Buivydiškėse, modernizavimas

2020 metai

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Technologinės naujovės socialiniame darbe ir socialinėje globoje

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2020 m.

Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė

Naujų erdvių fiziniam aktyvumui Vilniaus kolegijoje sukūrimas

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2020

Inovatyvus internetinio mokymosi metodas, skirtas tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą

Intensyvūs kursai „Pieno produktų sauga“

VAKEN – nauja sistema studentų „minkštųjų įgūdžių“ ugdymui

Mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje klasėje

 

2019 metai

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

Gyvūninės kilmės produktų kokybės aspektai

Mokytojų kompetencijos migrantų ir pabėgėlių socialiniai įtraukčiai ankstyvajame vaikų ugdyme

Aukštojo mokymo institucijų programų tobulinimas įtraukiant inovatyvų mokymąsi darbo aplinkoje ir verslo partnerystes

Tvarumo ekonomika

Personalo kompetencijų tyrimų ir inovacijų tobulinimas profesinio aukštojo mokslo srityje

Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 m.

Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva

Teacher Education Network

 

2018 metai

Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams

Antreprenerystė + (ENT+)

3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

TĘSK

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai jubiliejiniais (Lietuvos ir Gruzijos šimtmečio metai) 2018 m.

 

2017 metai

Praktika sumaniai

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

Tarptautinė tėvystės programa

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2017 m.

Verslumo mainai vykdant projektinį mokymą

 

2016 metai

Europos sporto projektas

Gerosios mokyklos technologijos

Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Daugiakalbiškumo mokymasis

Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

K9LAND

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Menas ir socialinis virsmas

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas 

Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2016 m.

Sailing Through Cultures

Be Cyclist

 

2015 metai

Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Išmani ir saugi darbinė apranga

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiantys romų mažumas  

Studijų prieinamumo didinimas

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)

 

2014 metai

Inkliuzinis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: gerosios praktikos kūrimas

Naujos strategijos bendradarbiavimui su darbo rinka

Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius

 

2021 metai

Projektas: Saulės energijos panaudojimas VšĮ Vilniaus kolegijos pastatuose

Projekto Nr.: KKS-P-15 (2020/1.2.1./1)

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Programa: Klimato kaitos

Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams “

Numatoma projekto vertė: 298 083,00 Eur

Skirtas finansavimas: 238 466,40 Eur

Kolegijos indelis: 59 616,60 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – ant pastatų, esančių adresais Didlaukio g. 45, Vilniuje ir Didlaukio g. 49, Vilniuje įrengti saulės elektrinės, kurių bendra galia būtų 288 kW.  Įrengus saulės elektrines Vilniaus kolegija prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Planuojama, kad per 20 metų ant abiejų pastatų įrengtos elektrinės leis sumažinti CO2 išmestų dujų kieki 2046 t.

 

Projektas: Elektronikos ir informatikos fakulteto pastato J.Jasinskio g. 15, Vilniuje, modernizavimas.

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0098

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 2 067 572,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 1 447 300,40 Eur

Kitos lėšos: 620 271,60 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), sutapdinto stogo šiltinimas, šlaitinio stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, šilumos punkto modernizavimas, apšvietimo sistemos modernizavimas įrengiant LED šviestuvus. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

 

Projektas: Verslo vadybos fakulteto pastato, Didlaukio g. 49, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0100

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 1 232 317,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 862 621,90 Eur

Kitos lėšos: 369 695,10 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas,  išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją sporto salėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

 

 

Projektas: Sveikatos priežiūros fakulteto pastato, Didlaukio g. 45, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0101

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 1 746 816,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 1 222 771,20 Eur

Kitos lėšos: 524 044,80 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas,  išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas),  stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją sporto salėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

 

Projektas: Pastato – veterinarijos klinikos, Dvaro g. 1, Buivydiškėse, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0099

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 346 539,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 242 577,30 Eur

Kitos lėšos: 103 961,70 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikų pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), sutapdinto stogo ir pastogės šiltinimas, šilumos punkto modernizavimas, šilumą atspindinčių ekranų montavimas. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir  darbuotojams.

 

2020 metai

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas 

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: 

Kauno kolegija;

Panevėžio kolegija;

Šiaulių universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą formuojančius veiksnius analizę.

Trukmė: 2020 06 01 – 2020 12 15

 

Technologinės naujovės socialiniame darbe ir socialinėje globoje

Projekto Nr. NPHE-2020/10118

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: TTK Talino taikomųjų mokslų universitetas (Estija)

Partneriai: 

HAMK Häme taikomųjų mokslų universitetas (Suomija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: modernizuoti socialinio darbo mokymo programą (studijų procesą, metodus).

Trukmė: 2020 09 01 – 2022 10 31

 

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2020 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai:

Klaipėdos universitetas (Lietuva);

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuva);

Lietuvos nacionalinis muziejus (Lietuva);

Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje (Sakartvelas);

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (Lietuva);

Sakartvelo lietuvių bendrija „Rūta-Geo“ (Sakartvelas);

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras (Sakartvelas);

Šakių rajono savivaldybė (Lietuva);

Tbilisio sekmadieninė lituanistinė mokykla (Sakartvelas);

Vilniaus verslo kolegija (Lietuva);

Zanavykų muziejus (Lietuva).

