Projektinė veikla

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ĮSISAVINIMAS IR PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS  

ES parama studijų plėtrai (2007-2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektai).

Kolegijoje įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas sėkmingai įgyvendinami Europos struktūrinių fondų 2007-2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektai. Pastaraisiais metais sėkmingai įgyvendintos Verslo vadybos, Elektronikos, Ekonomikos ir Agrotechnologijų fakultetų studijų atnaujinimo programos. Fakultetų studijų programose buvo formuluojami studijų rezultatai, susieti su mokymo(si) ir vertinimo metodais, kuriama modulinė struktūra, įdiegiami ECTS kreditai, rengiama metodinė medžiaga ir kt.

ES parama infrastruktūros atnaujinimui

Gerindama infrastuktūrą 2011–2013 metais Kolegija sėkmingai įgyvendino projektą Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas Nr. VP3– 2.2– ŠMM– 14– V– 01– 005 kurio vertė – 4 999 tūkst. Lt. Pagrindinis projekto tikslas buvo modernizuoti Kolegijos EIF, esančio J. Jasinskio g. 15, studijų infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą įrengtos 70 ir 120 vietų srautinės amfiteatrinės auditorijos, Elektrotechnikos ir Telekomunikacijų laboratorijos, studentų ir dėstytojų poilsio zonos, atlikti 3 auditorijų, 7 laboratorijų, 14 laboratorijų paruošiamųjų, 2 studentų konsultavimo centrų, praktinio mokymo centro patalpų kapitaliniai remontai. Už projekto lėšas įsigyta moderni mokomoji laboratorinė, bazinė auditorinė, IT kompiuterinė ir programinė įranga, nauji baldai, o fakulteto pastatas pritaikytas neįgaliųjų studijoms, įrengiant 4 sustojimų keleivinį liftą ir žmonių su negalia atlenkiamus keltuvus. 2013 metais, Kolegijos administracijai persikėlus į suremontuotą pastatą Saltoniškių g. 58, EIF studentams ir darbuotojams mokymosi ir darbo sąlygos fakultete dar pagerėjo, nes padaugėjo patalpų, kurias galima pritaikyti tiek studijų procesui, tiek poilsiui.

2013 m. rugsėjo mėn., įgyvendinus projektą Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros modernizavimas Vilniaus kolegijoje Nr. VP3– 2.2– ŠMM– 14– V– 01– 011, kurio vertė 3 874 tūkst. Lt, sėkmingai baigtas dar vienas Kolegijos infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo etapas. Per šį infrastuktūros plėtros ir atnaujinimo etapą MTF buvo perkeltas į suremontuotą pastatą, Didlaukio g. 82, kuriame įrengtos naujos auditorijos ir laboratorijos, atnaujinti ir pertvarkyti elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, atliktas einamas patalpų remontas. Pagerinus infrastruktūrą fakultete vykdomos studijų programos tapo patrauklesnės ir konkurencingesnės.

Kolegija 2010–2012 metais įgyvendino ATF studijų infrastruktūros atnaujinimo projektą Kraštotvarkos studijų krypties praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas Nr. VP1– 2.2– ŠMM– 07– K– 01– 002, kurio vertė – 1 500 tūkst. Lt. Vykdant projektą buvo rekonstruotas lauko laboratorijų pastatas, pastatyti 2 nauji modernūs šiltnamiai su automatizuota laistymo, drėgmės, oro reguliavimo sistemomis, suremontuotos Želdinių ir Smulkiosios architektūros laboratorijos, pastarąją pritaikant mažosios architektūros praktiniams darbams vykdyti, sutvarkyta mokomojo kolekcinio augyno aplinka. Už projekto lėšas taip pat buvo įsigyta kompiuterinė technika ir projektavimo programinė įranga (35 vnt.), baldai studijų patalpoms (braižymo stalai, mokymo stalai, molbertai, kėdės, suolai, iš viso 105 vnt.). Atnaujinta studijų programos Želdiniai ir jų dizainas mokymo infrastruktūra pagerino ne tik studijų kokybę, bet ir švietimo paslaugų prieinamumą – padidėjo galimybės vykdyti ne tik formalųjį, bet ir neformalų mokymą, organizuojant seminarus, ekskursijas, lauko dienas, praktikumus.

