Trumposios pakopos studijos

Studijų programa: Programinės įrangos testavimas

Studijų kryptis: Programų sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Testuotojas

Studijų trukmė: 2 metai

Praktika realiomis darbo sąlygomis: 40 kreditų

Priėmimo galimybės

Trumposios pakopos studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti.

Į Vilniaus kolegijos trumposios pakopos Programinės įrangos testavimo studijas konkurso būdu priimami asmenys turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus.

Ką gausite iš trumpųjų studijų?

Trumposios pakopos studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje. Šios studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams. Pabaigus studijas stojant į tos pačios krypties profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumposios pakopos studijų). Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.

Konkursinio balo skaičiavimas

• Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis, svertinis koeficientas – 0,3; vertinami dalykai parenkami iš studijų krypčiai nustatyto dalykų sąrašo;

• Antroji dedamoji – pagrindinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo ir jį pakeičiančio stojamojo testo dedamosios svertinis koeficientas – 0,5, gretutinės švietimo srities** kvalifikacijos galutinio įvertinimo dedamosios svertinis koeficientas – 0,25;

• Trečioji dedamoji – kitų pasiekimų įvertinimas. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis: ne trumpesnė nei 2 metų patirtis prilyginama 10 balų, ne trumpesnė nei 1 metų – 5 balams. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama. Šios dedamosios svertinis koeficientas – 0,

Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai

IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis arba stojamasis testas *0,5
Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos **0,3
Profesinė patirtis ***0,2