Projekto tikslas:  Lituanistikos centro Sakartvele veiklos stiprinimas vykdant edukacines, mokslines ir įvairias šalityros veiklas Lietuvoje ir Sakartvele.

Trukmė: 2020

 

Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė

Projekto Nr. 01.2.1.-LVPA-K-856-01-0022

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: UAB „Medical Score“ (Lietuva)

Partneris: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: sukurti centralizuotą susirgimų simptomų ir kitų duomenų bazę, patogią naudoti tiek sveikatos priežiūros srities praktikams, tiek kitose srityse dirbantiems asmenims dėl kompleksinių duomenų filtravimo algoritmų, kai suvedus simptomus būtų pateikiamos galimų ligų įžvalgos.

Trukmė: 2020 07 21 – 2022 07 20

 

Naujų erdvių fiziniam aktyvumui Vilniaus kolegijoje sukūrimas

Fondas: Sporto rėmimo fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: kurti naujas erdves fizinio aktyvumo skatinimui Vilniaus kolegijoje.

Trukmė: 2020

 

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2020

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas 

Koordinatorius: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: populiarinti Mados technologijų ir verslo studijų programą.

Trukmė: 2020 11 05 – 2020 11 07

 

Inovatyvus internetinio mokymosi metodas, skirtas tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA202-078016

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Graikija);

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY ODD (Bulgarija);

Foule International Ltd. (Jungtinė Karalystė);

KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITESI (Turkija);

Mednarodna Zveza Za Zdravje Mladih – International Youth Health Organization (Slovėnija);

VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (Lietuva).

Projekto tikslas: sukurti novatorišką internetinio mokymosi metodą, skirtą tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą, suteikiant galimybę įgyti socialinius-emocinius įgūdžius, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, gyventi ir sėkmingai patekti į darbo rinką.

Trukmė: 2020

 

Intensyvūs kursai „Pieno produktų sauga“

Projekto Nr. NPHE-2020/10366

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Partneriai: 

Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: patobulinti žinias apie pieno kokybei įtaką darančius veiksnius ir kokybės veiksnių svarbą tolesnei perdirbimo pramonei ar vartotojui.

Trukmė: 2020

 

VAKEN – nauja sistema studentų „minkštųjų įgūdžių“ ugdymui

Projekto Nr. NPHE-2020/10040

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius:

Partneriai: 

Projekto tikslas: Projekto metu bus įkurta ne pelno organizacija. „Vaken“ centre bus smulkaus ir besikuriančio verslo pasaulis, kuriame bus atliekamos Nobanet (Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs) tarptautinės užduotys.

Trukmė: 2020 09 01 – 2023 06 30

 

Mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje klasėje

Projekto Nr. NPHZ-2020/10036

Fondas: Nordplus Horizontal programa

Koordinatorius: Estijos taikomųjų mokslų kolegija (Estija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: kelti tarptautinių studijų kokybę ir remti dėstytojus mokymosi procese.

Trukmė: 2020 09 01 – 2022 12 31

 

2019 metai

 

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001

Fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra
Vilniaus kolegija pradeda įgyvendinti projektą „Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001. Projekto tikslas yra reikšmingai pagerinti sveikatos, veterinarijos, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų kokybę, modernizuojant Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūrą. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės studijų aplinka, bus įsigyta arba atnaujinta laboratorinė įranga. Projekto rezultatas – sukurta moderni, studentams patraukli mokymosi aplinka, kuri leis nuolatos gerinti studijų kokybę, tobulinti studijų programų turinį, padės efektyviai perduoti žinias ir ugdyti studentų praktinius įgūdžius. Projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 199 947,94 Eur.

Trukmė: 2019 09 02 – 2021 10 31

 

Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Projekto Nr. S-521

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Šiaulių valstybinė kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus atlikti mokslo tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema.

Trukmė: 2019 05 02 – 2019 12 15

 

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0056

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Žmogiškųjų išteklių platformos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projektu siekiama sukurti CV site platformą, padedančią dirbtinio intelekto dėka tinkamai įvertinti kiekvieno kandidato tinkamumą darbo pozicijai bei padeda darbo ieškantiems asmenims išsirinkti tinkamiausią specialybę ir darbo vietą. Naujas CV standartas, išspręstų ne tik darbdavių neefektyvius atrankos procesus, bet ir pats CV standartas taptų prieinamas potencialiems darbuotojams, per automatizuotą CV pildymo platformą, kuri dirbtinio intelekto pagalba padėtų atskleisti ir pateikti ieškančioms darbuotojų įmonėms stipriausias kandidatų savybes.

Trukmė: 2019 – 2021

 

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0057

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Kibernetinio saugumo sistemos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projektas siekia revoliucionuoti kenkėjiškų programų aptikimo industriją – iš pagrindų pakeičiant antivirusinę  infrastruktūrą automatizuojant virusų aptikimo mechanizmą aptinkant anomalijas nestandartinėje sistemos veikloje.