2010–2013 metais Kolegija vykdė du infrastruktūros modernizavimo partnerystės projektus: Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (toliau – BIOTEFA– C/D Nr. VP2– 1.1– ŠMM– 04– V– 02– 003 ir Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė Nr. VP3– 2.2– ŠMM– 07– V– 01– 002. Atnaujinant projekto partnerių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūrą, Kolegijos Chemijos laboratorija siekdama tinkamai realizuoti Cheminės analizės technologijos studijų programą įsigijo chemijos laboratorinės įrangos už 568 tūkst. Lt. Šią įrangą efektyviai naudoja tiek studentai rengdami įvairius darbus, tiek dėstytojai atlikdami užsakomuosius tyrimus. Įgyvendinant antrąjį karjeros stebėsenos infrastruktūros plėtros projektą Kolegijos Karjeros centras įsigijo išmaniąją lentą, 4 kompiuterius, 2 daugiafunkcinius aparatus, iš viso IT ir biuro įrangos už 50 tūkst. Lt.

Projektai kuriuose dalyvaujama partnerio teisėmis

Pastaraisiais metais kasmet Kolegija partnerio teisėmis dalyvavo beveik dvejose dešimtyse ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, šių projektų sąrašas ir trumpas aprašymas pateiktas lentelėje.  Vykdant projektinę veiklą aktyviausiai bendradarbiaujama su Vilniaus universitetu (4 projektuose). Trečdalis projektų kuriuose dalyvaujama partnerio teisėmis yra finansuojami pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ . Šios priemonės tikslas – studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą.
Kolegija aktyviai dalyvauja studentų verslumo ugdymo projektuose ,,START”, ,,AdVenture“, ,,ATVERK – ateities verslo komanda“, ,,Verslumo kibirkštis“ ir kt.
Sėkmingai įgyvendintame projekte „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“, bendradarbiaujant dviem didžiausioms Lietuvos kolegijoms buvo siekiama pagerinti Kauno kolegijos ir Vilniaus kolegijos vadybos kokybę, sąlygojančią našios, skaidrios, tarptautinius standartus atitinkančios studijų aplinkos sukūrimą, užtikrinant realią studijų ir verslo integraciją, mokymosi visa gyvenimą paslaugų plėtrą.

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE VILNIAUS KOLEGIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS

Projekto pavadinimas Projekto kodas, trukmė, vykdytojas Bendra  projekto vertė, Lt Projekto tikslas
Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V
1. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003; 2010-03-03 – 2013-06-30; Vilniaus universitetas 25.891.214,00 Projekto tikslas – atnaujinti ir išplėtoti projekto partnerių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūrą, įsigyti MTEP, laboratoriniams darbams naudojamą įrangą. 2010/2011 m.m. Vilniaus kolegijos Chemijos laboratorijai Cheminės analizės technologijos studijų programos vykdymui įsigyta įrangos už 391 725 Lt. Įranga įdiegta ir naudojama studentų darbuose.
Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V
2. Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002; 2010-08-10 – 2013-08-31; Vilniaus universitetas (Karjeros centras)
 
5 882 352,94 Projekto tikslas – sukurti karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo materialinę bazę Lietuvos  aukštosiose mokyklose. 2011 m. lapkričio 9 d. pasirašyta dvišalė sutartis tarp VU (projekto vykdytojo) ir Vilniaus kolegijos (Projekto partnerio) dėl projekto veiklos   „Projekto   partnerių   aprūpinimas kompiuterine, programine, organizacine ir biuro įranga“ įgyvendinimo.
Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K
3. Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-061; 2010-04-01 – 2012-11-30; Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
  
973 573,43 Projekto tikslas – stiprinti vadybos ir verslo administravimo programų tarptautinį konkurencingumą. Akredituota Tarptautinio verslo studijų programa. Parengta praktinių užduočių valdymo metodika akcentuojant programinės įrangos SPSS (angl. — Statistical Package for the SocialScience) panaudojimą dėstant Verslo     matematikos, Kompiuterizuoto   verslo valdymo ir Verslo informatikos dalykus.

Parengti 8 mokymo priemonių komplektai Verslo studijų įvado, Rinkodaros tyrimų, Kokybės vadybos, Projektų   valdymo, Tarptautinės   prekybos, Profesinės praktikos, Baigiamosios praktikos, Baigiamojo darbo dalykams, akcentuojant SPSS prognozavimo metodikos taikymą.

Parengtos 5 praktinės egzaminų užduotys šiems dalykams: Finansai, Sandėlių vadyba, Dokumentų valdymas, Transporto logistika, Logistikos pagrindai. Vyko bandomasis Tarptautinio verslo studijų programos įgyvendinimas.

