Darbuotojų mobilumas

Dėstytojų mobilumas
Personalo mobilumas

DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

Kviečiame Vilniaus kolegijos dėstytojus dalyvauti ERASMUS+ programos personalo mobilumo dėstymui atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti dėstyti į Programos[1] šalių ir šalių Partnerių[2] aukštąsias mokyklas.

SVARBU:

 • Dėstytojų mobilumo konkursas vyksta rugsėjo mėn. (nuo pirmos iki paskutinės mėnesio darbo dienos).

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos dėstytojai.

 

Kur galima išvykti?

Paraiška

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti Dėstymo mobilumo konkurse Programos šalyse, pildo šią paraišką.

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti Dėstymo mobilumo konkurse Partnerėse šalyse, pildo šią paraišką.

Konkursas

Dėstytojų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos.

 

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.

 

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui konkursą, reikės pasiruošti dėstymo vizitui:

 • susisiekti su užsienio aukštąją mokykla, į kurią esate atrinkti ir susiderinti vizito datas ir programą.
 • Minimali dėstymo vizito trukmė:
  • Programos šalyse: 2 darbo dienos ir 8 dėstymo val., rekomenduojama vizito trukmė – 5 dienos, įskaitant ir kelionės dienas;
  • Šalyse Partnerėse: 5 darbo dienos ir min. 8 dėstymo val. + 2 kelionės dienos (fiksuota trukmė!).
 • susitvarkyti reikalingus dokumentus (žr. tolesnį skyrių);
 • pasirašyti finansavimo sutartį.

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 • Kontaktai su užsienio aukštąja mokykla, į kurią dėstytojas yra atrinktas dėstymo mobilumo vizitui, dėstymo datos ir turinio suderinimas.
 • Dėstymo mobilumo sutartis (Teaching Mobility Agreement) – ją pasirašo dėstytojas, fakulteto, kuriame dirba dėstytojas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo.
 • Dotacijos sutartis dėstymo mobilumui – ją ruošia Tarptautinių ryšių skyrius ir pakvies pasirašyti, kuomet bus atlikti kiti pasirengimo darbai.

 

Dotacijų dydžiai

 1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse.
 2. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse.

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

 • Per 3 darbo dienas po vizito atsiskaityti buhalterijoje;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti STA pažymėjimą arba jo kopiją;
 • Užpildyti anketą internetu (naudojant „Mobility Tools“[3]). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu gausite kvietimą ir nuorodą.
 • Atsiųsti trumpą pranešimą spaudai el. pavidalu Tarptautinių ryšių skyriui (el. paštu international@viko.lt) lietuvių ir anglų kalbomis apie įvykusį mobilumą.

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą dėstytojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo dėstymui programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

 

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ dėstytojų mobilumą kreipkitės į Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybą.

 

Kontaktai

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8 616 24369. Trumpassis tel. Nr. 320.
Nepraleiskite puikios galimybės!

 


1. Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
2. Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.
3. „Mobility Tool“ – Europos Komisijos sukurta elektroninė sistema, skirta administruoti mobilumo Projektus gavus Erasmus+ programos dotaciją.


 

PERSONALO MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

Kviečiame Vilniaus kolegijos darbuotojus dalyvauti ERASMUS+ programos personalo mobilumo mokymams atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti stažuotis į Programos [1] šalių ir šalių Partnerių [2] aukštąsias mokyklas ir įmones.

Atkreipiame dėmesį, kad konferencijos nėra finansuojamos, kaip mokymosi mobilumo vizitai.

SVARBU:

 • Personalo mobilumo mokymams konkursas vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • Kolegijos darbuotojai gali teikti paraiškas ne vėliau kaip 1 mėn. iki numatomos stažuotės pradžios, bet ne vėliau, kaip iki einamųjų mokslo metų gegužės 31 d.
 • Išimtis taikoma stažuotėms, vykstančioms einamųjų mokslo metų rugsėjo ir spalio mėnesiais – paraiškos šioms stažuotėms priimamos ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki stažuotės pradžios.

 

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos darbuotojai: dėstytojai ir/ar neakademinio personalo darbuotojai.

 

Kur galima išvykti?

 • Stažuotėms Programose šalyse galima rintis bet kurią Programos šalies aukštąją mokyklą ar įmonę.
 • Stažuočių skaičius šalyse Partnerėse kol kas labai ribotas. Dėl konkrečių pasiūlymų reiktų kreiptis į savo fakulteto vadovybę.

 

Paraiška

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti Eramus+ personalo mobilumo mokymams konkurse, pildo  PARAIŠKĄ.

Konkursas

Darbuotojų atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus+ personalo mobilumo mokymams atrankos komisija.

Atranka vyksta ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos įregistravimo Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyboje datos.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Mokymų turinys, atsispindintis mokymų programoje: tikslų, uždavinių ir planuojamų veiklos rezultatų aktualumas konkrečiam fakultetui ar padaliniui ir visai Kolegijai;
 • Užsienio (darbinės) kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs darbuotojai einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai;
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo mokymams konkursą, reikės pasiruošti vizitui:

 • susisiekti su užsienio aukštąja mokykla ar įmone, į kurią esate atrinkti ir susiderinti vizito datas ir programą.
 • Minimali personalo mobilumo mokymams vizito trukmė:
 • Programos šalyse: 2 darbo dienos ir 8 darbo val., rekomenduojama vizito trukmė – 5 dienos, įskaitant ir kelionės dienas;
 • Šalyse Partnerėse: 5 darbo dienos ir min. 8 darbo val. + 2 kelionės dienos (fiksuota trukmė!).
 • susitvarkyti reikalingus dokumentus (žr. tolesnį skyrių);
 • pasirašyti finansavimo sutartį.

PATARIMAS: Rekomenduojame kuo anksčiau susisiekti su priimančiais užsienio partneriais. Pasidomėkite, gal ši institucija organizuoja tarptautinę mokymų savaitę ar kitą renginį, skirtą atvykstantiems užsienio personalo darbuotojams.

 

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 • Kontaktai su užsienio aukštąja mokykla, į kurią darbuotojas yra atrinktas personalo mobilumo mokymams vizitui, datos ir turinio suderinimas.
 • Mokymosi mobilumo sutartis (Training Mobility Agreement) – ją pasirašo darbuotojas, padalinio, kuriame dirba darbuotojas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmnuo.
 • Dotacijos sutartis mokymosi mobilumui – ją ruošia Tarptautinių ryšių skyrius ir pakvies pasirašyti, kuomet bus atlikti kiti pasirengimo darbai.

Dotacijų dydžiai

 1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse;
 2. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse.

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

 • Per 3 darbo dienas po vizito atsiskaityti buhalterijoje;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti STT pažymėjimą arba jo kopiją;
 • Užpildyti anketą internetu (naudojant „Mobility Tools“). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu gausite kvietimą ir nuorodą.
 • Atsiųsti trumpą pranešimą spaudai el. pavidalu Tarptautinių ryšių skyriui (el. paštu international@viko.lt) lietuvių ir anglų kalbomis apie įvykusį mobilumą. „Mobility Tool“ – Europos Komisijos sukurta elektroninė sistema, skirta administruoti mobilumo Projektus gavus Erasmus+ programos dotaciją.

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą darbuotojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo mokymams programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

 

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumą mokymams kreipkitės į Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybą.

Kontaktai

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8 616 24369. Trumpassis tel. Nr. 320.
Nepraleiskite puikios galimybės!