Trukmė: 2019 – 2021

 

Gyvūninės kilmės produktų kokybės aspektai

Projekto Nr. NPHE-2019/10298

Fondas: Nordplus Horizontal programa

Koordinatorius: Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Partneriai: 

Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti nuolatinį bendradarbiavimo su aukštojo mokslo institucijomis tinklą, kurio tikslas keistis žiniomis apie gyvūnų gerovę ir produktų kokybę bei šių dalykų sąsajas.

Trukmė: 2019 06 01 – 2020 06 01

 

Mokytojų kompetencijos migrantų ir pabėgėlių socialiniai įtraukčiai ankstyvajame vaikų ugdyme

Projekto Nr. 2019-1-PT01-KA203-060683

Fondas: Erasmus+ programa (Portugalija)

Koordinatorius: Koimbros politechninis institutas (Portugalija)

Partneriai:

Balikesir universitetas (Turkija);

Gironos universitetas (Ispanija);

Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai);

Nortumbrijos universitetas (Jungtinė Karalystė);

VIVES taikomųjų mokslų universitetas (Belgija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti mišraus mokymosi kursą, skirtą ikimokyklinių ir pradinių klasių mokytojams, siekiant lavinti jų gebėjimus dirbti su migrantų ir pabėgėlių vaikais ir tokiu būdu sumažinti šių vaikų socialinės atskirties riziką.

Trukmė: 2019 09 01 – 2022 08 31

 

Aukštojo mokymo institucijų programų tobulinimas įtraukiant inovatyvų mokymąsi darbo aplinkoje ir verslo partnerystes

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

EUROPEN-PEN International EV (Vokietija);

Graco universitetas (Austrija);

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Nacionalinio ir pasaulio ekonomikos universitetas (Bulgarija);

Pavijos universitetas (Italija).

Projekto tikslas: ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su verslo įmonėmis.

Trukmė: 2019 11 01 – 2021 12 31

 

Tvarumo ekonomika

Projekto Nr. 2019-1-PL01-KA203-065050

Fondas: Erasmus+ programa (Lenkija)

Koordinatorius: Katovicų ekonomikos universitetas (Lenkija)

Partneriai: 

Florencijos universitetas (Italija);

Integrated Business Faculty PU (Šiaurės Makedonija);

Mariboro universitetas (Slovėnija);

RRiF visoka škola (Kroatija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: gilinti studentų žinias apie tvarumą, įtraukiant naują studijų dalyką į partnerių institucijų programas.

Trukmė: 2019 12 01 – 2022 08 31

 

Personalo kompetencijų tyrimų ir inovacijų tobulinimas profesinio aukštojo mokslo srityje
(Pristatymas )

Projekto Nr. 2019-1-PL01-KA203-065823

Fondas: Erasmus+ programa (Lenkija)

Koordinatorius: Jogailos universitetas (Lenkija)

Partneriai: 

Badeno-Viurtembergo aukštoji dualinė mokykla (Vokietija);

Eurokreator T&C sp. z o.o., (Lenkija);

Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija – EURASHE (Belgija);

Setubalo politechnikos institutas (Portugalija);

Slaigo technologijos institutas (Airija);

Žinių inovacijų centras LTD (Malta);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: stiprinti taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų svarbą Europos profesiniame aukštajame moksle – tiek institucijose, tiek regionuose, kuriuose jos veikia.

Trukmė: 2019 09 01 – 2022 08 31

 

Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas

Projekto Nr. 612542-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-KA

Fondas: Erasmus+ programa (Latvija)

Koordinatorius: BA verslo ir finansų mokykla (Latvija)

Partneriai: 

ArtSmart LTD (Latvija);

Centro Studi “Cultura Sviluppo” – CSCS (Italija);

Jaunimo verslumo skaitinimo asocicacija (Lietuva);

Mendelio universitetas Brno mieste (Čekija);

Setubalo politechnikos institutas (Portugalija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti dirbtinį intelektą, gebantį įvertinti jaunojo verslininko verslo planą.

Trukmė: 2019 10 01 – 2022 10 01

 

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai:

Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje (Sakartvelas);

Sakartvelo lietuvių bendrija „Rūta-Geo“ (Sakartvelas);

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras (Sakartvelas);

Tbilisio sekmadieninė lituanistinė mokykla (Sakartvelas);

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva);

Vilniaus verslo kolegija (Lietuva).

Projekto tikslas:  Lituanistikos centro Sakartvele veiklos stiprinimas vykdant edukacines ir įvairias šalityros veiklas Lietuvoje ir Sakartvele.

Trukmė: 2019

 

Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais

Fondas: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Krokuvos ekonomikos universitetas (Lenkija)

Projekto tikslas:  skatinti jaunų žmonių tarpkultūrinį bendradarbiavimą per verslumo plėtojimą (antreprenerystę), įskaitant socialinį verslumą ir ugdyti jaunimo socialines kompetencijas.

Trukmė: 2019 05 09 – 2019 10 31

 

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Projekto Nr. S-531

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas 

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai:

Panevėžio kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas:  ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos kolegijose priemonės tyrimą.

