VK Akademinės etikos kodeksas

PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus 2020 m.
lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-350
PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2020 m. lapkričio 18 d. posėdžio
nutarimu Nr. AT N-7

VILNIAUS KOLEGIJOS

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegijos) akademinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia pagrindines Kolegijos akademinės bendruomenės narių etiško akademinio elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, Kolegijos darbo tvarkos, studijų vidaus dokumentai bei sutartys.
2. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijomis, Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodeksu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Didžiosios universitetų chartijos nuostatomis, Europos mokslo fondo Mokslinių tyrimų sąžiningumo elgesio kodeksu, Europos komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu, Kolegijos statutu bei kitais Kolegijos vidaus teisės aktais.
3. Kodekse vartojamos sąvokos:
3.1. Akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.
3.2. Akademinė bendruomenė – Kolegijos administracinis, pedagoginis ir mokslinis personalas bei studentai ir klausytojai.
3.3. Akademinės etikos pažeidimas – bet kokia veika pažeidžianti bendrosios etikos, pedagoginės veiklos, taikomojo mokslo ir meno veiklos, studentų ir klausytojų akademinės veiklos normas.
4. Akademinės etikos kodekso tikslai:
4.1. užkirsti kelią neetiškam elgesiui – didžiausias dėmesys skiriamas prevencijai;
4.2. nubrėžti atsakomybės ribas – Kodekse reglamentuota akademinės bendruomenės narių atsakomybė;
4.3. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybiškumą skatinančią darbo aplinką bei skatinti socialiai atsakingą elgesį;
4.4. sutelkti Kolegijos akademinę bendruomenę pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausius akademinės etikos principus (II sk.);
4.5. nustatyti tolerancijos ribas: išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį;
4.6. padėti Kolegijos akademinei bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias gyvenimo situacijas, kuriose iškyla klausimų, susijusių su akademine veikla;
4.7. vykdyti Kolegijos akademinės veiklos kokybės priežiūrą ir kontrolę etikos požiūriu;
4.8. didinti visuomenės pasitikėjimą – kodekse nurodytos siektinos vertybės bei standartai turi užtikrinti, kad akademinės bendruomenės nariai verti pasitikėjimo, nes savo veikloje vadovaujasi jiems keliamais kvalifikaciniais reikalavimais ir akademinės etikos principais.
5. Akademinės etikos kodekso funkcijos:
5.1. tarnauja kaip pagrindinė akademinės etikos priemonė Kolegijoje;
5.2. padeda Kolegijai suvokti savo misiją visuomenėje, sujungia filosofinius pareiškimus ir aukštus idealus su optimalia praktika;
5.3. parodo visuomenei, kad Kolegijai rūpi atsakingas, profesionalus elgesys; formuoja (ir saugo) Kolegijos įvaizdį;
5.4. apibrėžia Kolegijos akademinės bendruomenės narių etiško dalykinio (akademinio) elgesio normas;
5.5. skatina akademinę bendruomenę dorai ir efektyviai atlikti savo funkcijas;
5.6. tarnauja Kolegijoje kaip darbo santykių reguliavimo priemonė;
5.7. apsaugo individualią sąmonę, skatina akademinę bendruomenę pasikliauti savo vertybių supratimu;
5.8. nurodo sudrausminimo priemones (teigiamas ir neigiamas sankcijas);
5.9. tarnauja kaip lavinimo, moralinės kompetencijos formavimo(si) priemonė, tapdamas profesinių susitikimų, diskusijų pagrindu;
5.10. padeda pasiekti aukštą sąmoningumo ir atsakomybės lygį;
5.11. atlieka reguliuojančias funkcijas, gina poreikius ir interesus tų, kuriems jis tarnauja, suderina organizacinę elgseną su visuomenės vertybėmis;
5.12. padeda orientuotis sudėtingose, daug atsakomybės reikalaujančiose, konfliktiškose, dinamiškose, stresinėse situacijose, nurodo išeitį iš jų.

