Vadovaujantis kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo Reglamentu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-575 ir įvertinus kolegijų ataskaitas apie 2018 m. atliktų darbų apimtis, švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-679 buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų skatinti kolegijų dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje, paskirstymas 2019 m. pagal kolegijas, iš viso – 1051 tūkst. Eur. Kiekvienai kolegijai finansai buvo paskirti, atsižvelgus į 2018 metais uždirbtas lėšas iš taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos.

Vilniaus kolegijos tyrėjai aktyviai dalyvavo taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 2017-2019 m. programoje stebėsenos, duomenų analizės, tiriamųjų studijų, meno veiklos srityse. Dėstytojai ir darbuotojai vedė konsultacijas, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, seminarus, vykdė kitas užsakomąsias veiklas ir 2018 m. gavo virš 600 tūkst. Eur pajamų. Kolegijų sektoriuje tai buvo didžiausia uždirbta suma. Todėl Vilniaus kolegijai paskatinti dalyvauti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veikloje 2019 m. buvo skirta daugiau nei trečdalis valstybės biudžeto asignavimų sumos.

Džiaugiamės Vilniaus kolegijos bendruomenės pasiekimais mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklose bei linkime sėkmės atliekant tyrimus ir vystant eksperimentinės plėtros veiklas technologijų, gamtos mokslų, sveikatos, žemės ūkio ir socialinių mokslų srityse bei inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo veiklose.