Trukmė: 2019 05 31 – 2019 12 15

 

Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Projekto Nr. S-569

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas 

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas:  verslo įmonių ir socialinių organizacijų pateiktų realių problemų bei iššūkių pagalba ugdyti studentų kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimus bei suteikti studentams reikiamų žinių ir įgūdžių tolesniam savarankiškam kūrybiškumo ugdymui.

Trukmė: 2019 07 01 – 2019 10 30

 

Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva

Projekto Nr. UMF1-22

Fondas: Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneris: Kijevo nacionalinis technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina)

Projekto tikslas: suteikiamų žinių, plėtojamų įgūdžių ir gebėjimų pagalba skatinti jaunus Lietuvos ir Ukrainos asmenis dalyvauti socialinės antreprenerystės veikloje.

Trukmė: 2019 05 01 – 2019 10 31

 

Teacher Education Network

Projekto Nr. NPHE-2019/10036

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Høgskulen på Vestlandet (Norvegija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: pasitelkus įvairių menų sintezę bei inovatyvius mokymosi metodus intensyvių kursų metu buvo kuriama kultūrinė programa ugdyti studentų ir dėstytojų pilietiškumą.

Trukmė: 2019

 

2018 metai

 

Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA201-046977

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Europen -Pen International EV (Vokietija);

Friedrich Fröbel Schule (Vokietija);

Istituto Comprensivo Panfili Swerafini-Lola Di Stefano Sulmona AQ (Italija);

Istituto Don Calabria (Italija);

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija (Lietuva).

Projekto tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30

 

Antreprenerystė + (ENT+)

Projekto Nr. NPHZ-2018/10079

Fondas: Nordplus Horizontal

Koordinatorius: Høgskulen på Vestlandet (Norvegija)

Partneriai: 

Haugaland Vekst IKS (Norvegija);

Headay Oy (Suomija);

Pori City Municipality (Suomija);

Enterprises in Pori City Association (Suomija);

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomija);

Ungt Entrepenorskap (Norvegija);

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (Lietuva);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti projekte dalyvaujančių partnerių žinias ir supratimą apie verslumo ugdymą, švietimą ir praktinę veiklą. Susiedami partnerius horizontaliai iš skirtingų sektorių yra skatinamas ypač glaudus jų bendradarbiavimas mokantis.

Trukmė: 2018 09 01 – 2021 08 31

 

3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0097

Fondas: LR Mokslo taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Mokslinės vasaros praktikos metu įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas.

Trukmė: 2018 07 02  – 2018 08 31

 

Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

Projekto Nr. NPLA-2018/10075

Fondas: Nordplus Nordic Languages 2018

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

IS- Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (Islandija);

IS-Folk Music Festival in Siglufjord (Islandija);

IS-Tónlistarskólinn á Tröllaskaga (Islandija);

Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas).

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi šiaurės Europos šalių kalbomis. Meninių metodų pagalba, ypač dainavimu, didinti islandų kalbos supratimą, tobulinti edukacinius ir didaktinius islandų kalbos mokymosi metodus bei parengti unikalią islandų kalbos mokymosi medžiagą.

Trukmė: 2018 05 01 – 2020 04 30

 

ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

Projekto Nr. NPHE-2018/10206

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Estija)

Partneriai: 

Háskólann á Bifröst (islandija);

Syddansk Musikkonservatorium SDMK (Danija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Den Danske Scenekunstskole Arts (Danija);

The Royal Academy of Music (Jungtinė karalystė);

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Švedija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Ugdyti meno srities studentų antreprenerystės gebėjimus.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01

 

NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Projekto Nr. NPHE-2018/10120S

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Danija)

Partneriai: 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Karelia-ammattikorkeakoulu (Suomija);

Metropolia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Örebro universitet (Švedija);

Savonia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Syddansk Musikkonservatorium (Danija);

Göteborgs universitet (Švedija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: skatinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės/Baltijos šalių aukštųjų mokyklų, rengiančių džiazo, populiariosios ir roko muzikos atlikėjus bei vykdyti patirties mainus.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01

 

Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Projekto Nr. S-270

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: atlikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studentų akademinio gyvenimo veiklas tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2019 12 15

 

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Projekto Nr. V6 – 5a

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą, bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2018 12 15

 

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

Projekto Nr. V22-090

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinės kolegija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2018 05 02 – 2018 12 15

 

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos verslo konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: padėti studentams sujungti verslo modelius ir kūrybinius atradimus į organiškus, jaunus ir perspektyvius verslus.

Trukmė: 2018 04 04 – 2019 10 04

 

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas kompleksiškai integruojant skirtingus verslumo skatinimo metodus ir priemones: paskaitas, dirbtuves, stovyklas, konkursus, verslumo keliones, konsultacijas, bendravimą su verslininkais.

Trukmė: 2018 03 29 – 2019 09 29

 

TĘSK

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Ugdymo plėtotės centras

Partneriai: 

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Vilniaus universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis – diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  ir pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse.

