Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2016 m. birželio 9 d.  posėdžio nutarimu Nr. ATN – 6
(pakeitimai patvirtinti
2017 m. gegužės 4 d. nutarimu ATN -5;
2019 m. birželio 21 d. nutarimu ATN-6)

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

 1. Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato dalyko (modulio) studijų rezultatų vertinimo principus ir tvarką Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija).
 2. Studijų rezultatai – tai aiškiai apibrėžti teiginiai, ką studentas turėtų žinoti ir/ar gebėti pademonstruoti pasibaigus studijų dalykui (moduliui) ar studijų procesui.
 3. Vertinimo tikslas – įvertinti studento pasiektus studijų rezultatus ir jų lygį bei teikti studentui grįžtamąją informaciją apie pasiekimus, daromą pažangą.
 4. Baigiamasis dalyko (modulio) įvertinimas yra kaupiamasis balas, kurį sudaro per visą semestrą gauti tarpinių atsiskaitymų įvertinimai. Vienas iš tarpinių atskaitymų, vykdomas baigus dalyko (modulio) studijas, turi būti egzaminas arba savarankiško darbas (projektas).

 II. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO PRINCIPAI

 1. Kolegijoje, vertinant studentų studijų rezultatus, vadovaujamasi šiais principais:
  5.1. pagrįstumo (vertinimas siejamas su studijų programos, studijų dalyko (modulio tikslais ir turi matuoti jiems įgyvendinti skirtus studijų rezultatus);
  5.2. patikimumo (gaunama vertinimo informacija ir vertinimo rezultatai turi būti objektyvūs ir išlikti tokie patys pasikeitus vertintojui);
  5.3. aiškumo (vertinimo sistema turi būti informatyvi, suprantama vertintojams ir vertinamiesiems);
  5.4. naudingumo (atliekamas vertinimas turi būti teigiamai vertinamas pačių vertinamųjų ir prisidėti prie studijų programos rezultatų pasiekimo);
  5.5. nešališkumo (vertinimo metu taikomi vertinimo metodai turi būti vienodai tinkami visiems vertinamiesiems).
 1. Studijų rezultatų vertinimas susideda iš:
  6.1. žinių vertinimo;
  6.2. gebėjimų vertinimo;
  6.3. nuostatų vertinimo.

III. DALYKO (MODULIO) STUDIJŲ REZULTATŲ KAUPIAMASIS VERTINIMAS

 1. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Skirtingos kaupiamojo vertinimo dalys turi vertinti skirtingus studijų rezultatus.
 2. Priklausomai nuo dalyko (modulio) studijų rezultatų, galimas įvairus tarpinių atsiskaitymų skaičius. Dalyko (modulio) programoje turi būti įrašyta žinių, gebėjimų ir nuostatų lygio apskaičiavimo formulė (žr. 11 punktą), nurodant kiekvienos teorinės ir praktinės dalyko (modulio) dalies sudedamųjų bei savarankiškų užduočių dalių svorio svertinių koeficientų įtaką baigiamajam įvertinimui/galutiniam pažymiui.
 3. Kiekvienam tarpiniam atsiskaitymui numatomi svertiniai koeficientai, o bendra dalyko (modulio) svertinių koeficientų suma turi būti lygi vienetui. Rekomenduojama, kad tarpinio atsiskaitymo svertinis koeficientas būtų ne mažesnis kaip 0,2.
 4. Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygas nustato fakultetas.
 5. Dalyko (modulio) baigiamąjį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų, padauginus iš jiems suteiktų atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

kur:   BV – baigiamasis įvertinimas;
n – tarpinių atsiskaitymų, skaičius;
ki – i-ojo atsiskaitymo svertinis koeficientas;
Xii-ojo tarpinio atsiskaitymo įvertinimas.

 1. Įvertinimai žiniaraštyje fiksuojami sveikuoju skaičiumi.
 2. Jei dalyko (modulio) studijos trunka kelis semestrus, kiekvieno semestro baigiamojo įvertinimo struktūra turi atitikti šio dokumento nurodytą tvarką. Baigiamąjį dalyko (modulio) įvertinimą sudaro visų semestrų baigiamųjų įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.


kur:
ki i-ojo semestro baigiamojo įvertinimo svertinis koeficientas;
SBVii-ojo semestro baigiamasis  įvertinimas.

