Narystė tarptautinėse organizacijose

EURASHE Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija

www.eurashe.eu

EURASHE yra Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija, jungianti institucijas, kurios vykdo į praktinį rengimą orientuotas programas, ir vykdanti taikomuosius ir su profesija susijusius tyrimus. EURASHE atstovauja taikomųjų mokslų universitetams ir universitetų kolegijoms; kiti EURASHE nariai yra nacionalinės ir sektorinės aukštųjų mokyklų asociacijos ir kitos atskiros institucijos. EURASHE misija yra skatinti Europos aukštojo mokslo erdvėje (EHEA) profesinio aukštojo mokslo ir atitinkamų aukštojo mokslo institucijų, pripažintų ar finansuotų EHEA valstybės narės valdžios institucijų, interesus binarinėse aukštojo mokslo sistemose arba vieningose universitetinėse sistemose. Jos tikslas – skatinti EHEA profesinio aukštojo mokslo interesus ir prisidėti prie laipsniško Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvės (EHERA) vystymo. EURASHE nariai ne tik siūlo į praktinį rengimą orientuotas programas, bet ir vykdo taikomuosius ir su profesija susijusius tyrimus bei jų technologinį taikymą. EURASHE daugiausia dėmesio skiria politikos formavimui ir aukštojo mokslo projektams bei moksliniams tyrimams. Be to, ji savo nariams organizuoja metines konferencijas, teminius seminarus ir specialiai jiems pritaikytus renginius. VIKO atstovė – dr. Nijolė Zinkevičienė, n.zinkeviciene@viko.lt

COST Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje tinklas

www.cost.eu

COST yra mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklus finansuojanti organizacija. COST veiklos padeda sujungti mokslinių tyrimų iniciatyvas visoje Europoje ir už jos ribų bei suteikia galimybę tyrėjams ir novatoriams plėsti savo idėjas bet kurioje mokslo ir technologijų srityje, dalijantis jomis su savo bendraminčiais. COST veiklos apima tinklus „iš apačios į viršų“, trunkančius ketverius metus, ir skatina mokslinius tyrimus, inovacijas ir karjerą. VIKO atstovė – dr. Erika Kubilienė, e.kubiliene@viko.lt

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas

www.unglobalcompact.org

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas yra savanoriškas JT paktas, skatinantis visas pasaulio įmones ir organizacijas veikti pagal darnios ir socialiai atsakingos veiklos principus bei teikti ataskaitas dėl šių principų įgyvendinimo. JT Pasaulinis susitarimas remiasi  socialiai atsakingos veiklos principų sistema, apimančia žmogaus teises, darbo sąlygas, aplinkosaugą ir antikorupciją. Būdama Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo signatarė, Vilniaus kolegija teikia kasmetines  socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitas. VIKO atstovė – dr. Giedrė Brazdauskaitė, g.brazdauskaite@vvf.viko.lt

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL Pasaulinė imitacinių bendrovių centrų asociacija

www.penworldwide.org

Pasaulinis tinklas vienija organizacijas, siekiančias ugdyti verslumą pagal imitacinės bendrovės modelį  – „mokymasis dirbant“. Šiandien EUROPEN-PEN International administruoja daugiau nei 7 000 imitacinių bendrovių tinklą mokyklose, universitetuose, profesinio mokymo įstaigose, įmonėse ir mokymo centruose daugiau nei 40 pasaulio šalių. Kiekvienais metais tinklo imitacinėse bendrovėse dirba ir mokosi  daugiau nei 200 000 praktikantų. VIKO atstovė – Rima Bačiulytė, rima.baciulyte@viko.lt

CDIO pasaulinė švietimo iniciatyva ateities inžinieriams rengti

www.cdio.org

Pasaulinė švietimo iniciatyva, CDIO, yra novatoriška ateities inžinierių rengimo sistema. Vadovaujantis šia sistema, studentai – būsimieji inžinieriai yra ugdomi ypatingą dėmesį skiriant inžinerijos pagrindams, pritaikomiems veikiančiose realaus pasaulio sistemose ir kuriamuose produktuose. Visame pasaulyje CDIO iniciatyvos šalininkai naudoja šią sistemą kaip savo teikiamų inžinerinių studijų programų planavimo ir rezultatais pagrįsto vertinimo pagrindą. CDIO iniciatyva buvo sukurta pasitelkiant mokslininkus, pramonės ekspertus, inžinierius ir studentus. Ši iniciatyva tapo šablonu, kuris gali būti naudojamas bet kurioje inžinerines studijų programas teikiančioje aukštojoje mokykloje. Taip pat ši iniciatyva yra atviras modelis, kuris gali būti pritaikomas prie kiekvienos aukštosios mokyklos specifinių poreikių. CDIO iniciatyva šiuo metu naudojama daugelyje pasaulio universitetų, vykdančių studijas ir mokslinius tyrimus kosmoso, taikomosios fizikos, elektrotechnikos ir mechaninės inžinerijos srityse. CDIO iniciatyvos tinklas jungia aukštąsias mokyklas, pradedant nuo pasaulyje pripažintų reikšmingus mokslinius tyrimus vykdančių universitetų iki vietinių kolegijų, suteikiančių studentams inžinerijos mokslų pagrindus ir praktinio darbo įgūdžius. VIKO atstovas – Vytautas Lauciūnas, v.lauciunas@viko.lt

