Studijos ir darbas 2021-2022

Studijų ir darbo organizavimas Vilniaus kolegijoje 2021-2022 m.m. rudens semestro metu

INFORMACIJA STUDENTAMS

Visos studijų veiklos Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) 2021–2022 studijų metų rudens semestro metu vykdomos nenuotoliniu būdu, išskyrus kai studijų dalyko (modulio) ar studijų programos vykdymas nuotoliniu būdu yra įprastas, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, ir kontaktiniame studijų procese dalyvaujant tik neturintiems virusui būdingų simptomų bendruomenės nariams (įskaitant užsienio šalių piliečius) su galimybių pasu arba galioja šie dokumentai:

 1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nurodytus kriterijus, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
 2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus kriterijus arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos kompetentingos šalies institucijos išduotas dokumentas, nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos savikainos;
 3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus.

Nuostata dėl galimybių paso ar kitų aukščiau išvardintų dokumentų, galioja ir tiems asmenims, kurie planuoja apsigyventi Kolegijos bendrabučiuose, lankytis bibliotekos skaityklose, dalyvauti meno kolektyvų ar sporto komandų veiklose ar lankytis kitose su studijų procesu susijusiose Kolegijos erdvėse.

Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testo profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo. Šis testas iki 2021 m. spalio 15 d. atliekamas nemokamai.

Studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose ir nepasiskiepijusiems viena iš  COVID-19 ligos vakcinų arba nepersirgusiems COVID-19 liga, periodiniai profilaktiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

(Informacija parengta vadovaujantis Nutarimu ir 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1945  „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“)

Detali informacija apie studijų organizavimą fakultetuose 2021-2022 m. m. rudens ir pavasario semestruose yra pateikiama fakultetų internetinėse svetainėse, Facebook.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, studijų procesas Kolegijoje organizuojamas, laikantis šių reikalavimų:

 1. Kolegijos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
 2. Šalia įėjimų į Kolegijos pastatus sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje turi būti pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos).
 3. Rekomenduojama laikytis saugaus fizinio atstumo, reguliariai plauti rankas, neliesti rankomis savo akių, nosies ir burnos, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
 4. Nerekomenduojama būriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.
 5. Tarp studentų, dalyvaujančių paskaitose, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
 6. Studentui, turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į Kolegiją vykti draudžiama. Tokiais atvejais jam rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;
 7. Studentas turi nedelsiant pasišalinti arba jis gali būti nedelsiant nušalinamas nuo paskaitų, jei jam esant Kolegijoje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir jam rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;
 8. Į Kolegiją draudžiama atvykti studentams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 9. Studentas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti fakulteto dekaną, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 10. Studentas, kuriam privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybės, privalo nustatytą izoliacijos laikotarpį studijuoti nuotoliniu būdu.
 11. Studentas privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti Fakulteto dekaną, bendrabučio vedėją, bendrabučiuose ne bendrabučio vedėjo darbo metu – bendrabučio sargą), jeigu jam yra nustatyta COVID-19.

 

Nuotolinių studijų organizavimas

Nuotolinių studijų organizavimas
Baigiamųjų darbų rengimas ir gynimas
Parama studentams
Nemokamos psichologo konsultacijos
Kur kreiptis?


NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

 • Nuotolinės studijos vyksta virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle, Teams, Office365.

Informacija studentams apie nuotolinių studijų vykdymą.
Informacija dėstytojams apie nuotolinių studijų vykdymą.

 • Studijų dalyko (modulio) paskaitos, seminarai, pratybos ir kt. užsiėmimai vyksta tiesioginiu kontaktiniu ir / ar nuotoliniu būdu studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku.
 • Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai studentų praktikos 2021–2022 studijų metų rudens semestre vykdomos pagal studijų planą laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų.


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS IR GYNIMAS

Vilniaus kolegija laikosi pozicijos, kad valstybės lygio ekstremalios situacijos nulemtos papildomos išorinės aplinkybės neturi daryti įtakos baigiamųjų darbų rengimo procesams, pvz., empirinių duomenų rinkimui, eksperimentų atlikimui, šaltinių analizei. Kviečiama, laikantis saugumo ir viruso plitimo prevencijos reikalavimų, susitikti su baigiamojo darbo vadovais konsultacijoms Vilniaus kolegijos erdvėse ir bendrauti nuotoliniu būdu.