 1. Dalyko (modulio) dėstytojas (egzaminuotojas, egzaminų komisija) ir studentas privalo imtis visų priemonių užkirsti kelią studentų akademiniam nesąžiningumui vertinant studijų rezultatus:
  14.1. Dalyko (modulio) dėstytojas iki studijų rezultatų vertinimo pradžios turi informuoti studentus apie atsiskaitymo metu leistinus ir neleistinus naudoti šaltinius ir priemones.
  14.2. Neleistinų šaltinių ir priemonių turėjimas atsiskaitymo metu pripažįstamas pakankamu įrodymu, kad studentas šiomis priemonėmis naudojosi.
  14.3. Dėstytojui įtarus, kad studentas naudojasi neleistinais šaltiniais ar priemonėmis, studentas turi padėti dalyko dėstytojui išsklaidyti įtarimus.
  14.4. Studento nesutikimas bendradarbiauti vertinamas kaip jo nesąžiningumo įrodymas.
  14.5. Nustatęs nesąžiningumo faktą, dėstytojas apie įvykį tarnybiniu raštu turi pranešti dekanui ir Akademinės etikos komitetui. Pasikartojus nesąžiningumo faktui, studentas gali būti šalinamas iš Kolegijos.
 1. Dalyko (modulio) vertinimo rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas, neįskaitant atsiskaitymo dienos, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus egzaminų sesijai.
 2. Dėstytojas, paskelbęs vertinimo rezultatus, turi informuoti besidominčius studentus apie pagrindinius jų darbo trūkumus ir klaidas.
 3. Studentai turi teisę susipažinti su vertinimo rezultatais per 2 darbo dienas po rezultatų paskelbimo.
 4. Studentas, negalintis atvykti į tarpinį atsiskaitymą, egzaminą ar savarankiško darbo (projekto) gynimą dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, per 3 darbo dienas nuo numatytos atsiskaitymo dienos pats arba jo įgaliotas asmuo turi pranešti neatvykimo priežastį dėstytojui arba fakulteto skyriaus vedėjui ir, gavęs pateisinamąjį dokumentą, nedelsiant jį pateikti. Tokiu atveju studentui suteikiama galimybė atsiskaityti per nustatytą laikotarpį.

IV. DALYKO (MODULIO) STUDIJŲ REZULTATŲ KAUPIAMOJO VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, Kolegijoje taikomas kaupiamasis kriterinis vertinimas.
 2. Dalyko (modulio) studijų rezultatai vertinami balais (žr. 1 priedą). Balas yra studijų programos rezultatų pasiekimo matas. Asmeniui, studijavusiam kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, kai kurių dalykų (modulių) studijų rezultatai gali būti vertinami įskaita (vertinama kaip įskaityta arba neįskaityta).
 3. Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai (egzaminas, projektai, atlikimo ir darbų pavyzdžių demonstravimas, žinių ir įgūdžių testavimas, praktinių įgūdžių pristatymas, demonstravimas praktinio mokymo darbo vietoje ar darbo laboratorijoje, stažuočių ataskaitos ar dienoraščiai, tiriamasis projektas, rašiniai, ataskaitos, atvejo analizė, pasiekimų aplankas ir pan.) priklauso nuo dalyko (modulio) studijų srities, krypties.
 4. Dalyko (modulio) studijų rezultatus vertina dalyko (modulio) dėstytojas ar dėstytojai. Jei studijoms vadovavęs dėstytojas dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių studijų rezultatų vertinti negali, programą kuruojančios katedros vedėjo teikimu dekanas skiria kitą dėstytoją. Motyvuotu studentų ar dėstytojo prašymu dekanas gali sudaryti vertinimo komisiją.
 5. Dalykų (modulių) studijų rezultatų vertinimo būdai ir kriterijai turi būti apsvarstyti studijų programos komitete ir suderinti su studijų programą kuruojančia katedra.
 6. Dalyko (modulio) vertinimo tvarka turi būti įtraukta į dalyko (modulio) programos aprašą, suderintą katedroje, kuriai priskirtas dalykas (modulis).
 7. Dėstytojas, pradėdamas dėstyti dalyką (modulį), privalo informuoti studentus apie studijų rezultatų vertinimo tvarką, išdėstydamas dalyko (modulio) programą, tikslą, siekiamus studijų rezultatus, konkrečius dėstomojo dalyko (modulio) vertinimo kriterijus ir reikalavimus.
 8. Studijų dalyko (modulio) rezultatų, pateiktų vizualia, garsine forma arba žodžiu, vertinimui gali būti taikomas kolegialusis vertinimas. Studijų programą kuruojančios katedros teikimu dekano įsakymu sudaroma tam tikros studijų krypties dėstytojų komisija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Studentas, nesutinkantis su dalyko (modulio) baigiamuoju įvertinimu, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyko (modulio) baigiamojo įvertinimo paskelbimo pateikti apeliaciją dekanui. Apeliacijų pateikimo, apeliacinės komisijos sudarymo, apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Kolegijos apeliacijų nuostatai.
 2. Šis aprašas skelbiamas direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

____________________