Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2013 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. ATN-6
(pakeitimai patvirtinti
2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu ATN-11;
2014 m. gegužės 7 d. nutarimu ATN-5;
2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu ATN-10;
2016 m. birželio 9 d. nutarimu ATN-6;
2016 m. gruodžio 19 d. nutarimu ATN-12;
2019 m. birželio 21 d. nutarimu ATN-6)

 

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) principus, jų įforminimo ir studijų pažymėjimų bei dalykų aprašų išdavimo tvarką.
 2. Šis Aprašas taikomas asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas Kolegijoje pagal tas pačias arba kitas Kolegijos studijų programas įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:
  3.1. Lietuvos aukštoji mokykla – aukštoji mokykla, apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;
  3.2. dalinės studijos – studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių bei gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu;
  3.3. dalinių studijų sutartis – Lietuvos aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos – siunčiančiosios ir priimančiosios – vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir dalinių studijų siunčiamo studento pasirašytas susitarimas, kuriame nustatytas priimančiosios šalies įsipareigojimas sudaryti studentui sąlygas studijuoti, išdėstyti reikalavimai studentui, nustatyti šalių finansiniai ir kiti santykiai; jei studentas siunčiamas dalinių studijų pagal Europos Sąjungos programas, dalinių studijų sutartis rengiama pagal Europinės kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) reikalavimus;
  3.4. dalyko (modulio) aprašas – dokumentas, kuriame įrašytas studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, studijų dalyko (modulio) (toliau – dalykas) pavadinimas, jo apimtis, anotacija, numatomi studijų rezultatai, atsiskaitymo forma (forma VK-01SR) (1 priedas);
  3.5. dalykiniai reikalavimai – Kolegijos nustatyti reikalavimai kiekvieno dalyko studijų tikslams, siekiamiems studijų rezultatams, turiniui ir apimčiai;
  3.6. koordinatorius – Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirtas fakulteto atitinkamo studijų skyriaus vedėjas, atsakingas už studijų rezultatų įskaitymą;
  3.7. programos kuratorius – Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirtas atitinkamą studijų programą kuruojančios katedros vedėjas, vertinantis, kaip studijų rezultatai atitinka pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus;
  3.8. studijų pažymėjimas – asmeniui išduodamas dokumentas apie pasiektus studijų rezultatus (forma VK-02SR) (2 priedas);
  3.9. studijų programų tipas – parametras, taikomas studijų programoms klasifikuoti pagal studijų tikslus, sudėtingumo laipsnį, apimtį ir įgyjamą kvalifikaciją (pirmosios pakopos koleginių studijų, pirmosios pakopos universitetinių studijų, antrosios pakopos universitetinių studijų laipsnį suteikiančios programos; laipsnio nesuteikiančios programos);
  3.10. studijų rezultatai – studijų metu įgytų žinių ir gebėjimų visuma, kurios apimtis apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu;
  3.11. studijų rezultatų įskaitymo kortelė – asmeniui išduodamas studijų rezultatų įskaitymo dokumentas, kuriame įrašomi įskaitytų dalykų pavadinimai, jų vertimas į lietuvių kalbą, dalyko apimties ir įvertinimo atitikmenys (forma VK-03SR) (3 priedas);
  3.12. studijų programos rūšis – parametras, taikomas studijų programų tipams klasifikuoti pagal studijų paskirtį ir teikiamos kvalifikacijos vietą nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje; skiriamos universitetinės ir koleginės studijų programos;
  3.13. užsienio valstybės aukštoji mokykla – aukštoji mokykla, pripažinta tos užsienio valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 d. įsakyme Nr. ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.109-4899) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. STUDIJŲ PAGAL SUDERINTĄ TURINĮ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS

 1. Asmens, studijavusio kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, kuria ar kitu teisėtu pagrindu buvo suderintas studijų turinys, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu nenustatomi sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimai.
 2. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, pateikia koordinatoriui savo studijų Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pažymėjimą.
 3. Koordinatorius, įvertinęs, ar pateiktas dokumentas atitinka formaliuosius reikalavimus, jį pateikia atitinkamos programos kuratoriui.
 4. Programos kuratorius, remdamasis kitos aukštosios mokyklos išduotu pažymėjimu, dviem egzemplioriais užpildo Studijų rezultatų įskaitymo kortelę ir pateikia koordinatoriui. Koordinatoriaus teikimu šią kortelę tvirtina dekanas. Vienas minėtos kortelės egzempliorius išduodamas asmeniui, pageidaujančiam, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, kitas – saugomas studento asmens byloje.
 5. Jeigu asmeniui grįžus po dalinių studijų lieka pagal suderintą studijų turinį neišklausytų ir neatsiskaitytų ne dėl jo kaltės dalykų, asmeniui turi būti sudarytos sąlygos išklausyti trūkstamos apimties dalykus ir už juos atsiskaityti nemokamai.

III. STUDIJŲ PAGAL NESUDERINTĄ STUDIJŲ TURINĮ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS

 1. Asmenys, studijavę arba studijuojantys Lietuvos arba užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį, siekiantys studijų rezultatų įskaitymo, reikiamus dokumentus turi pateikti:
  10.1. Kolegijos studentai – per dvi savaites nuo naujo semestro pradžios;
  10.2. norintys tęsti studijas Kolegijoje pagal tas pačias arba kitas Kolegijos studijų programas – semestro eigoje.
 1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, koordinatoriui pateikia:
  11.1. prašymą, adresuotą dekanui; jame nurodo studijų programą, pagal kurią studijuoja ar ketina studijuoti, ir pageidaujamus įskaityti dalykus;
  11.2. dokumentus, patvirtinančius studijų rezultatus:
  11.2.1. diplomą, jo priedą (priedėlį) ir dalykų aprašus, jei asmuo yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą; užsienyje įgiję aukštąjį išsilavinimą asmenys pateikia ir SKVC pažymą dėl užsienyje įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo;
  11.2.2. užsienyje įgiję vidurinį išsilavinimą SKVC pažymą dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, pripažinimo;
  11.2.3. studijų pažymėjimą;
  11.2.4. dalykų aprašus, jei asmuo yra Lietuvos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos studentas arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų; dalykų aprašai saugomi studento byloje, kol studentas baigia studijas; dalykų aprašų pateikti nereikia, jeigu asmuo studijuoja, studijavo, bet nebaigė studijų, taip pat, jei įgijo aukštąjį išsilavinimą Vilniaus kolegijoje;
  11.3. užsienio valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, piliečiai – leidimą gyventi Lietuvoje.
 1. Koordinatorius įvertina, ar dokumentai atitinka formaliuosius reikalavimus:
  12.1. Lietuvos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos statusą; esant reikalui gali kreiptis į kompetentingas institucijas reikiamos informacijos apie tą aukštąją mokyklą;
  12.2. studijų rūšį, studijų programų tipą, studijų formą ir kt.
 1. Koordinatorius, įvertinęs formaliuosius studijų reikalavimus, atitinkamiems programų kuratoriams pateikia:
  13.1. studento prašymo, nurodyto 11.1 punkte, kopiją;
  13.2. diplomo priedo (priedėlio) arba studijų pažymėjimo kopiją;
  13.3. dalykų aprašus.
 1. Programos kuratorius, remdamasis 13 punkte nurodytais dokumentais, įvertina studijų rezultatų ir studijuojamos ar ketinamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitiktį:
  14.1. studijų krypties dalykas įskaitomas, jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius studijuojamoje ar ketinamoje studijuoti programoje numatyto panašaus studijų krypties dalyko apimties ir  atitinka studijų rezultatus bei pagrindines dalyko turinio dalis arba, jei tarp studijų krypties dalykų tinkamo palyginti dalyko nėra, atitinka studijų krypties dalykams nustatytus bendruosius reikalavimus ir suteikia toje programos dalyje numatytų žinių ir gebėjimų;
  14.2. bendrasis koleginių studijų dalykas įskaitomas, jei atitinka bendrųjų koleginių studijų dalykų studijų rezultatus ir pagrindines dalyko turinio dalis ir jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius studijuojamoje ar ketinamoje studijuoti programoje numatyto panašaus bendrojo koleginių studijų dalyko apimties;
  14.3. studento laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų;
  14.4. baigiamasis darbas (projektas) ir baigiamasis egzaminas neįskaitomas;
  14.5. įskaityti galima ne daugiau kaip 75 proc. studijuojamos ar ketinamos studijuoti programos apimties (atskirais atvejais programos kuratorius priima sprendimą dėl šio punkto taikymo asmenims, studijavusiems Vilniaus kolegijoje);
  14.6.  modulinėse studijų programose anksčiau studijuotą dalyką galima įskaityti kaip modulio dalį, o trūkstami šio modulio studijų rezultatai turi būti siekiami toliau studijuojant.
 1. Jei tenkinami studijuojamos arba ketinamos studijuoti programos dalykiniai reikalavimai, programos kuratorius, koordinatoriui teikia užpildytą Studijų rezultatų įskaitymo kortelę, kurioje gali:
  15.1. kelis studijuotus dalykus įskaityti kaip vieną;
  15.2. vieną studijuotą dalyką įskaityti kaip kelis.
 1. Studijų rezultatų įskaitymo kortelę, parengtą dviem egzemplioriais, koordinatoriaus teikimu tvirtina dekanas.