Trukmė: 2018 03 12 – 2022 03 12

 

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Aleksandro Stulginskio universitetas;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: inovatyvios studentų praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt tobulinimas ir atnaujinimas įdiegiant naujoves.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 06 01

 

Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104-046612

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Viešoji įstaiga „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras”

Partneriai: 

“LGK Plius” UAB;

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų (ir ne tik) suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo klausimu; kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas, užtikrinant

kokybišką ir kūrybingą suaugusiųjų kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.

Trukmė: 2018 – 2020

 

Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Projekto Nr. P-LU-18-78

Fondas: Lietuvos mokslo taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Kyiv National University of Technologies and Design) remiant Ukrainos Gynybos ministerijai.

Projekto tikslas: naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslininkų teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę, įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 12 31

 

Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

Projekto Nr. NPHE-2018/10152

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Estijos taikomųjų mokslų kolegija (Estija)

Partneriai: 

Háskólinn á Akureyri (Islandija);

Mainor AS (Estija);

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU (Norvegija);

Oulun ammattikorkeakoulu (Suomija);

International School of Tallinn (Estija);

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK (Suomija);

Vidzemes Augstskola (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: remti  švietimo naujoviškų produktų ir procesų naudą ir sistemingai keistis  gerąja patirtimi, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemų kokybės ir inovacijų tobulinimo projekte dalyvaujančiose Nordplus programoje dalyvaujančiose šalyse.

Trukmė: 2018 01 18 – 2019 12 31

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai jubiliejiniais (Lietuvos ir Gruzijos šimtmečio metai) 2018 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.

Trukmė: 2018

 

2017 metai

 

Praktika sumaniai

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;

Kauno kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas „Praktika sumaniai“, jungiantis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją (LVRA) bei 6 aukštąsias mokyklas, sudaro galimybę studentams atlikti praktiką komandose apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento. Taikant sumaniosios praktikos metodus yra stiprinami jų bendrieji įgūdžiai. Bendriesiems įgūdžiams tobulinti organizuojami mokymai studentams ir jų praktikų vadovams. Studentai skirtingų studijų krypčių komandose atlieka praktikas darbo vietose pagal profesiją, naudojant sumaniosios praktikos metodus. Į projektą įtraukti socialiniai partneriai bei atliekama praktika socialiniame versle ugdo praktiką atliekančių studentų pilietiškumo bei socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Trukmė: 2017 12 19  – 2019 12 19

 

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija 

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreipti į socialinio kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) verslo idėjų Alytaus regione generavimą.

Trukmė: 2017 12 19 – 2019 08 19

 

Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Projekto Nr. 2017-1-ES01-KA203-038098

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)

Koordinatorius: Universidad de Valladolid (Ispanija)

Partneriai: 

Babele Create Together SRL (Rumunija);

Eurocrea Merchant SRL (Italija);

University of Greenwich (Jungtinė karalystė);

Stichting Business Development Friesland (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: formuoti studenčių socialinio verslumo mąstyseną, verslumo įgūdžius ir gebėjimus, skatinti ir remti studenčių iniciatyvą ir kūrybiškumą įgyvendinant socialines inovacijas. Projektu siekiama sukurti inovatyvų internetinį socialinio verslumo ugdymo modelį, jį integruoti į studijas ir tokiu būdu padidinti studenčių įsidarbinimo galimybes bei prisidėti prie lyčių lygybės plėtros visuomenėje.

Trukmė: 2017 11 01 – 2019 10 01

 

Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Projekto Nr. UD-2017-LT-1526

Fondas: ŠMPF programa „Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lenkija)

Projekto tikslas: Projekto metu įvyko 10 paskaitų ciklas vartotojų elgsenos tema, kurias skaitė Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto dėstytojas dr. Jaroslaw Swida.

Trukmė: 2017 10 16 – 2017 10 27

 

Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666

Fondas: Erasmus+ programa (Jungtinė Karalystė)

Koordinatorius: Europa Training Ltd (Jungtinė Karalystė)

Partneriai: 

A.I.A.M. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalija);

Essenia UETP (Italija);

European Center for Quality (Bulgarija);

EVBB (Vokietija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Trukmė: 2017 10 01 – 2019 09 30

 

Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

Partneriai:

Biržų ,,Saulės“ gimnazija;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija);

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija (Latvija);

Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: parengti mokykloms mediacijos rengimo programą pedagogams, virtualią mediacijos mokymosi aplinką, mediacijos mokymosi programą moksleiviams ir mediacijos diegimo mokykloje rekomendacijas mokykloms.

Trukmė: 2017 09 01 – 2019 08 31

 

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Projekto Nr. V6-5

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31

 

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Projekto Nr. S-349

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija 

Partneriai:

Kauno kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31

 

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

Projekto Nr. 2017-1-DE01-KA203-003582

Fondas: Erasmus+ programa (Vokietija)

Koordinatorius: Leuphana Universität Lüneburg (Vokietija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant pradinio ugdymo pedagogus.

