erasmus-logo-min3
2015 m. gruodžio 9 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra suorganizavo pirmąją projekto ,,Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius” sklaidos ir valorizacijos konferenciją (Nr. 2014-1-LT01-KA202-000541; E1).  Konferencijos tikslas – supažindinti socialinių partnerių organizacijas, veterinarijos felčerių -praktikų ir gydytojų bendruomenes su vykdomo projekto veiklomis, pasiektais rezultatais, aptarti įvairių partnerinių organizacijų įtraukimo galimybes į projekto produktų valorizacijos procesą populiarinant probleminio mokymosi kaip įnovatyvios mokymosi strategijos taikomumą profesinio ir aukštojo mokslo lygiais.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos Strateginės plėtros skyriaus vedėjas dr. Saulius Marcinkonis. Vedėjas pasidžiaugė tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo iniciatyva, pabrėžė tokių projektų svarbą Vilniaus kolegijos strateginei plėtrai vykdant kolegijos tarptautiškumo politiką.

Projekto vadovas Mikas Balkevičius supažindino konferencijos dalyvius su probleminio mokymosi strategija, jos teoriniais ir praktiniais realizavimo aspektais, pristatė probleminio mokymosi metodinių priemonių – studentų, fasilitatoriaus gidų ir probleminių situacijų projektus.

Veterinarinės medicinos katedros doc. dr. Virginija Jarulė pristatė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos studijų programos felčerių kompetencijas, apžvelgė veterinarijos felčerių rengimo problemas ir iššūkius, bei akcentavo Veterinarinės medicinos katedros įsitraukimo į Europos veterinarijos felčerių asociaciją svarbą ir  jos teikiamas galimybes.

UAB „Altech“ įmonės direktorius Tomas Karalis pristatė konferencijos dalyviams socialinės partnerystės vystymo koncepcijas: akcentavo Vilniaus kolegijoje veterinarijos felčerių perkeliamųjų gebėjimų formavimo svarbą studijų metu bei pabrėžė būtinybę taikyti naująsias mokymosi metodikas įgalinančias besimokančiuosius tapti savarankiškesniais, kritinį mąstymą turinčiais specialistais. UAB „Altech“ įmonės direktorius išreiškė susidomėjimą probleminio mokymosi metodika pabrėždamas, kad šiuolaikiniam darbdaviui reikia specialistų gebančių nuolat mokytis ir spręsti profesines problemas.

Konferencijos metu dalyviai buvo įtraukti į grupines probleminio mokymosi veiklas pagal probleminio mokymosi metodiką: grupėse kūrė ir analizavo veterinarijos felčerio problemų schemas, kėlė aktualius  klausimus galimam jų sprendimui.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt dalyvių iš įvairių partnerinių organizacijų, tokių kaip VšĮ „Lesė“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, UAB „Altech“, Kauno zoologijos sodas, Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinika, VšĮ, UAB ,,Jakovo veterenarijos centras“ ir kt.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas vykdo šį „Erasmus+” Strateginių partnerysčių (K2) projektą kartu su partnerinėmis organizacijomis iš Italijos (ABIVET), Rumunijos (Banat Žemės ūkio ir veterinarijos universitetas), Bulgarijos (Europos kokybės centras). Projekto tikslas – sukurti tinkamas probleminio mokymosi metodines priemones įgalinančias veterinarijos felčerių savivaldų, konstruktyvų, kaloboratyvų ir kontekstualų mokymąsi studijų procese. Projekto trukmė – 2 metai (2014-2016 m.).

Projektų vadovas
Mikas Balkevičius