IV.  STUDIJŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 1. Sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo visų šio aprašo 12 skirsnyje išvardytų dokumentų gavimo dienos įforminamas registruota studijų rezultatų įskaitymo kortele dviem egzemplioriais; vienas minėtos kortelės egzempliorius išduodamas asmeniui, pageidaujančiam, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, kitas – saugomas studento asmens byloje.
 2. Įskaityto (-ų) dalyko (-ų)  pavadinimas (-ai),  jo (jų)  apimtis  kreditais,  atitinkanti  studijų  programoje esančio (-ių)  dalyko (-ų)  apimtį,  ir  įvertinimas (-ai)  įrašomas (-i)  išduodamo  diplomo  priedėlyje,  studijų  pažymėjime vietoj studijų  programoje  numatyto (-ų)  dalyko (-ų).
 3. Aprašo 1 punkte  numatytu  atveju,  kai  keli  dalykai  įskaitomi  kaip  vienas,  kiekvieno įskaitomo dalyko apimtis kreditais nurodoma proporcingai įskaityto dalyko turiniui.

V. STUDIJŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DALYKŲ APRAŠŲ IŠDAVIMAS

 1. Asmuo, baigęs, studijavęs ar studijuojantis Kolegijoje ir pageidaujantis gauti dalyko aprašą ar (ir) studijų pažymėjimą, prašymą juos išduoti pateikia fakulteto dekanui. Asmeniui, baigusiam studijų programą ir gavusiam diplomą bei diplomo priedėlį (priedą), studijų pažymėjimas neišduodamas.
 2. Per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo datos studijų pažymėjimą parengia koordinatorius, dalyko aprašą – atitinkamos programos kuratorius ir teikia pasirašyti fakulteto dekanui.
 3. Asmeniui, studijuojančiam ar studijavusiam, bet nebaigusiam studijų Kolegijoje, studijų pažymėjimas vieną kartą išduodamas nemokamai. Už pakartotinį studijų pažymėjimo parengimą, taip pat dalykų aprašus asmuo moka Kolegijos tarybos nustatyto dydžio įmoką.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl studijų rezultatų įskaitymo, jis turi teisę per 10 darbo dienų pateikti apeliaciją Kolegijos direktoriui. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato Kolegijos Akademinė taryba.
 2. Kolegijos direktorius sudaro 5 narių komisiją nagrinėti apeliacijoms dėl studijų rezultatų įskaitymo. Ši komisija sprendimą priima per 10 darbo dienų ir raštu informuoja apeliaciją pateikusį asmenį.
 3. Asmuo, aukštąjį išsilavinimą įgijęs užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl formaliųjų reikalavimų vertinimo, turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytą Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo apeliacinę komisiją.
 4. Aprašas įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

________________________________________