Trukmė: 2017 09 01 – 2020 08 31

 

Tarptautinė tėvystės programa

 

Fondas: Projektas finansuojamas aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Memorandumą ir tokiu būdu tapusių Tėvystės konsorciumo narėmis

Koordinatorius: Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai)

Partneriai: 

Hovesto universitetinė kolegija (Belgija);

Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija);

Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė);

Maltos universitetas (Malta);

Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: įgyvendinti jungtinį Tėvystės studijų modulį, kuris vyksta mišriu būdu – ir online, ir organizuojant intensyvias Tėvystės studijų savaites (po vieną semestre vis kitoje partnerėje-šalyje); bendradarbiauti vykdant tėvystės tyrimus; rengti mokslines publikacijas tėvystės tema.

Trukmė: 2017 10 05 – 2022 01 01

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2017 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Lietuvos edukologijos universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.

 

Trukmė: 2017

 

Verslumo mainai vykdant projektinį mokymą

Projekto Nr. 2017-1-BG01-KA205-035758

Fondas: Erasmus+ programa (Bulgarija)

Koordinatorius: Bulgarijos atminties fondas

Partneriai:

VšĮ „Probleminio mokymo institutas“;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: pritaikyti projektinio mokymosi metodiką mokant jaunimą verslumo.

Trukmė: 2017

 

2016 metai

 

Europos sporto projektas

Projekto Nr. 572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP

Fondas: Erasmus+ programa(Bulgarija)

Koordinatorius: Asociacija za razvitie na Bulgarskia sport (Bulgarija)

Partneriai:

A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour (Slovakija);

Mine Vaganti NGO (Italija);

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Rijecki sportski savez (Kroatija);

Remenyt a gyermekeknek kozhasznu Egyesulet (Vengrija);

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Lenkija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas skirtas skatinti ir gerinti gerosios patirties mainus, „Erasmus +“ programos privalumus, rasti ir paskleisti pirmosios ir antrosios Europos sporto savaičių gerąją patirtį, skatinti dalyvavimą sporte ir fizinėje veikloje. Pagrindinis projekto  tikslas – geros praktikos kūrimas, identifikavimas, skatinimas ir dalijimasis.

Trukmė: 2016 05 01 – 2017 10 31

 

Gerosios mokyklos technologijos

Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023171

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

European Center for Quality Ltd. (Bulgarija);

Europa Training Ltd. (Jungtinė karalystė);

Istituto Superiore di Sanità (Italija);

Promimpresa s.r.l. (Italija);

Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).

Projekto tikslas: sukurti ir praktiškai išbandyti instrumentus ir metodines priemones, kurios padėtų skatinti mokinių gerą savijautą mokykloje, ugdytų jų pasitikėjimą savimi bei didintų savirealizacijos galimybes.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 31

 

Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Projekto Nr. 2016-1-IT02-KA201-024342

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)

Koordinatorius: E.R.F.O.P. Onlus – European Institute for Research, Training and Vocational Guidance (Italija)

Partneriai: 

Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).

Università di Bologna (Italija);

RIC Novo mesto (Slovakija);

26th Primary schools in Limassol (Kipras);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti įtraukaus ugdymo metodinius instrumentus pradinių klasių mokytojams, siekiant geriau organizuoti įtraukaus ugdymo veiklas bendrojo lavinimo mokyklose projekto partnerių šalyse.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 30

 

Daugiakalbiškumo mokymasis

Projekto Nr. 2016-2-EL02-KA105-002578

Fondas: Erasmus+ programa (Graikija)

Koordinatorius: Europe Express (Graikija)

Partneriai: 

ASOCIATA D.G.T(Rumunija);

Estonian UNESCO Youth Association (Estija);

Fundacja Inkubator Innowacji (Lenkija);

Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Nachhaltigkeit in Europa (Austrija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: įgyvendinti jaunimo mainus 40 žmonių iš 6 skirtingų šalių, kad būtų sukurtas seminaro scenarijus apie užsienio kalbų mokymosi svarbą įsidarbinimo galimybėms, jaunimui vietos bendruomenėse visoje Europoje. Svarbiausi projekto metu naudojami metodai – mokymasis mokantis, mokymasis porose, veikla paremtas mokymasis, smegenų audros ir darbas mažose grupėse.

Trukmė: 2016 09 20 – 2017 07 19

 

Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

Projekto Nr. 2016-2-LT02-KA105-004860

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Jaunimo asociacija „Milžinų lizdas“

Partneriai:

Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Ispanijos, Graikijos, Gruzijos, Nyderlandų, Moldovos, Portugalijos, Rumunijos, Ukrainos.

Projekto tikslas: Projektas nukreiptas prieš didėjantį jaunimo radikalumą, nepakantumą ir ksenofobiją visoje Europoje, atsiradusius dėl migracijos krizės. Projektas puoselėja teigiamą požiūrį į kultūrinę ir religinę įvairovę bei skatina kultūrų dialogą.

Trukmė: 2016 09 05 – 2017 05 04

 

K9LAND

Projekto Nr. 2016-2-ES02-KA105-008332

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)

Koordinatorius: Asociacion 217SUR  (Ispanija)

Partneriai: 

Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 314 Moura (Portugalija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas sprendžia dėl kultūrinės įvairovės ir socialinių skirtumų atsirandančias problemas, piktnaudžiavimo gyvūnais problemą, taip pat nagrinėja svarbą savanoriškų organizacijų, dirbančių su autizmu sergančiais vaikais, nagrinėja trečiojo amžiaus gyventojų poreikius bei po stichinių nelaimių išgyvenusių asmenų paieškos būdus pasitelkiant sportą kaip įrankį ir skautų judėjimą.

