Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta
Akademinės tarybos
2016 m. birželio 9 d. nutarimu ATN – 6
(pakeitimai patvirtinti
2016 m. spalio 21 d. nutarimu ATN – 10;
2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu ATN – 11;
2017 m. gegužės 4 d. nutarimu ATN – 5;
2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu ATN – 14;
2019 m. birželio 21 d. nutarimu ATN – 6)

STUDENTŲ ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia įmokų, atitinkančių studijų kainą, įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, mokėjimo procedūras ir sąlygas.
 2. Studentų įmokos gali būti trijų tipų:
  2.1. studijų kaina;
  2.2. įmoka už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas;
  2.3. įmoka už papildomas paslaugas.
 1. Studijų kainos ir įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas dydį Kolegijos direktoriaus teikimu nustato Kolegijos taryba, įsakymu skelbia Kolegijos direktorius. Įmokų už paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu, dydį nustato Kolegijos direktorius.
 2. Kolegijos studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose, ir neturintys akademinių skolų, nemoka jokių įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų programos įgyvendinimu.
 3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. STUDIJŲ KAINA

 1. Už studijas Kolegijoje visą studijų kainą moka:
  6.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
  6.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
  6.3. užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat ES valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
  6.4. asmenys, priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas;
  6.5. atnaujinantys ir (arba) tęsiantys studijas Kolegijos nustatyta tvarka.
 1. Studijų kaina nurodoma Studentų priėmimo į Kolegiją taisyklėse ir studijų sutartyse. Studijų sutartyse nurodomos ir studijų kainos dydžio keitimo sąlygos, kainos mokėjimo tvarka. Pakeisti studijų kainos dydį ir mokėjimo tvarką gali direktorius arba dekanas:
  7.1. Kolegijos direktorius fakulteto dekano, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidento, Kūno kultūros ir sporto centro vadovo teikimu gali atleisti studentą nuo studijų kainos mokėjimo, sumažinti jos dydį, bet ne anksčiau kaip nuo antrojo studijų semestro;
  7.2. fakulteto dekanas, gavęs motyvuotą studento prašymą, pateiktą ne vėliau kaip 14 dienų nuo semestro pradžios, gali pakeisti ar pratęsti studijų kainos mokėjimo terminus. Tačiau studijų kaina turi būti sumokama prisilaikant tokių terminų:
  7.2.1. pirmoji įmoka iki spalio 31 d. / kovo 31 d. – ne mažiau kaip 20 proc. semestro studijų kainos;
  7.2.2. antroji įmoka iki lapkričio 30 d. / balandžio 30 d. – ne mažiau kaip 30 proc. semestro studijų kainos;
  7.2.3. trečioji įmoka iki gruodžio 20 d. / gegužės 20 d. – likusi semestro studijų kainos dalis.
  7.3. gavęs studento, planuojančio gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai apmokėti, prašymą, fakulteto dekanas studijų kainos mokėjimą gali atidėti iki paskolos gavimo arba negavimo Valstybinio studijų fondo nustatytais terminais.
 1. Einamojo semestro studijų kaina dekano įsakymu sumažinama asmenims, jei Kolegijos nustatyta tvarka įskaitomi aukštosiose mokyklose studijuotų dalykų kreditai ir rezultatai kaip studijuojamos programos dalis.
 2. Studentai, studijuojantys pagal Erasmus+ programą, studijų užsienyje semestrą nuo to semestro studijų kainos mokėjimo atleidžiami direktoriaus įsakymu Tarptautinių ryšių skyriaus teikimu. Studentams, vykstantiems pagal Erasmus+ programą į praktiką, to semestro studijų kaina proporcingai mažinama praktikoje praleistam laikui.
 3. Jei studijos nutraukiamos pagal Vilniaus kolegijos studijų tvarkos (toliau – Studijų tvarka) 31.1, 31.2 punktus arba studentas šalinamas pagal Studijų tvarkos 38.4 punktą, studento prašymu (Studijų tvarkos 31.2 punkte minimais atvejais gali būti šeimos narių prašymu) per 10 dienų nuo direktoriaus įsakymo datos studentui grąžinama sumokėtos einamojo semestro studijų kainos dalis:
  10.1. 80 procentų įmokėtos semestro studijų kainos, atskaitant 4 proc. nuo grąžintinos sumos už paslaugas, jei studijos nutraukiamos arba studentas šalinamas iki spalio 31 d. rudens semestre arba iki kovo 31 d. pavasario semestre;