II SKYRIUS
AKADEMINĖS ETIKOS PRINCIPAI

6. Svarbiausi akademinės etikos principai:
6.1. Sąžiningumas. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami tiesos, žinių, mokslo ir lygybės siekimą, privalo reikalauti visapusiško sąžiningumo mokydamiesi, dėstydami, tyrinėdami ir atlikdami savo funkcijas kitose akademinėse veiklose (pvz., administravimo funkcijas).
6.2. Pasitikėjimas. Akademinės bendruomenės nariai, įgyvendindami savo teises ir pareigas, puoselėja pasitikėjimo kultūrą, kurioje skatinama laisvai keistis idėjomis ir sudaryti sąlygas visiems išnaudoti savo potencialą.
6.3. Teisingumas. Akademinės bendruomenės nariai, siekdami teisingumo įgyvendinimo ir kurdami akademinės bendruomenės narių tarpusavio ryšius, turi kurti objektyvius ir vienodus institucinius reikalavimus, praktiką ir procedūras, taip pat užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą.
6.4. Pagarba. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami pagarbą tarpusavio santykiuose, sau ir kitiems, taip pat mokslinei veiklai, studijoms, su studijomis susijusiai veiklai ir kitoms veikloms (pvz., administracinė veikla), privalo pripažinti ir gerbti žmogaus teises, išsakytas idėjas, pasiūlymus, pagrįstą kritiką, autorių teises ir pan.
6.5. Atsakomybė. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami vienas kitą būti atsakingais už savo veiksmus, turi ne tik patys laikytis etiško elgesio reikalavimų mokslinių tyrimų, studijų, dėstymo bei kitų akademinių veiklų (pvz., administravimo veiklos) srityse, bet ir reikalauti tiek asmeninės, tiek bendros atsakomybės iš kitų akademinės bendruomenės narių.
6.6. Lygiateisiškumas. Akademinės bendruomenės nariai yra lygūs prieš nacionalinius teisės aktus, Kolegijos patvirtintus teisės aktus, taip pat prieš Kolegijos vadovus, t. y. draudžiama iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Tai nereiškia, kad yra uždraustas skirtingų sąlygų taikymas ar tapačių santykių skirtingas reglamentavimas, tačiau jis galimas tik esant objektyvioms ir pagrįstoms priežastims.
7. Kodekse pateiktų akademinės etikos principų ir juos pažeidžiančių elgesio formų sąrašas neturėtų ir negali būti laikomas baigtiniu.
8. Kodekso 6 punkte nurodytais akademinės etikos principais akademinės bendruomenės nariai privalo vadovautis visuose akademiniuose santykiuose, susijusiuose su moksline veikla, studijomis, su studijomis susijusia veikla ir kitomis akademinėmis veikloms (pvz., administracinė veikla), tiek su kitais akademinės bendruomenės nariais, tiek su kitais asmenimis, su kuriais sieja su studijomis ir / ar moksline veikla susiję santykiai (pvz., užsakomieji tyrimai, užsakomieji mokymai, praktika ir pan.).

