Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro suteikta teise Vilniaus kolegija (VIKO) vykdo ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą.

Stojančiųjų užsienio kvalifikacijų vertinimas ir akademinis pripažinimas atliekamas, vadovaujantis Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo taisyklėmis.

KREIPTIS DĖL PRIPAŽINIMO

VIKO užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo kvalifikacijų), akademinį pripažinimą vykdo Studijų tarnyba.

Stojantysis per VIKO priėmimo informacinę sistemą http://needs.viko.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1) užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento (atestato, diplomo) skenuotą kopiją;

2) užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento priedo, teikiančio informaciją apie gautus įvertinimus, skenuotą kopiją;

3) asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) skenuotą kopiją;

4) vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijančio dokumento skenuotą kopiją, jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde.

SPRENDIMO DĖL AKADEMINIO PRIPAŽINIMO PRIĖMIMAS

VIKO studijų tarnyba, atlikusi užsienio kvalifikacijų vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų dėl akademinio pripažinimo per 1 mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų, įskaitant ir prašomus papildomus dokumentus, pateikimo:

1) pripažinti užsienio kvalifikaciją;

2) pripažinti užsienio kvalifikaciją tik kartu su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai), papildomi kursai ir panašiai), kuriuos kvalifikacijos turėtojas turės įvykdyti;

3) nepripažinti užsienio kvalifikacijos.

PRIIMTO AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SPRENDIMO APSKUNDIMAS

Stojantysis, nesutinkantis su VIKO sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją SKVC sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai, veikiančiai pagal SKVC su Švietimo ir mokslo ministerija suderintus ir patvirtintus šios komisijos nuostatus, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui.