Folkloro ansamblis „Želmuo“

Vilniaus kolegijos folkloro ansamblis ,,ŽELMUO” – jaunatviškas, aktyvus, įvairiapusiškas tradicinę kultūrą puoselėjantis ir populiarinantis kolegijos kolektyvas, įkurtas 2012 m. Ansamblyje kartu dainuojame liaudies dainas, šokame tradicinius šokius, muzikuojame tradiciniais instrumentais. ,,Želmuo” aktyviai koncertuoja, rengia vakarones, keliauja, dalyvauja studentiško jaunimo renginiuose.

Ansamblio vadovė – etnomuzikologė dr. Dalia Vaicenavičienė
Mūsų veikla ir įspūdžiai
https://www.facebook.com/VilniausKolegijosFolkloroAnsamblisZelmuo.


Kviečiame visų fakultetų studentus  lankyti Vilniaus kolegijos
folkloro ansamblį ,,Želmuo”

Naujų narių laukiame

pirmadieniais 18.00 val. nuo rugsėjo 16 d.
Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, 79 aud., Didlaukio g. 82.

Bendros ansamblio repeticijos vyksta pirmadieniais 18 val.

 

Kartu dainuosime liaudies dainas, šoksime tradicinius šokius, koncertuosime, rengsime vakarones, keliausime,
dalyvausime studentiško jaunimo renginiuose!

capture01

 

Prisijunkite prie ,,Želmens” ir draugus pakvieskite!
Rašykite  d.vaicenaviciene@viko.lt, dalia.vaice@gmail.com, skambinkite +370 671 47155


Capture5

Folkloro ansamblis ,,ŽELMUO” išleido pirmąją kompaktinę plokštelę ,,KUR UNKSCYVI ŽELMENAI”       

2015-aisiais, etnografinių regionų metus, ansamblis ,,Želmuo” išleido meniškai apipavidalintą, visų Lietuvos regionų muzikiniam folklorui skirtą kompaktinę plokštelę. Čia įrašytos 25 gražiausios per trejus metus išmoktos dainos bei po nuotaikingą visų regionų šokį. Visi kūriniai sugrupuoti pagal regionus, kad išryškėtų jų stilistiniai ypatumai įvairovė. Kompakte skamba daug dzūkiškų dainų, jų ,,Želmuo” dainuoja bene daugiausiai. Kelios kalendorinės dainos, skambant smuiko ir lamšleido zdelio pritarimams, atliekamos heterofoniškai (kartais išsiskiria į du balsus),  kitose – dzūkams būdingas minorinis daugiabalsumas, suskamba ir įmantrios melodikos solo daina. Įraše girdime daugiabalses aukštaičių ir žemaičių dainas, tačiau jos skiriasi dainų užvedimų aukščiais. Žemai užvedamoms žemaitiškoms dainoms būdinga laisvesnė ritmika. Nemažai suvalkiečių ir Mažosios Lietuvos dainų atliekamos pritariant devynstygėmis kanklėmis, čia skamba smuikas, lamzdelis, bandūrėlis. Suvalkietiška daina ,,Kas do čėsas, do gadynė” atliekama su burdoniniu pritarimu, kurio atlikimo tradicija grįžta iš seniausiųjų XX a. pradžios įrašų.

Prie CD išleistoje knygelėje pateikiami visų dainų tekstai, nes mes, ,,Želmens” nariai, dalinamės šiomis, plačiai Lietuvos dainuojamąją tradiciją atspindinčiomis  dainomis su tradicinės muzikos mylėtojais, studentais ir moksleiviais. Siekiame, kad kuo daugiau liaudies dainų skambėtų susibūrimuose, džiugintų dainuojančius, klausančius bei kurtų gražią, gilią bendrystę.

Smagus ir šiltas kompaktinės plokštelės pristatymas Vilniaus studentiškai jaunuomenei įvyko 2015 m. lapkričio 30 d. jau tradicinėje trečiojoje ,,Želmens” surengtoje vakaronėje ,,Valioj ulioj”. Daugiau apie šį renginį ansamblio facebook paskyroje.

Norintys įsigyti ,,Želmens” kompaktų gali kreiptis į vadovę Dalią Vaicenavičienę.

IMG_9676

Apie ansamblį ,,Želmuo” ir jo veiklą

Folkloro ansamblis ,,Želmuo” savitai ir prasmingai papildo Vilniaus kolegijos studentų laisvalaikio meninių veiklų įvairovę. Ansamblį lankantys studentai gerai susipažįsta su vertingais muzikinio, choreografinio folkloro pavyzdžiais, išmoksta juos atlikti, išbando įvairias tradicinės kultūros pateikimo ir įprasminimo formas, patys jas plečia. Didelis dėmesys ansamblyje skiriamas ne tik liaudies dainoms, tradiciniams šokiams, bet ir instrumentiniam muzikavimui. Studentai kankliuoja, groja smuikais, armonikomis, armonikėlėmis, lamzdeliais, skudučiais. Smagu, kad kolektyvas nuolat pasipildo naujais nariais, o į koncertinę veiklą įtraukiami visi ansamblio nariai. Taigi, visi ansambliečiai įgyja vertingos patirties populiarinti tradicinę kultūrą, plečia saviraiškos galimybes ir bendrakultūrinį pažinimą. Šiuo metu kolektyve dalyvauja aštuoniolika narių. Didžioji jų dalis – Vilniaus kolegijos fakultetų studentai. Nuo įsikūrimo ,,Želmuo” jau dalyvavo daugiau nei 60 – tyje įvairiausio pobūdžio renginių, koncertų, dalį jų patys iniciavo.

Folkloro ansamblis aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose Vilniaus kolegijoje studentų bendruomenei bei administracijai, su tradicine kultūra supažindina čia atvykstančius užsienio studentus bei garbius tarptautinių projektų, įvairių komisijų svečius. 2013 ir 2014 metais ansamblis su tradicine kultūra supažindino Vilniaus kolegijoje vykusio EURASHE posėdžio garbius dalyvius.

Vilniaus kolegijos folkloro ansamblis ,,Želmuo” dalyvauja visuose Lietuvos studentiško jaunimo folkloro renginiuose – festivaliuose, vakaronėse, mokymuose. Kolektyvas jau du kartus (2013 m. Rumšiškėse, 2014 m. Kaune) dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų folkloro ansamblių festivalyje ,,O KIENO ŽALI SODAI”. Ansamblio nariai muzikavimo įgūdžius tobulino tradicinio muzikavimo kursuose Visagine bei festivalio ,,O kieno žali sodai” mokymuose Bačkonyse.  2012 m. ir 2013 m. ,,Želmuo” surengė Vilniaus miesto studentiškų ansamblių vakarones ,,VALIOJ ULIOJ”. Ansamblis sulaukė ir etnomuzikologų pripažinimo, nes 2014 m. lapkričio mėn. ,,Želmuo” dainavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos didžiojoje salėje surengtame koncerte ,,Devyni metai, ne viena diena”, skirtame Etnomuzikologijos katedros 25 – mečio jubiliejui.

Labai geri įvertinimai Vilniaus folkloro ansamblių bei Lietuvos ansamblių apžiūrose lėmė, kad kolektyvas gausiai koncertavo tarptautiniame fesivalyje ,,SKAMBA SKAMBA KANKLIAI” (2013, 2014, 2015 m.) bei 2014 metų DAINŲ ŠVENTĖS folkloro dienos koncertuose.

Folkloro ansamblis aktyviai dalyvavo miesto bei kolegijos bendruomenės kalendorinėse šventėse. Trejus metus iš eilės Želmuo” surengė valandos trukmės persirengėlių  pasirodymą vaikams V. Kudirkos aikštėje Vilniaus užgavėnių šventės metu, dalyvavo užgavėnių vaikštynėse, surengė šokius ir pasidainavimus Baltupupiuose įsikūrusiuose fakultetuose. Ansamblis ,,Želmuo” džiugino miestiečius koncertinėse Kaziuko mugių programose – scenoje prie Nacionalinio dramos teatro. ,,Želmuo” populiarino Advento – Kalėdų laikotarpio dainas ir papročius įvairiuose miesto bei kolegijos bendruomenei skirtuose Advento vakaruose.

2014 m. ansamblis parengė dvi savitas temines programas: ,,Iš tėvų namelių svetimon šalelėn” bei Mažosios Lietuvos folklorui ir K. Donelaičio kūrybai skirtą valandos programą ,,Septyni rūtų lapukai”. Išskirtinis ansamblio nariams 2014 m. įvykis buvo kelionė į Oksfordą. ,,Želmuo” populiarino lietuvių tradicinę kultūrą ir garsino Vilniaus kolegijos vardą už Lietuvos ribų – OKSFORDO UNIVERSITETE (D. Britanija), kur vasario 13 – 18 d. surengė du koncertus – vakarones lietuvių studentų bendruomenei.

2014 metų pabaigoje ,,Želmens” muzikavimą išgirdo ir platesnė auditorija. Kolektyvas buvo pakviestas muzikuoti LRT televizijos laidoje ,,DUOKIM GARO”.
2015 m. pabaigoje ansamblis planuoja išleisti kompaktinę plokštelę ,,Kur unskcyvi želmenai”, kur skambės gražiausios kolektyvo dainos ir instrumentiniai kūriniai.