III SKYRIUS
BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

9. Kolegijos Akademinės bendruomenės etikos normos įtvirtina pagrindines etiško dalykinio (akademinio) elgesio nuostatas, kurios parodo Kolegijos akademinės etikos politikos kryptis.
10. Akademinė laisvė reiškia Kolegijos akademinės bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, necenzūruojamai išreikšti konstruktyvią kritiką, laisvai plėtoti mokslinę veiklą pasirenkant metodus, apsaugoti akademinės bendruomenės narį nuo suvaržymų. Atsakingas naudojimasis šia teise reikalauja, kad akademinės bendruomenės nariai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams.
11. Atsakingam naudojimuisi akademine laisve prieštarauja:
11.1. nepakantumas kitai akademinės bendruomenės narių nuomonei bei argumentuotai kritikai;
11.2. teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
11.3. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
11.4. dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ar bandymuose, kurių pasekmė yra žala žmogui, gamtai, visuomenei ar kultūrai.
12. Priklausymas Kolegijos bendruomenei įpareigoja paisyti Kolegijos interesų, būti jai lojaliam ir prisidėti prie jos keliamų studijų bei taikomojo mokslo ir meno veiklos tikslų įgyvendinimo. Privalu:
12.1. studijų procese bei taikomojo mokslo ir meno veikloje aktyviai palaikyti akademinio sąžiningumo standartus, atviros prieigos principą;
12.2. inicijuojant ir / ar vykdant projektus, siejamus su Kolegijos vardu, siekti, kad jų rezultatai tarnautų bendriems Kolegijos interesams ir būtų viešai prieinami;
12.3. pranešti etikos komitetui apie atvejus, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui;
12.4. nesinaudoti balsavimo teise, kai Kolegijos savivaldos institucijose sprendžiamas finansavimo, nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas;
12.5. gauti rašytinį Kolegijos sutikimą norint naudotis Kolegijos infrastruktūra ir vardu veiklai nesusijusiai su Kolegijos veiklos tikslais (Kolegijos Statuto 10 punktas);
12.6. dalintis turima informacija Komitetui ir/ar Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui pareikalavus.
13. Kolegijos akademinės bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Akademinę etiką pažeidžia:
13.1. akademinės bendruomenės narių diskriminavimas žodžiais, veiksmais ar akademiniu vertinimu, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas;
13.2. akademinės bendruomenės nario žeminimas naudojantis savo viršenybe;
13.3. akademinės bendruomenės narių diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
13.4. priekabiavimas prie akademinės bendruomenės narių – kai dėl amžiaus, lyties ar seksualinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar tautybės, religijos ar įsitikinimų įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, taip pat kai toleruojamas žmogaus teises pažeidžiantis ir orumą žeminantis elgesys;
14. Akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei akademinio solidarumo principais, nukreipti į studijų bei mokslinių tyrimų kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą. Akademinė etika pažeidžiama:
14.1. kai profesinė kolegų konkurencija įgyja nesąžiningas formas, dalyvaujama neteisėtuose, negarbinguose sandoriuose, nuslepiama informacija, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
14.2. kai akademinės bendruomenės narys kitų narių akivaizdoje menkina nedalyvaujančio kolegos pedagoginės ir / ar taikomojo mokslo, meninės veiklos gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes;
14.3. kai kliudoma suteikti mokslo laipsnį, pedagoginį vardą, apdovanojimą ar įvertinti kolegos veiklą kitokiomis formomis remiantis asmeninėmis, verslo ar politinėmis nuostatomis;
14.4. kai daromas psichologinis spaudimas akademinės bendruomenės nariui siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus;
14.5. kai paviešinama ar viešai aptariama konfidenciali informacija apie akademinės bendruomenės narius (pavyzdžiui, akademiniai pasiekimai, darbo užmokestis, karjeros ketinimai, sveikatos būklė, asmeniniai reikalai ir pan., išskyrus atvejus, kai pagal nustatytą Kolegijos tvarką asmuo pretenduoja eiti pareigas ir jo akademinių, karjeros pasiekimų, patirties, profesinių ir asmens savybių aptarimas yra būtinas dėl tinkamumo pareigoms eiti vertinimo);
15. Kolegijos materialiniai ir finansiniai ištekliai naudojami tausojamai ir atsakingai Kolegijos prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. Šią nuostatą pažeidžia:
15.1. materialiųjų bei finansinių Kolegijos išteklių naudojimas politinei veiklai, privataus verslo ar asmeniniams poreikiams tenkinti;
15.2. tyčinis Kolegijos nuosavybės gadinimas ar naikinimas ar aplaidus elgesys su ja.

