2017 m. gruodžio 20 d. įvyko pirmasis naujos Akademinės tarybos posėdis. Akademinės tarybos pirmininke paprasta balsų dauguma 5 metų laikotarpiui išrinkta ATF lektorė Ramunė Vanagaitė.

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinė taryba sudaroma atstovavimo principu: fakultetų tarybos renka po 3 akademinės bendruomenės narius, išskyrus studentus, iš kiekvieno fakulteto, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija. Docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių; Studentų atstovybė skiria po vieną studentą iš kiekvieno fakulteto; direktorius ir direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai – Akademinės tarybos nariai pagal pareigas.

Akademinės tarybos sudėtis skelbiama direktoriaus įsakymu.

Daugiau Akademinė taryba https://www.viko.lt/kolegija/valdymas/akademine-taryba/

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė