Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. ATN-11

 

STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS KEITIMO, IŠLAIKANT VALSTYBĖS FINANSAVIMĄ, TVARKOS APRAŠAS

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose, ir asmenų, gaunančių studijų stipendiją, studijų programos ir studijų formos keitimo sąlygas ir procedūrą.
 2. Šis Aprašas taikomas:
  2.1. Vilniaus kolegijos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose arba gaunantiems studijų stipendiją ir keičiantiems studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų krypčių grupėje Vilniaus kolegijoje;
  2.2. asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose arba gaunantiems studijų stipendiją kitoje kolegijoje ir keičiantiems studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų krypčių grupėje Vilniaus kolegijoje.

II SKYRIUS
FORMALIOSIOS IR  DALYKINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO SĄLYGOS

 1. Vilniaus kolegijos studentas ar kitos kolegijos studentas keisti studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų krypčių grupėje Vilniaus kolegijoje gali:
  3.1. studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų vietoje – ne anksčiau kaip baigęs pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
  3.2. gaunantis studijų stipendiją – ne anksčiau kaip baigęs pirmuosius studijų metus.
 1. Asmenys, norintys keisti studijų programą ir (ar) studijų formą, studijų semestrą (3.1 papunktyje minimu atveju) ar studijų metus (3.2 papunktyje minimu atveju) turi baigti be akademinių skolų ir raštu kreiptis į atitinkamo Vilniaus kolegijos fakulteto, vykdančio pasirinktą studijų programą, dekaną ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro. Pateikiami dokumentai:
  4.1. prašymas leisti keisti studijų programą ir (ar) studijų formą, kuriame turi būti nurodyta studijuojama ir pasirinkta studijuoti programa ir (ar) studijų forma;
  4.2. studijų pažymėjimas ir dalykų aprašai (Vilniaus kolegijos studentams dalykų aprašų pateikti nereikia).
 1. Asmuo, ketinantis studijuoti pagal menų studijų srities programą, turi išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei nėra laikęs stojamojo egzamino į menų studijų srities programą.
 2. Fakultetai gali numatyti ir papildomų studijų programų keitimo sąlygų.

III SKYRIUS
FINANSINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO SĄLYGOS

 1. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas nepraranda likusios valstybinio studijų finansavimo dalies, ne didesnės negu keičiamos studijų programos norminė studijų kaina:
  7.1. jeigu pasirinktos studijų programos kaina didesnė už keičiamos studijų programos kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama keičiamos studijų programos kaina; šiuo atveju kainos skirtumą nuo semestro studijų pradžios Kolegijai atlygina studijų programą keičiantis studentas;
  7.2. studijų stipendiją gaunantis studentas, keičiantis studijų programą ir (ar) studijų formą, išlaiko studijų stipendiją, bet ne didesnę nei keičiamos studijų programos ir (ar) studijų formos norminė studijų kaina; jeigu studijų stipendija yra mažesnė už Vilniaus kolegijos nustatytą studijų kainą, studijų kainos skirtumą nuo semestro pradžios Kolegija atlygina studijų programą ir (ar) formą keičiantis studentas.
 1. Jeigu pasirinktos studijų programos ir (ar) studijų formos kaina ne didesnė už keičiamos studijų programos kainą, studijų stipendiją gaunančiam studentui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama Vilniaus kolegijos nustatyta studijų programos ir (ar) studijų formos kaina.
 2. Studijų formą keičiančiam studentui išlieka stojimo metu pasirinktos studijų formos kaina ir finansavimo trukmė.

IV SKYRIUS
STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO ADMINISTRAVIMAS

 1. Vilniaus kolegijos fakulteto, kuriame asmuo pasirinko studijų programą, studijų skyrius informuoja programą keičiantį Vilniaus kolegijos ar kitos kolegijos studentą apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.
 2. Programą keičiantis kitos kolegijos studentas, gavęs sutikimą studijuoti Vilniaus kolegijoje, per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo turi informuoti apie tai kolegiją, kurioje studijuoja, ir nurodyti studijų nutraukimo priežastį – studijų programos ir (ar) studijų formos keitimą, keičiant aukštąją mokyklą.
 3. Vilniaus kolegijos studentas, keičiantis studijų programą į programą kitoje kolegijoje ir pateikęs prašymą nutraukti studijas, yra braukiamas iš Vilniaus kolegijos studentų sąrašų nurodant studijų nutraukimo priežastį – studijų programos ir (ar) studijų formos keitimas, keičiant aukštąją mokyklą.
 4. Su asmenimis, atvykusiais iš kitos kolegijos, pasirašoma studijų sutartis, priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Su Vilniaus kolegijos studentais, keičiančiais studijų programą ir (ar) studijų formą, pasirašomas Susitarimas pakeisti studijų sutartį, keitimas įforminamas dekano arba direktoriaus (jei studijų programa keičiama kitame fakultete) įsakymu.

Punkto pakeitimai:
2019 m. birželio 21 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. AT N-6

 1. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiančio studento studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis Studijų rezultatų įskaitymo tvarka.
 2. Einamojo semestro akademinių skolų, susidariusių dėl studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo, likvidavimo terminas – iki einamojo semestro pabaigos. Už akademinių skolų apimtį kreditais studentas moka tų priėmimo metų Kolegijos nustatytą vieno kredito kainą.

Punkto pakeitimai:
2019 m. birželio 21 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. AT N-6

 1. Aprašas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

______________________