IV SKYRIUS
PEDAGOGINĖS VEIKLOS ETIKA

16. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Akademinei etikai prieštarauja:
16.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su dėstytoju ar studentu, kai sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks tiesioginis akademinis santykis, siekiant gauti naudos akademiniuose santykiuose;
16.2. dėstytojo vaidmens prisiėmimas šeimos nario, artimo draugo (turint tiesioginių, glaudžių ryšių, santykių), verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai esama galimybės išvengti tokio vaidmens;
16.3. tiesiogiai ir netiesiogiai (per kitus asmenis) įteiktų dovanų, neakademinio arba akademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su studijuojamais kursais, reikalavimas ir / ar priėmimas iš akademinės bendruomenės narių.
16.4. akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas, davimas arba gavimas (asmeninis arba grupinis).
17. Studento žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo kurso tikslais:
17.1. dėstytojas turi principingai reaguoti ir pranešti fakulteto dekanui ir Akademinės etikos komitetui apie studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis neleistinomis priemonėmis egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės bendruomenės nario vertinimui, to paties įvertinto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą, išskyrus atvejus, kai įvertintas darbas yra kito (-ų) dalyko (-ų) tęstinės (-ių) užduoties (-čių) dalis;
17.2. dėstytojas privalo saugoti studento asmens duomenis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus kolegijoje tvarkos apraše nustatyta tvarka;
17.3. dėstytojas privalo vengti studento žinių įvertinimus sieti su studento dalyvavimu (nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje;
17.4. dėstytojas privalo vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti užduotis, išskyrus atvejus, kai tokių užduočių atlikimas yra pagrįstai neįmanomas.
18. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą paviešinimas. Informacijos konfidencialumo principas reikalauja:
18.1. atskleisti informaciją tretiesiems asmenims apie studento akademinius įvertinimus ar nuobaudas, tik esant studento rašytiniam sutikimui ar teisiniam pagrindui dėl numatomos žalos kitiems asmenims;
18.2. vengti aptarinėti įvairius studento pasiekimus, išskyrus atvejus, kai vertinamos studentų apeliacijos, aptariami egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina jų aptarimą;
18.3. naudoti privataus pobūdžio informaciją mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais, tik gavus studento rašytinį sutikimą;
18.4. užtikrinti, kad pastabos apie studento rašto darbą, nepateiktą viešai ginti, nebūtų prieinamos tretiesiems asmenims.

V SKYRIUS
TAIKOMOJO MOKSLO IR MENO VEIKLOS ETIKA

19. Kolegijos akademinės bendruomenės nariai taikomąją mokslo ir meno veiklą grindžia minties laisve, idėjų sklaida, sąžiningumu ir tiesos siekimu. Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu taikomojo mokslo ir meno veiklos siekiu, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, vykdantys taikomąją mokslo ir meno veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą taikomojo mokslo ir meno veikloje pažeidžia:
19.1. padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus). Būdingi padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai:
19.1.1. padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai ir kiti dokumentai (pavyzdžiui, akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai);
19.1.2. nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba kitas šaltinio aprašo duomuo;
19.1.3. gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir/ar klausimams, ir/ar tyrimo išvadų nutylėjimas;
19.1.4. sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;
19.1.5. nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms, pavaldiniams ar vadovams;
19.1.6. taikomojo mokslo ir meno veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir/ar finansinio įnašo nepagrįstas neigimas arba nutylėjimas.
19.2. empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas.
19.3. plagijavimas, t. y. idėjų, tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai:
19.3.1. pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu);
19.3.2. perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodytas informacijos šaltinis.
19.4. nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo taikomojo mokslo ir meno veiklos profesionalumu nesusijusių motyvų.
19.5. pagalba kitam asmeniui atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius akademinio sąžiningumo principą.
19.6. akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas, davimas arba gavimas (asmeninis arba grupinis).

VI SKYRIUS
STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ AKADEMINĖS VEIKLOS ETIKA