  10.2. 50 procentų įmokėtos semestro studijų kainos, atskaitant 4 proc. nuo grąžintinos sumos už paslaugas, jei studijos nutraukiamos arba studentas šalinamas nuo lapkričio 1 iki 30 d. rudens semestre arba nuo balandžio 1 iki 30 d. pavasario semestre. Jei studijos nutraukiamos arba studentas šalinamas po šiame punkte nustatytų datų, už studijas sumokėti pinigai negrąžinami.
 1. Jei studentas nėra sumokėjęs einamojo semestro studijų kainos iki Studijų sutartyje nurodytos datos ir po elektroniniu paštu gauto priminimo iš fakulteto studijų kainos nesumoka, yra šalinamas pagal Studijų tvarkos 38.2 punktą. Studentui nesumokėjus studijų kainos ar jos dalies į Vilniaus kolegijos sąskaitą per nurodytą laikotarpį, tolimesnis skolos, kurią sudaro 20 proc. semestro studijų kainos, išieškojimas perduodamas skolų išieškojimo įmonei.
  11.1. Jei studentas nėra sumokėjęs einamojo semestro studijų kainos iki Studijų sutartyje nurodytos datos ir ketina nutraukti studijas savo noru iki rugsėjo 30 d./vasario 28 d., į Vilniaus kolegijos sąskaitą per 10 dienų nuo direktoriaus įsakymo datos jis turi sumokėti 20 proc. semestro studijų kainos.
  11.2. Jei studentas, kuriam šio Aprašo 7.2 papunktyje nustatyta tvarka studijų kainos mokėjimas buvo atidėtas, nėra sumokėjęs einamojo semestro studijų kainos ir nutraukia studijas:
  11.2.1. iki spalio 31 d. / kovo 31 d. – turi būti sumokėjęs 20 proc. semestro studijų kainos;
  11.2.2. iki lapkričio 30 d. / balandžio 30 d. – turi būti sumokėjęs 50 proc. semestro studijų kainos;
  11.2.3. iki gruodžio 20 d. / gegužės 20 d. – turi būti sumokėjęs visą semestro studijų kainą.
 1. Jei studentas išeina akademinių atostogų:
  12.1. sumokėjusiam einamojo semestro studijų kainą per 10 dienų nuo dekano įsakymo datos grąžinama įmokėtos semestro studijų kainos dalis už nebaigtą semestro studijų laikotarpį, skaičiuojant mėnesiais, atskaitant 4 proc. nuo grąžintinos sumos už paslaugas;
  12.2. nesumokėjęs einamojo semestro studijų kainos per 10 dienų nuo dekano įsakymo datos turi sumokėti semestro studijų kainos dalį už studijuotą semestro studijų laikotarpį, skaičiuojant mėnesiais;
  12.3. grįžęs po akademinių atostogų studentas turi sumokėti semestro studijų kainos dalį už prieš akademines atostogas nebaigtą semestro studijų laikotarpį, skaičiuojant mėnesiais.
 1. Jei studentui buvo sumažinta semestro studijų kaina įskaičius anksčiau įgytus studijų rezultatus, šio Aprašo 12.2 punkte numatytu atveju studentas į Kolegijos sąskaitą turi įmokėti šiuose punktuose nurodytą studijų kainos dalį nuo sumažintos semestro studijų kainos
 2. Studentai, priimti studijuoti į valstybės finansuojamas studijų vietas Kolegijoje ar kitoje Lietuvos kolegijoje ir keičiantys tos pačios studijų srities programą Kolegijoje, už studijas Kolegijoje moka dalį studijų kainos, jeigu pageidaujamos studijų programos kaina yra didesnė už keičiamos studijų programos kainą. Šiuo atveju valstybės biudžeto lėšomis apmokama keičiamos studijų programos norminė studijų kaina, o skirtumą sumoka programą keičiantis studentas.
 3. Studentai, gaunantys studijų stipendiją:
  15.1. iki rugsėjo 30 d. / vasario 28 d. į Kolegijos sąskaitą turi sumokėti studijų kainos ir norminės studijų kainos skirtumą, jei studentui studijų stipendija pervedama į Kolegijos sąskaitą. Šiuo atveju studentui nutraukus studijas arba suteikiant akademines atostogas, su studijų kainos mokėjimu susiję finansiniai įsipareigojimai taikomi tik skirtumui tarp studijų kainos ir norminės studijų kainos.
  15.2. iki rugsėjo 30 d. / vasario 28 d. į Kolegijos sąskaitą turi sumokėti semestro studijų kainą jei studentui studijų stipendija pervedama į asmeninę sąskaitą. Šiuo atveju studentui nutraukus studijas arba suteikiant akademines atostogas, taikomos šio Aprašo nuostatos.
 1. Asmenys, priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, geriausiais rezultatais baigę vienerius studijų metus ir pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį, turi teisę į studijų kainos arba jos dalies kompensavimą.
 2. Asmenys, pirmą kartą studijuojantys pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigę studijas, privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę po 2011 m. rugsėjo 1 dienos, visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamose vietose, turi  teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą, jei atitinka Vyriausybės ir Kolegijos nustatytus kriterijus.