4. ATVERK Ateities verslo komanda VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028; 2011-11-09 – 2013-11-09; Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ 2 620 227,00 Projekto tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijų, jų dėstytojų ir studentų glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos inžinerinės pramonės (mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos ir pan.) įmonėmis, didinant šio gamybos sektoriaus ilgalaikį konkurencingumą, internacionalizavimą, suteikiant studentams galimybes spręsti įmonių problemas, ugdant jų komandinį verslumą, suteikiant   dėstytojams šio verslumo lavinimo įgūdžių realiomis verslo sąlygomis. Projekto metu numatyta vykdyti neformalius studentams ir dėstytojų mokymus, kurių metu jie realiai kurs produktų prototipus bei verslo planus Verslo ir techninės kūrybos centruose (VTKC). Konkuruos tarpusavyje Idėjų mugėje, dalyvaus imitaciniuose žaidimuose, stažuosis „Demola“ studentų verslumo ugdymo centre Suomijoje.
5. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024; 2011-11-14 – 2013-11-14; Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija 2 422 953,00 Projekto tikslas – skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumą įgyvendinant studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelį, pagrįstą adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo ugdymo modeliu „Spark of  Enterprise“ (liet. „Verslumo kibirkštis“). Projekto dalyviams – 300 studentų ir 40 dėstytojų – numatyti praktiniai verslumo ugdymo užsiėmimai, dalyvavimas verslo idėjų konkursuose, studijų vizitai į užsienio šalies verslo įmones.
6. Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034; 2011-11-09 – 2013-11-09; Viešoji įstaiga „KTU Regioninis mokslo parkas“ 1 686 135,00 Projekto tikslas – ugdyti studentų verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas patirtiniam mokymuisi, kuomet įgyjama  praktinės verslumo patirties, skatinamas verslumu grindžiamas mąstymas, ugdomi verslumo gebėjimai. Projekte bus naudojami šiuolaikiški studentų verslumo ugdymo metodai – atliekamas kompiuterinis modeliavimas, dalyvavimas verslo žaidimuose, kuriamos studentų įmonės, vykdomi projektai ir darbas grupėse, organizuojami vizitai verslo įmonėse.
7. Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas panaudojant Europinį verslumo ugdymo modelį EUROPRISE VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014; 2011-11-09 – 2013-11-09; Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 1 541 029,00 Projekto tikslas – suteikti biomedicinos, fizinių, technologijos ir socialinių mokslų krypties studentams verslumo pagrindus, kad jie galėtų laboratorijose padarytus išradimus pritaikyti praktikoje, gebėtų teorines žinias panaudoti kurdami naujus inovatyvius ir tarptautinėje erdvėje konkurencingus produktus. Vykdant projektą bus pritaikytas ir įgyvendintas Norvegijoje sukurtas verslumo ugdymo modelis EUROPRISE, kuris skatins aukštųjų mokyklų tiksliųjų mokslų studentus patiems kurti savo verslą, steigti įmones, susikurti sau darbo vietas ir pasilikti Lietuvoje.
8. Saulėtekio verslumo mokykla AdVenture VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-032; 2011-11-08 – 2013-11-08; Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“ 2 270 542,00 Projekto tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi Lietuvoje stiprinant ir ugdant studentų verslumo gebėjimus, kad verslo kūrimas būtų suvokiamas kaip dar viena galimos karjeros alternatyva. Projekto dalyviai turės galimybę perimti patirtį iš geriausių Lietuvos įmonių bei įgyvendinti savas verslo idėjas organizuojamuose mokymuose.
Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V
9. Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA) VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003; 2010-09-01 – 2013-10-26; Kauno technologijos universitetas 4 100 000,00 Projekto tikslas – atnaujinti esamas ir sukurti naujas I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programas bei jas įgyvendinti VU, KTU, VGTU, VDU, MII, KK ir VK. Atnaujinant modulių turinius bus paruoštos mokomosios knygos ir mokymo(si) medžiagos pateiktys.
10. Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A) VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009; 2010-09-01 – 2013-10-26; Vilniaus universitetas 6 778 353,00 Projekto tikslas – atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir patobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją stažuotėse, konferencijose ir dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo kursuose. 2011 m. atnaujinta studijų programa „Cheminės analizės technologija“: pertvarkytas studijų programos aprašas ir standartizuotoji dalis, atnaujintas specializacijos „Biocheminės analizės technologija“ dalykų turinys, parengta 14 dalykų metodinė medžiaga (konspektai, laboratorinių darbų aprašymai, savarankiško darbo užduotys). Atliktas atnaujintos studijų programos „Cheminės analizės technologija“ tarpinis ekspertinis vertinimas.
Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V
11. Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001; 2010-04-22 – 2013-12-31; Vilniaus universitetas  (Karjeros centras) 10 743 937,00 Projekto tikslas – sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai.Vykdant projektą, parengtas studentų karjeros valdymo paslaugų modelis. Parengtos ir ekspertų aprobuotos studentų karjeros valdymo paslaugų srities kokybės gairės, apimančios karjeros valdymo paslaugų ir priemonių kokybės, karjeros valdymo specialistų kompetencijų gaires ir karjeros valdymo specialisto etikos kodeksą. Parengta studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programa, aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistų profesinio tobulėjimo programa, karjeros vertinimo metodikų projektai, karjeros informacijos šaltinių klasifikatoriaus aprašas, karjeros informacijos šaltinių klasifikatoriaus vartotojo instrukcija bei karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) modelio projektas.
