Taikomoji mokslo ir profesionalaus meno veikla

Įgyvendinant Vilniaus kolegijos misiją taikomosios mokslo ir meno veiklos srityje, vadovaujamasi  LR Mokslo ir studijų įstatymu,  Vilniaus Kolegijos Statutu ir Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki  2020 tikslu – plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir profesionalųjį meną.

Taikomoji mokslo ir meno veikla apima tyrimus ir publikacijas, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių‑praktinių konferencijų organizavimą bei dalyvavimą jose, mokymo(si) medžiagos kūrimą, meninių projektų, parodų organizavimą bei dalyvavimą jose, konsultacinę veiklą, užsakomuosius tyrimus. Taikomieji moksliniai tyrimai yra viena iš pagrindinių sėkmingos veiklos prielaidų. Kolegijoje prioritetiniais yra laikomi tokie tyrimai:

  • socialinės srities tyrimai, kurių pagrindu plėtojamas studijų procesas, gerinama jų kokybė bei didinamos akademinio personalo kompetencijos; darbo rinkos poreikio, verslo aplinkos tyrimai,
  • technologijų srities, informatikos, aplinkos bei chemijos inžinerijos krypties tyrimai;
  • tyrimai, vykdomi drauge su kitų institucijų, verslo pasaulio atstovais, dalyvaujant tarptautinėse programose ar konkrečiuose projektuose, padedantys sėkmingai integruotis į Europos aukštojo mokslo erdvę.

Taikomoji mokslo ir meno veikla yra vykdoma įgyvendinant Vilniaus Kolegijos Taikomosios mokslo ir meno veiklos 2017–2019 m. Programą. Programos tikslas – įgyti naujų mokslo žinių, reikalingų studijų veiksmingumui užtikrinti, sustiprinti novatoriška praktika pagrįstas mokslo, meno ir verslo sąsajas bei skatinti jų sklaidą.

 Vykstantys aktualūs tyrimai:

Vandens naudojimo tyrimas yra parengtas bendradarbiaujant su Vakarų Anglijos universitetu (UWE, Bristolis, JK). Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti visuomenės požiūrį į vandens taupymo problemas ir sustiprinti visuomenės gebėjimą kovoti su klimato kaitos iššūkiais, ypač su sausromis. Problema yra aktuali ir Lietuvoje.

Atsakyti į tyrimo apklausos klausimus užtruks apie 15 minučių. Anketa yra anoniminė, o surinkta informacija bus naudojama tik tyrimo tikslais – prieigą prie duomenų turės tik tyrėjų grupė. Kviečiame visus dalyvauti šiame tyrime ir dėkojame už Jūsų skirtą laiką.

Pradėkite apklausą