Rengiant baigiamąjį darbą, kviečiama pasinaudoti elektroniniais ištekliais: Duomenų bazėmisElektroninėmis knygomisVirtualia biblioteka.

PARAMA STUDENTAMS

Finansinė

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu Vilniaus kolegijos studentams teikiama įprasta finansinė parama. Kilus klausimams kreipkitės į fakultetų Studijų skyrių darbuotojus.

Akademinė

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu studentams yra teikiama akademinė parama. Visais su studijomis susijusiais klausimais kreipkitės į dėstytojus ar kitus fakultetų atsakingus darbuotojus.

Karjeros siekimo

Karjeros konsultacijas (CV, darbo, praktikos paieška ir kt.) studentams nemokamai teikia Beata Gervickaitė, Karjeros centro vedėja.
Registruotis el. paštu karjeroscentras@viko.lt

Darbo ir praktikos skelbimai – Karjera.viko.lt,  Facebook.com/vk.karjera

NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu Vilniaus kolegijos studentai ir dėstytojai bei kiti darbuotojai gali gauti nemokamą psichologinę konsultaciją. Studentus konsultuoja psichologė Nomeda Sindaravičienė.

Kviečiame kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba  8 687 30 095.
Konsultacijos konfidencialumas garantuojamas!

Mes visada galime kartu keisti tai, ką galima  pakeisti (mintis, emociją, elgesį), ir išmokti gyventi su tuo, ko pakeisti negalima.

KUR KREIPTIS

 • Dėl techninių kliūčių jungiantis prie Vilniaus kolegijos informacinių sistemų, Teams, virtualios mokymo (-si) aplinkos Moodle kreipkitės į Informacinių technologijų centrą el. paštu itpagalba@viko.lt arba į IT pagalbos centrą adresu help.viko.lt
 • Dėl nuotolinių studijų – el. paštu distance@viko.lt, studentai pirmiausiai turi kreiptis į dėstytoją
 • Dėl studijų proceso konsultuoja fakultetų atsakingi darbuotojai.
 • Dėl nuotolinių karjeros konsultacijų studentai gali kreiptis b.gervickaite@viko.lt .
 • Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus – n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba 8 687 30 095.

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kolegijos vidaus sprendimais iki 2021 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kolegijoje darbas organizuojamas mišriu būdu, derinant kontaktinį ir nuotolinį darbą. Kontaktiniame studijų procese galės dalyvauti tik galimybių pasą turintys darbuotojai, tai yra:

 1. neturintys virusui būdingų simptomų greitąjį antigeno testą atlikę sveiki darbuotojai. Kitais atvejais jie gali dirbti tik nuotoliniu būdu. Jei darbuotojas atsisako atlikti greitąjį antigeno testą, ir nėra galimybės jo darbinės veiklos organizuoti nuotoliniu būdu, darbuotojas nušalinamas nuo vykdomų pareigų nemokant darbo užmokesčio. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, atitinkamo padalinio vadovui turi pateikti testo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS);
 2. yra persirgę COVID–19 liga ir nuo teigiamo PGR arba greitojo antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų;
 3. turi koronaviruso serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, nuo kurio atlikimo praėjo mažiau nei 60 dienų;
 4. paskiepyti vakcina nuo COVID–19 infekcijos pagal pilną skiepijimo schemą mažesniu nei 180 dienų laikotarpiu.

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakitimai, todėl nepamirškite skaityti www.viko.lt naujienas ir sekti tvarkaraščius bei informaciją gaunamą el. paštu.

DARBO ORGANIZAVIMO VILNIAUS KOLEGIJOJE VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TAISYKLĖS

BIBLIOTEKA

Bibliotekose knygų išdavimas ir grąžinimas vykdomas. Kiekvieno fakulteto bibliotekos lankytojų aptarnavimo tvarka yra skirtinga, ji bus skelbiama fakultetų interneto ir socialiniuose puslapiuose bei išsiųsta fakultetų bendruomenės nariams kolegijos elektroniniu paštu. Raginame naudotis ne tik spausdintais, bet ir elektroniniais ištekliais nuotoliniu būdu: Duomenų bazės, Elektroninės knygos, Virtuali biblioteka. Bibliotekos darbuotojai teiks konsultacijas elektroniniu paštu ir telefonu (kontaktai). Naujienas apie bibliotekos veiklą sekite bibliotekos interneto puslapyje.

Bibliotekose aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Atvykus į biblioteką, laukdami aptarnavimo, lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Lankytojams privalu laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), neaptarnaujami.

COVID – 19