SPACE NETWORK – tarptautinė Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija

www.space-network.org

SPACE – Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija, vienijanti universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų akademinę bendruomenę. Pagrindiniai asociacijos tikslai yra mokymo ir tyrimų kokybės tobulinimas, dėstytojų ir studentų profesionalumo didinimas, glaudūs ryšiai su verslo bendrovėmis ir profesiniais tinklais. Šių tikslų siekiama sudarant SPACE nariams galimybes kartu rengti tarptautinių projektų paraiškas, naudotis ir dalintis nuotoliniais kursais, dalyvauti mainų programose, mokyti ir mokytis. VIKO atstovė – Nida Mačerauskienė, n.macerauskiene@vvf.viko.lt

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle

1995 metais įkurtas tinklas vienija 183 kineziterapeutus rengiančias mokyklas iš daugiau kaip 30 Europos šalių. Organizacijos nariais gali būti visos Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių aukštosios mokyklos, kuriose vykdomos kineziterapijos studijos, trunkančios mažiausiai trejus metus. Tinklo tikslas – užtikrinti aukštus kineziterapeutų rengimo standartus ir studijų kokybę, suburti aukštąsias mokyklas studijų programoms suderinti ir institucijų – narių interesams atstovauti įvairiose Europos Sąjungos struktūrose bei nacionalinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. VIKO atstovė – dr. Milda Žukauskienė, m.zukauskiene@spf.viko.lt

EFAD Europos dietistų asociacijų federacija

www.efad.org

EFAD sudėtyje yra per 35 nacionalines dietetikos asociacijas, atstovaujančias daugiau kaip 35 tūkst. dietistų 27 Europos šalyse, ir 35 aukštojo mokslo institucijos. EFAD veiklos tikslai: skatinti dietetikos profesijos vystymąsi; plėtoti dietetiką moksliniu ir profesionaliu lygmeniu narių asociacijų interesams tenkinti; palengvinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių dietetikos asociacijų ir kitų organizacijų – profesinių, švietimo ir vyriausybinių; skatinti Europos šalių narių gyventojų geresnę su maitinimusi susijusią padėtį. VIKO atstovė – dr. Erika Kubilienė, e.kubiliene@viko.lt

EFRS Europos radiologijos technologų asociacijų federacija

www.efrs.eu

Europos radiologijos technologų asociacijų federacija (EFRS), įkurta 2008 m., vienija 27 profesionalias radiologijos technologų asociacijas. Per savo narius EFRS atstovauja daugiau kaip 100 000 radiologijos technologų ir 8 000 šios specialybės studentų visoje Europoje. Europos radiologijos technologų asociacijų federacijos vaidmuo yra atstovauti, propaguoti ir plėtoti radiologijos technologo profesiją Europoje visose medicinos vaizdinimo, branduolinės medicinos ir radioterapijos bei švietimo srityse. VIKO atstovė – dr. Jūratė Graželytė, j.grazelyte@spf.viko.lt

VETNNET – Europos aukštųjų mokyklų, ruošiančių veterinarijos slaugytojus, tinklas

www.vetnnet.com

VETNNET – tai tinklas, kuris vienija Europos šalių mokymo įstaigas, veterinarijos asociacijas, veterinarijos slaugytojų asociacijas, akreditacijos įstaigas ir kitas organizacijas, kurios aktyviai vykdo ir domisi veterinarijos slaugytojų mokymu ir jo progresu. VIKO atstovas – Ernest Kostenko, e.kostenko@atf.viko.lt

ECLAS Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų taryba

www.eclas.org

ECLAS siekia skatinti ir plėtoti kraštovaizdžio architektūros išsimokslinimą visoje Europoje stiprindama ryšius ir praturtindama Europos kraštovaizdžio akademinės bendruomenės narių dialogą ir atstovaudama šios bendruomenės interesams platesniame Europos socialiniame ir instituciniame kontekste. VIKO atstovė – dr. Rimantė Kondratienė, r.kondratiene@atf.viko.lt

COMENIUS ASSOCIATION tarptautinė pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų asociacija

www.associationcomenius.org

Comenius asociacija yra tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas. Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius geriau suprasti kitas kultūras. VIKO atstovė – Aušra Simoniukštytė, a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