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V
12. Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002; 2010-11-30 – 2013-05-30; Jungtinių tautų Vystymo programa 2 949 164,00 Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą, sukuriant tarptautine partneryste pagristą studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistemą.Parengti moduliai: „Studentų tarptautinės praktikos“, „Dėstytojų tarptautinių stažuotės“ bei partnerių tinklo aprašas. Įvyko 3 mokomieji vizitai į Ispaniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę susipažinimui su gerąja tarptautinių partnerių tinklų kūrimo patirtimi. Vyko mokymai specialistams studentų parengimui tarptautinei praktikai bei pradėtas programinės įrangos tarptautinės praktikos / stažuočių organizavimo proceso automatizavimui kūrimas.
Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K
13. Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-005; 2010-03-08 -2012-12-31; Kauno kolegija 1 392 461,30 Projekto tikslas – didinti Kauno ir Vilniaus kolegijų studijų sistemų efektyvumą ir konkurencingumą, tobulinant šių aukštųjų mokyklų vidaus valdymą.Į KK ir VK strategijas bus integruotas mokymosi visą gyvenimą aspektas, padidintas aukštųjų mokyklų tarybų vaidmuo, kas sąlygos valdymo efektyvumą, veiklos skaidrumą atskaitomybę. Šiuo projektu užtikrinama ilgalaikė dviejų didžiausių Lietuvoje kolegijų partnerystė, skatinant abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais-ekonominiais partneriais bei suformuota abiems kolegijoms bendra strateginė studijų filosofija.
14. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004; 2012-05-17 – 2014-05-17; Mykolo Riomerio universitetas 1 328 906,00 Projektu siekiama perduoti projekto pareiškėjo įgytą patirtį Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, kurios įgyvendus projektą, prisidėtų prie neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo plėtros Lietuvoje. Pareiškėjo turima patirtis apima mokslinę ir praktinę patirtį. Teikiamu projektu siekiama sukurti kokybiškai naują paslaugą suaugusiems Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, kurios galės vertinti ir formalizuoti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi kompetencijas, įgytas ne akademinėje aplinkoje. Pagrindinis projekto tikslas – perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas kuriant tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.
Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V
15. LieDM tinklo plėtra VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002; 2012-12-12 – 2014-04-12; Vilniaus Gedimino technikos universitetas 993 699,9 LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų partnerystė vykdant nuotolinį mokymą bei mokymąsi. Studijavimui el. būdu sukurta 10 antrosios pakopos studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi kursų, kasmet organizuojama apie 800 vaizdo konferencijų, sukaupta daugiau kaip 6000 valandų vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, nuotolinio mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo filmavimo ir montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra prisideda prie nuotolinių studijų populiarinimo ir teikimo Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir didina jų konkurentabilumą respublikinėje ir tarptautinėje rinkoje
Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V
16. Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001; 2012-01-01 – 2015-04-10; Valstybinis studijų fondas 20 000 000,00 Projekto tikslas – paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V
17. Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni) VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005; 2011-12-22 – 2014-06-21; Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“  1 504 944,00 Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. Pagrindinės sprendžiamos problemos: mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumas, technologijų perdavimo žinių ir sistemos trūkumas, žemas Lietuvos verslo įmonių inovatyvumo lygis, nepakankamas mokslininkų/tyrėjų verslumo lygis.
MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K
18. Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų ugdymas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-020; 2012-07-24 – 2014-07-23; Viešoji įstaiga „Mokslininkų sąjungos institutas“ 360 155,00 Projekto tikslas yra „Skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose karjeros etapuose ir didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTTP srityje kokybine ir kiekybine prasme“, jam pasiekti iškelti 3 uždaviniai, kurių veiklos prisidės prie mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių ĮS srityje, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo, mobilumo ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, taip pat NĮSP aktyvinimo. Projekto poveikis atneš teigiamus rezultatus, nes bus išspręsta problema – mažai aktyvi NĮSP veikla bei būtinas su ĮS dirbančių mokslininkų, tyrėjų bei mokslo institucijos narių tobulinimasis, kvalifikacijos bei žinių gilinimas, mobilumo skatinimas.