III. DALYKO (MODULIO) STUDIJŲ KAINA

 1. Už dalyko (modulio) kreditus Kolegijoje, atsižvelgiant į dalyko (modulio) apimtį, moka:
  18.1. studentai – už studijų kreditus, susidariusius dėl studijų programų skirtumų (atnaujinant studijas, keičiant studijų programą, kursą, formą, po akademinių atostogų išėjus pačių prašymu);
  18.2. klausytojai – pasirinkę studijuoti vieną ar kelis koleginių studijų programos dalykus (modulius);
  18.3. studentai, pageidaujantys lygiagrečiai studijuoti vieną ar kelis kitos koleginių studijų programos dalykus (modulius).
 1. Vieno studijų kredito kaina apskaičiuojama metinę studijų kainą padalijus iš kreditų skaičiaus per metus ir suapvalinus iki artimiausio didesnio sveiko skaičiaus, o atskiro dalyko (modulio) studijų kaina – vieno studijų kredito kainą padauginus iš pasirinkto studijuoti dalyko (modulio) kreditų skaičiaus.
 2. Studentai ir klausytojai 18 punkte numatytais atvejais moka už atitinkamą dalykų (modulių) kreditų skaičių.
 3. Vieno studijų kredito kainą pagal studijų programas kasmet tvirtina Kolegijos direktorius įsakymu.

IV. ĮMOKOS UŽ PAKARTOTINAI SUTEIKTAS STUDIJŲ PASLAUGAS

 1. Studentai moka įmokas už šias pakartotinai suteiktas studijų paslaugas:
  22.1. už kiekvienos akademinės skolos atsiskaitymą;
  22.2. už dalyko (modulio) egzamino pakartotinį laikymą ar savarankiško darbo (projekto) pakartotinį gynimą siekiant pagerinti dalyko (modulio) studijų rezultatus Kolegijos nustatyta tvarka; šios įmokos dydis atitinka įmokos, kuri minima 22.1 punkte, dydį.

V. ĮMOKOS UŽ PAPILDOMAS PASLAUGAS

 1. Studentai ar absolventai moka už šias papildomas paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu:
  23.1. dokumentų dublikatus:
  23.1.1. diplomo, diplomo priedo ir diplomo priedėlio dublikatus;
  23.1.2. studijų pažymėjimo dublikatą;
  23.1.3. leidimo į bendrabutį dublikatą;
  23.2. kitas papildomas paslaugas:
  23.2.1. studijų rezultatų, įgytų studijavus pagal nesuderintą studijų turinį, įskaitymą;
  23.2.2. studijų dalyko (modulio) aprašą siekiantiems studijų rezultatų įskaitymo kitoje aukštojoje mokykloje;
  23.2.3. pasinaudojimą diplomų įteikimo ceremonijos atributais;
  23.2 4. pažymos apie studijas anglų kalba parengimą;
  23.2.5. pažymos apie studijas pagal papildomus archyvo duomenis, patvirtinančios diplomo tikrumą, parengimą (turintiems diplomą);
  23.2.6. kitokios pažymos parengimą (išskyrus pažymą, patvirtinančią studento statusą, ir pažymą apie gaunamą stipendiją);
  23.2.7. už dokumentų kopijavimą ir spausdinimą.

VI. ĮMOKŲ MOKĖJIMAS

 1. Įmokos mokamos į Kolegijos sąskaitą DNB banke, SEB banke, banke Swedbank. Mokėjimo kvitus galima rasti ir užpildyti https://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/studiju-imokos/studiju-imoku-mokejimo-kvitai/ . Kvite turi būti nurodyti rekvizitai: gavėjas, gavėjo bankas, banko kodas, gavėjo sąskaita, įmokos kodas, studento vardas, pavardė ir asmens kodas. Ne didesnės kaip 1,45 eurų įmokos gali būti mokamos Kolegijos padalinyje per atskaitingą asmenį. Įmokos kvitas (arba jo kopija) turi būti pateikiamas fakulteto studijų skyriui.
 2. Papildomos paslaugos, tiesiogiai nesusijusios su studijų programos įgyvendinimu, ir pakartotinos studijų paslaugos suteikiamos, kai studentas pristato paslaugą administruojančiam fakulteto darbuotojui kvitą, patvirtinantį, kad įmoka sumokėta per nustatytą terminą.

VII. GALIOJIMAS

 1.   Šis aprašas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.