Trukmė: 2016 08 01 – 2016 10 31

 

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Partneriai: 

„GLASSBEL EU“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Modernios E-Technologijos“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Saulės Vėjo Aruodai“ UAB;

„Soli Tek cells“ UAB;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti Fotoelektros technologijų klasterio narių bei visos Lietuvos fotoelektros technologijų srities kuriamą pridėtinę vertę bei įmonių konkurencingumą integruojant šį aukštųjų technologijų verslą į pasaulinę fotoelektros pridėtinės vertės kūrimo grandinę ir skatinant glaudų bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityje.

Trukmė: 2016 02 02 – 2019 02 28

 

Menas ir socialinis virsmas

Projekto Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Arts & Health South West (Jungtinė karalystė);

Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija);

Institut für Projektbegleitung und  Kompetenzentwiklung (Vokietija);

La Maison de L´Image (Prancūzija);

Portraits of Recovery (Jungtinė karalystė);

VšĮ Socialiniai paramos projektai.

Projekto tikslas: sukurti inovatyvią mokymo programą, skirtą sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių arba serga priklausomybių ligomis bei sudaryti galimybę suinteresuotoms pusėms dalintis patirtimi: menininkams, sveikatos priežiūros specialistams ir asmenims, sveikstantiems nuo priklausomybių.

Trukmė: 2016 06 01 – 2019 02 28

 

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas 

Projekto Nr. NPHE-2016/10112

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Yrkeshögskolan Novia (Suomija)

Partneriai: 

Högskolan på Åland (Suomija);

Eesti Kunstiakadeemia (Estija);

Estonian Open Air Museum Foundation (Estija);

Gjøvik University College (Norvegija);

Østfold University College (Norvegija);

Tartu Art College (Estija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Mobilumas

Trukmė: 2016 06 15– 2017 10 01

 

Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Projekto Nr. 2016-1-RO01-KA203-024732

Fondas: Erasmus+ programa (Rumunija)

Koordinatorius: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad (Rumunija)

Partneriai: 

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (Rumunija);

Fundatia EuroEd Iasi (Rumunija);

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași (Rumunija);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija);

Soros International House (Lietuva);

University of Zagreb (Kroatija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ištirti projekto partnerių šalyse žymiausius zonozės atvejus ir parengti šviečiamąją medžiagą zonozės prevencijos klausimais veterinarijos specialistams, švietimo darbuotojams, sveikatos priežiūros darbuotojams.

Trukmė: 2016 01 09– 2019 03 30

 

Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

Projekto Nr. 5621148-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD

Fondas: Erasmus+ programa ir Europos socialinis fondas

Koordinatorius: International Tuning Academy (Nyderlandai)

Partneriai: Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai.

Projekto tikslas: parengti studiją ir praktinius instrumentus bakalauro ir magistro studijas baigiančių studentų kompetencijų vertinimui Europos kontekste. Projektas apima penkias sritis – inžineriją (civilinė inžinerija), sveikatos priežiūrą (slauga), humanitarinius mokslus (istorija), gamtos mokslus (fizika) ir socialinius mokslus (švietimas).

Trukmė: 2016 01 01 – 2017 12 31

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2016 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Lietuvos edukologijos universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą. Vykdant šį projektą numatoma parengti ir išleisti lietuvių-gruzinų ir gruzinų-lietuvių kalbų žodynėlį, organizuoti įvairią edukacinę kultūrinę veiklą.

Trukmė: 2016

 

Sailing Through Cultures

Fondas: Erasmus+ programa (LT)

Koordinatorius: Jaunimo organizacija „Milžinų lizdas“ (Lietuva)

Partneriai:

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projekto tikslas – supažindinti jaunus žmones su migracija, jos priežastimis ir pasekmėmis, bei aptarti šių dienų situaciją.

Trukmė: 2016 06 01 – 2017 02 28

 

Be Cyclist

Fondas: Erasmus+ programa (LT)

Koordinatorius:Jaunimo organizacija „Milžinų lizdas“ (Lietuva)

Partneriai:

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projekto tikslas – sukurti inovatyvią mokymo(si) aplinką, kuri skatintų

tarpkultūrinės įvairovės suvokimą nuolat reflektuojant tarpusavyje kryptingam, įvairiapusiam jaunimo užimtumui, problemų sprendimui ir įvairių galimybių užtikrinimui

Trukmė: 2016

 

2015 metai

 

Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Projekto Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)

Koordinatorius: PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Italija)

Partneriai: 

Freguesia de Cascais e Estoril (Portugalija);

Asociatia Dominou (Rumunija);

Consulta Europa Projects and Innovations SL (Ispanija);

Stichting Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Societa Consortile Roccadi Cerrere (Italija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.