20. Studentai ir klausytojai studijų procese vadovaujasi akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą studijų procese pažeidžia:
20.1. nusirašinėjimas arba leidimas kitam nusirašyti;
20.2. nepranešimas apie pastebėtus akademinės bendruomenės narių akademinio nesąžiningumo atvejus;
20.3. pasakinėjimas, ruošinukų naudojimas, elektroninių ar virtualiojo ryšio priemonių, kitų technologijų naudojimas, siekiant nepelnyto vertinimo rezultato, egzaminatoriaus nurodymų dėl vertinimo tvarkos nepaisymas;
20.4. plagijavimas, t. y. svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo;
20.5. pasinaudojimas kito asmens darbu ar jo rezultatais atsiskaitymo metu;
20.6. to paties darbo pateikimas atsiskaitant už kelis kursus, išskyrus atvejus, kai įvertintas darbas yra kito (-ų) dalyko (-ų) tęstinės (-ių) užduoties (-čių) dalis;
20.7. nesąžiningas atsiskaitymas, kai atsiskaitymo metu vietoje vertinamo studento dalyvauja kitas asmuo.
20.8. akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas, davimas arba gavimas (asmeninis arba grupinis).
21. Studentai ir klausytojai įsipareigoja atsakingai, tausiai ir pagal paskirtį naudoti Kolegijos infrastruktūrą (mokslinę ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir kitus išteklius).

VII SKYRIUS
AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

22. Kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys įsipareigoja laikytis šio Kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų.
23. Kodekso priežiūrą atlieka Akademinės etikos komitetas (toliau – Komitetas) vadovaudamasis Kodekso nuostatomis ir Kolegijos direktoriaus patvirtintu Komiteto darbo reglamentu.
24. Komitetą sudaro 9 nariai:
24.1. 7 narius savo nustatyta tvarka skiria Kolegijos Akademinė taryba;
24.2. 2 narius skiria Kolegijos Studentų atstovybė.
25. Komiteto sudėtį įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius.
26. Komiteto nario veiklos kadencija – 3 metai.
27. Komiteto nariu skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo. Tas pats asmuo komiteto nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
28. Komiteto nariui išėjus iš darbo/baigus studijas ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, skiriamas naujas komiteto narys vadovaujantis šio kodekso 24.1. ir 24.2 punktais.
29. Komitetas inicijuoja Kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti Kolegijos Akademinei tarybai.
30. Komitetas priima ir svarsto prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės etikos pažeidimus.
31. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus rašytinį prašymą apie galimą etikos pažeidimą arba siekiant inicijuoti Kodekso papildymus ar pataisas.
32. Prašymai dėl galimų Kodekso nuostatų pažeidimo teikiami Komiteto pirmininkui raštu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti ir pasirašyti prašymai. Prašymai registruojami Komiteto pirmininko. Anoniminiai prašymai nesvarstomi.
33. Prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės nario etikos pažeidimus Komitetui gali teikti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai. Komitetas prašymo apie galimus etikos pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo galimų etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki prašymo gavimo dienos yra praėję daugiau kaip vieni kalendoriniai metai. Sprendimą nenagrinėti prašymo, Komitetas raštu asmeniui praneša ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
34. Komiteto posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu gautas prašymas susijęs su Komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių Komiteto narių. Komitetas į posėdžius turi teisę kviestis ekspertus.
35. Komitetas prašymą išnagrinėja, priima sprendimą ir raštu atsako pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėjimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu Komiteto sprendimu.
36. Kolegijos akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas yra informuojamas apie prašymo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos. Komitetas turi teisę priimti sprendimą, jeigu akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas, atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.
37. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas turi teisę dalyvauti Komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs prašymas.
38. Komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti tiriamos medžiagos ir/ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas. Komiteto darbo medžiaga yra konfidenciali. Viešinami tik Komiteto sprendimai.
39. Komiteto sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau nei penki Komiteto nariai. Komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra Komiteto pirmininko balsas.
40. Komitetas, išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs etikos pažeidimą, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą. Komiteto sprendimas apie etikos pažeidimą teikiamas pareiškėjui, pažeidėjui, Kolegijos akademinei tarybai ir Kolegijos direktoriui.
41. Kolegijos direktorius, gavęs Komiteto sprendimą, atsižvelgęs į Komiteto rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo, gali imtis vienos iš poveikio priemonių taikymo prieš Kodekso pažeidėją.
42. Galimos poveikio priemonės:
42.1. asmeninis įspėjimas (viešai neatskleidžiant informacijos apie etikos pažeidimą);
42.2. viešas įspėjimas (viešai atskleidžiant nuasmenintą informaciją apie etikos pažeidimą);
42.3. drausminė nuobauda numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba studijų tvarką Kolegijoje reglamentuojančiuose dokumentuose.
43. Komiteto sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.
44. Kodeksas negali numatyti visų neetiško elgesio atvejų, todėl Komitetas, nagrinėdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio Kodekso nenumatytais atvejais gali spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Kolegijos akademinės bendruomenės pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis ir ar gali būti toleruojamas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kodeksą ir jo pakeitimus arba papildymus tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.
46. Kodeksas skelbiamas viešai Kolegijos interneto svetainėje.
47. Kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Kodeksu.
48. Akademinės bendruomenės narys, pradėjęs eiti pareigas ar studijuoti Kolegijoje, turi pasirašyti sąžiningumo deklaraciją (kaip darbo sutarties ar studijų sutarties priedą).