ELIA – Europos meno institutų lyga, jungianti menų studijas vykdančias aukštąsias mokyklas

www.elia-artschools.org

ELIA – tai tarpsritinis pasauliniu mastu aukštąsias menų mokyklas vienijantis Europos tinklas,  turintis daugiau negu 250 narių 47 šalyse ir atstovaujantis apie 300 000 visų meno disciplinų studentų. Tinklas vykdo profesinių kompetencijų ir patirties mainus meno srityje, mokslo ir taikomojo meno plėtrą, atstovauja menų studijas vykdančioms aukštosioms mokykloms formuojant aukštojo mokslo politiką. VIKO atstovė – dr. Birutė Žygaitienė, b.zygaitiene@mtf.viko.lt

AEC – Europos muzikos mokyklų asociacija

www.aec-music.eu

AEC, įkurta 1953 m., atstovauja institucijų, rengiančių muzikos profesionalus, interesams. Ši organizacija jungia daugiau kaip 300 narių 55 šalyse. AEC siekia tobulinti Europos aukštojo mokslo muzikos studijas, vykdyti muzikos, meno ir kultūros šiuolaikinėje visuomenėje plėtrą. AEC teikdama paramą, informaciją ir ekspertines konsultacijas įstaigoms, vykdančioms aukštojo mokslo muzikos studijas, padeda plėtoti partnerystę Europos ir tarptautiniu lygiu bei imasi veiksmų formuojant aukštojo mokslo muzikos studijų standartus visoje Europos aukštojo mokslo erdvėje ir už jos ribų. VIKO atstovas – dr. Andrius Juškys, a.juskys@mtf.viko.lt

EAIE – Europos tarptautinio švietimo asociacija

www.eaie.org

EAIE yra asociacija, jungianti asmenis, dirbančius aukštųjų mokyklų bei kitų organizacijų tarptautiškumo srityje. Asociacija organizuoja mokymus, konferencijas, veikia kaip platforma, skatinanti žinių ir gerosios praktikos dalijimąsi. VIKO veikla EAIE asociacijoje vykdoma per individualią darbuotojų narystę joje. VIKO atstovė – Jolanta Preidienė, j.preidiene@viko.lt

EERA Europos švietimo tyrimų asociacija

https://eera-ecer.de

EERA sudaro daugiau nei 35 nacionalinės ir regioninės švietimo tyrimų asociacijos iš visų Europos šalių. Jai vadovauja Taryba ir vykdomasis komitetas. Akademinis darbas organizuojamas teminiuose tinkluose. 1994–2008 m. EERA buvo įsteigta pagal Jungtinės Karalystės įstatymus kaip pelno nesiekianti organizacija Škotijoje. 2008 m. EERA įsikūrė Berlyne, Vokietijoje, ir yra vadinama „Verein“ (t. y. ne pelno organizacija pagal Vokietijos įstatymus).

EERA priklauso nuo nacionalinių asociacijų dalyvavimo įgyvendinant savo misiją – skatinti švietimo tyrimus Europoje ir skatinti švietimo tyrėjų asociacijų bendradarbiavimą.

Pagrindinis tikslas – Europos švietimo tyrėjų bendradarbiavimo skatinimas. Taip pat stengiamasi skatinti švietimo tyrėjų ir tarptautinių vyriausybinių organizacijų, tokių kaip ES, Europos Taryba, EBPO ir UNESCO, bendradarbiavimą; gerinti švietimo tyrimų asociacijų ir institutų bendradarbiavimą Europoje; skleisti edukacinių tyrimų išvadas ir pabrėžti jų indėlį į politiką ir praktiką.

Vilniaus kolegijos dalyvavimas EERA vykdomas per narystę Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijoje LETA, kurios nariais yra VIKO darbuotojai. LETA yra kolektyvinė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) narė (https://eera-ecer.de). EERA yra kolektyvinė Pasaulinės edukacinių tyrimų asociacijos WERA narė. Narystė LETA asociacijoje reiškia ir narystę WERA asociacijoje (https://wera.site-ym.com/).

EERA yra kolektyvinė Europos socialinių ir humanitarinių mokslų aljanso EASSH narė. Narystė LETA asociacijoje reiškia ir narystę EASSH aljanse (http://www.eassh.eu/).
VIKO atstovė – Vaiva Juškienė, v.juskiene@pdf.viko.lt

Act in Art Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus tinklas

www.actinart.org

Tinklas skirtas skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių aukštosiose menų mokyklose antreprenerystės plėtrą ir jos integraciją į studijų programas. VIKO atstovas – dr. Andrius Juškys, a.juskys@mtf.viko.lt

NordPuls Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus tinklas

www.nordplusmusic.net

Tinklas vienija aukštojo mokslo institucijas, vykdančias populiariosios muzikos, džiazo arba susijusių žanrų studijas. Tinklo tikslas yra stiprinti auštojo mokslo populiariosios muzikos, džiazo ir susijusių studijų kokybę. VIKO atstovė – Vita Sasnauskienė, v.sasnauskiene@mtf.viko.lt

Dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje programos Nordplus tinkluose:

Act in Art – Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus tinklas

NordPuls – Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus tinklas