Trukmė: 2015 12 01 – 2017 11 30

 

Išmani ir saugi darbinė apranga

Projekto Nr. #R006 SWW

Fondas: Interreg Baltic Sea Region programa

Koordinatorius: Centria – ammattikorkeakoulu (Suomija)

Partneriai: 

Ansell Protective Solutions Lithuania Ltd (Lietuva);

Instytut Wlókiennictwa (Lenkija);

Krystian Sp. z o.o Ltd / PW Krystian Spólka z Ograniczona (Lenkija);

Odpowiedzialnoscia

Profline Ltd (Estija);

Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija);

Ruuvi Innovations Ltd (Suomija);

SRC Brasa Ltd (Latvija);

Tallinna Tehnikakörgkool (Estija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti Baltijos regiono įmonių, gaminančių darbo drabužius, konkurencingumą ir verslo galimybes.

Trukmė: 2015 11 20 – 2019 02 28

 

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Projekto Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Banku Augtskola (Latvija)

Partneriai: 

Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas skirtas nagrinėti realias problemas, situacijas dažnai besikeičiančioje aplinkoje, susijusias su rizikų valdymu. Projekto tikslas – parengti sprendimo metodologiją ir įrankį, palengvinantį užduočių sprendimą.

Trukmė: 2015 10 01– 2017 10 01

 

Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiantys romų mažumas  

Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013494

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

AGITA (Italija);

Youth Councils Association (Bulgarija);

MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet (Vengrija).

Projekto tikslas: sukurti inovatyvią metodinę mokymosi priemonę specialistams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Kuriamos neformaliojo mokymosi priemonės esmė – panaudoti teatrines inscenizacijas įtraukiant romus bei specialistus, dirbančius su romais ir tokiu būdu užtikrinti geresnį romų problemų ir tarpusavio supratimą, savitumus bei šios bendruomenės narių problemų priežastis. Teatrinių inscenizacijų ir jų refleksijų dėka realiai išgyvenamos tam tikros romų realybės dramos. Tai padeda geriau suprasti problemų esmę bei efektyviau padėti socialinę atskirtį patiriančiai bendruomenei.

Trukmė: 2015 09 01 – 2017 09 01

 

Studijų prieinamumo didinimas

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Valstybinis studijų fondas

Partneriai: 

Aleksandro Stulginskio universitetas;

Europos Humanitarinis universitetas;

Kauno kolegija;

Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegija;

Kauno technikos kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Kolpingo kolegija;

LCC tarptautinis universitetas;

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

Lietuvos verslo kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Panevėžio kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šiaurės Lietuvos kolegija;

Šv.Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus dizaino kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kooperacijos kolegija;

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus verslo kolegija;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais.

Trukmė: 2015 – 2021

 

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)

Projekto Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001

Fondas: ES struktūrinis fondas

Koordinatorius: Studijų kokybės vertinimo centras

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Kauno kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetas;

Švietimo informacinių technologijų centras;

Utenos kolegija;

Vilniaus dailės akademija;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: vystyti ir stiprinti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą Lietuvoje ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

Trukmė: 2015-10-20 – 2021-12-31

 

2014 metai

 

Inkliuzinis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: gerosios praktikos kūrimas

Projekto Nr. 2014-1-TR01-KA203-011754

Fondas: Erasmus+ programa (Turkija) 

Koordinatorius: Balıkesir Üniversitesi (Turkija)

Partneriai: 

Hanzehogeschool Groningenes (Nyderlandai);

Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalija);

Syddansk Universitet (Danija);

Northumbria University at Newcastle (Jungtinė karalystė);

Hogeschool VIVES (Belgija);

Vilniaus kolegija.  

Projekto tikslas: parengti gerosios praktikos pavyzdžiais grįstą įtraukaus ugdymo metodinių priemonių paketą, skirtą su ankstyvojo amžiaus (iki 8 m.) vaikais dirbantiems pedagogams.

Trukmė: 2014 09 01 – 2017 08 31

 

Naujos strategijos bendradarbiavimui su darbo rinka

Projekto Nr. NPHZ-2014/10017

Fondas: Nordplus Horizontal programa

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Bifrost University (Islandija);

Kuressaare Regional Training Centre (Estija);

Tallinn University Haapsalu College (Estija);

Tallinna Tehnikakõrgkool / University of Applied (Estija);

Turku University of Applied Sciences (Suomija);

Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinis fakultetas (Lietuva).

Projekto tikslas: sukurti naujas strategijas efektyviam bendradarbiavimui tarp ugdymo įstaigų ir darbinę patirtį turinčių (privačių ir juridinių) asmenų. Šiam tikslui pasiekti ketinama pasitelkti Šiaurės-Baltijos regiono patirtį. Novatoriškas projekto aspektas yra sisteminis požiūris į bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų ir darbinio gyvenimo.

Trukmė: 2014 09 01 – 2016 08 31

 

Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA202-000541

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

ABIVET s. à r. l. (Italija);

European Center for Quality Ltd (Bulgarija);

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (Rumunija).

Projekto tikslas: pritaikyti probleminio mokymo metodus rengiant veterinarijos felčerius.

Trukmė: 2014 01 09 – 2016 01 10