___________________________

Priedas

VILNIAUS KOLEGIJA
… FAKULTETAS

STUDENTO / KLAUSYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20…. m. __________________ d.
(data)

Pripažindamas (-a), kad:
– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės;
– tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės narius.

Įvertindamas (-a) tai, kad akademinis sąžiningumas:
– padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai atsakingos asmenybės ugdymui;
– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos konkurencijos principu;
– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę teigiamą įtaką studijų kokybei, Vilniaus kolegijos vardui;
– riboja visuomenės ydų (ypač korupcijos) toleravimą bei klestėjimą.

Ir suprasdamas(-a), kad:
– kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už akademinio nesąžiningumo sprendimų paiešką ir jų taikymą kiekvienoje akademinėje veikloje;
– apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principo ir taisyklių padeda sumažinti šios problemos paplitimą.

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:
– visą studijų laikotarpį laikytis Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso ir kitų dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų;
– atsakingai žvelgti į savo kaip studento (-ės) pareigas ir sąžiningai jas vykdyti;
– būdamas studentu (-e) rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų ir vykdyti savo pareigą tokius atvejus pranešti, atskleisti;
– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir puoselėjimo Vilniaus kolegijoje.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso nuostatomis ir kad už akademinės etikos pažeidimus laikant įskaitas, egzaminus ir kitus tarpinius atsiskaitymus, ruošiant ir atsiskaitant už savarankišką ar baigiamąjį darbą (-us), atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (pavyzdžiui, leidiniuose, renginiuose) man gali būti skirtos Kodekse nustatytos sankcijos.

________________                                                                                                                                                                _________
(Vardas ir pavardė, grupė)                                                                                                                                          (Parašas)

VILNIAUS KOLEGIJA
… FAKULTETAS

AKADEMINIO DARBUOTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20…. m. __________________ d.
(data)

Pripažindamas(-a), kad:
– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės;
– tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės narius.

Įvertindamas(-a) tai, kad akademinis sąžiningumas:
– padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai atsakingos asmenybės ugdymui;
– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos konkurencijos principu;
– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę teigiamą įtaką studijų kokybei, Vilniaus kolegijos vardui;
– riboja visuomenės ydų toleravimą bei klestėjimą.

Ir suprasdamas(-a), kad:
– kiekvienas akademinės bendruomenės narys privalo taikyti akademinio nesąžiningumo prevencijos priemones;
– akademinio sąžiningumo principų ir taisyklių laikymasis padeda kurti bei tobulinti akademinio sąžiningumo kultūrą.

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:
– visą darbo laikotarpį Vilniaus kolegijoje laikytis Akademinės etikos kodekso ir kitų dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų;
– atsakingai ir sąžiningai vykdyti akademinio darbuotojo pareigas;
– rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų bei padėti juos atskleisti;
– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir puoselėjimo Vilniaus kolegijoje.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso nuostatomis ir su numatytomis kodekse sankcijomis už Kolegijos nustatytų akademinės etikos normų pažeidimą einant akademinio darbuotojo pareigas, atliekant mokslinius tyrimus, vykdant meninę veiklą, skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus.

______________________                                                                                                                                                 _________
(Vardas ir pavardė)                                                                                                                                                   (Parašas)