Vienas iš svarbiausių šalies ūkio konkurencingumo prioritetų šiandien yra inovacijos. Sėkmingas mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimas sudaro sąlygas inovacijų sklaidai bei padeda įsitvirtinti visose visuomenės gyvenimo srityse, o efektyvus inovacijų panaudojimas skatina ūkio plėtrą, eksportą, didina darbo efektyvumą ir, žinoma, šalies ūkio konkurencingumą. Norime pasidžiaugti Vilniaus kolegijos bendruomenės pasiekimais bei  gautu finansavimu už dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje.

 „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-858 „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu ir Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos pasiūlymą, patvirtintą 2020 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolu, buvo skirtas finansavimas kolegijoms, proporcingas lėšoms, gautoms už 2019 m. atliktus darbus.“

Vilniaus kolegijos tyrėjai aktyviai dalyvavo taikomųjų mokslinių tyrimų, duomenų analizės, tiriamųjų studijų, meno veiklos, bei kitose srityse ir programose. Dėstytojai ir darbuotojai vedė įvairias konsultacijas, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, seminarus bei vykdė užsakomąsias veiklas. Todėl Vilniaus kolegijai paskatinti dalyvauti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veikloje šiais metais buvo skirta  503,8 tūkst.  Eur, o tai sudaro trečdalį valstybės biudžeto asignavimų sumos.

Džiaugiamės Vilniaus kolegijos bendruomenės narių pasiekimais mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklose ir linkime sėkmės atliekant tyrimus ir vystant eksperimentinės plėtros veiklas technologijų, gamtos mokslų, sveikatos, žemės ūkio ir socialinių mokslų srityse bei inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo veiklose!