Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2019 metais taisyklės

  PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2019 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. ATN – 5 
  PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-174

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2019 METAIS
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) vykdomų koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.
 1. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas
  2.1. Stojantieji, 2019 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
  2.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  2.1.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;
  2.1.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
  2.1.4. 1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose išvardintų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis, suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 25 balai;
  2.1.5. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  ⋅ lietuvių kalba ir literatūra;
  ⋅ gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  ⋅ užsienio kalba;
  ⋅ matematika;
  ⋅ istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  ⋅ biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  ⋅ meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  ⋅ bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
  2.2. Stojantieji, 2018 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
  2.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
  2.2.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;
  2.2.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
  ⋅ ne žemesniu negu 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės programas;
  ⋅ ne žemesniu negu 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
  2.3. Stojantieji, 2017 ir 2016 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
  2.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
  2.3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
  2.3.3. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu.
  2.4. Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
  2.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
  2.4.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu.
  2.5. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 1. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
  3.1. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
  3.2. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m. ir 2019 m., turi būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
 2. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 3. Studijuoti Kolegijoje gali pretenduoti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis negu 4,3.
 4. Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

II. STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS

 1. Kolegija vykdo priėmimą į pirmos pakopos koleginių studijų programas (1 priedas).
 2. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
 3. Studijų nuolatine forma vienerių metų įprasta studijų apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis.
 4. Studijų ištęstine forma vienerių metų įprasta studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo dienomis, vakarais, šeštadieniais arba sesijomis; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir pasiektų studijų rezultatų vertinimas.
 5. Nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti dieninis (D) arba sesijinis (S):
  11.1. Dieninis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai paprastai vyksta darbo dienomis pagal sudarytą tvarkaraštį.
  11.2. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta nuo 2-jų iki 4-ių savaičių trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną sesijos darbo dieną ir šeštadieniais pagal sudarytą tvarkaraštį.
 1. Tvarkaraščius, pagal kuriuos vykdomos studijų programos, sudaro kiekvienas Kolegijos fakultetas.

III. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 1. Konkursinio balo skaičiavimo, atskirų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai numatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 patvirtinto Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašu).
 2. Pagrindiniai konkursinio balo skaičiavimo kriterijai yra šie:
  14.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
  14.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  14.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  14.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas)
 3. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai į Kolegijos studijų programas pateikiami Taisyklių 2 priede.
 4. Papildomi konkursinio balo formavimo kriterijai yra šie:
  16.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.
  16.2. baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją;
  16.3. bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
  16.4. brandos darbo įvertinimas;
  16.5. dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė negu 6 mėnesiai.
 5. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.
 6. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. kovo 29 d. Nr. V-296 įsakymo pakeitimo nustatyta tvarka.

IV. PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR DATOS

 1. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą (3 priedas) ir institucinį priėmimą (žr. 20 punktą). Išsami informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus pateikiama Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 metų tvarkos apraše.
 2. Pasibaigus bendrajam priėmimui, Kolegijos fakultetai iki rugpjūčio 30 d. organizuoja priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Informacija apie tai nuo rugpjūčio 23 d. skelbiama fakultetų tinklapiuose.

V. STOJAMIEJI EGZAMINAI, MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS, SPORTO PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 1. Stojamieji egzaminai vykdomi į menų studijų krypčių grupės studijų programas ir meno pedagogikos studijų programą.
 2. Organizuojant, vykdant ir vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų krypčių grupės studijų programas 2019 m. organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.
 3. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu.
 4. Stojantieji, nelaikę/ neišlaikę stojamųjų egzaminų į Mados dizaino ir Įvaizdžio dizaino studijų programas, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 5. Stojantieji, nelaikę/ neišlaikę stojamųjų egzaminų į Muzikinio teatro, Populiariosios muzikos ir Šokio pedagogikos studijų programas, negali į jas pretenduoti.
 6. Stojamasis egzaminas į Mados dizaino ir Įvaizdžio dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių – piešimo ir kompozicijos:
  26.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A-3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti: pieštuką, trintuką, lipnios juostelės popieriaus lapui pritvirtinti.
  26.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A-3 formato lape. Darbo priemonės: žymikliai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera, akrilas). Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti: pieštuką, trintuką, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnios juostelės popieriaus lapui pritvirtinti.
 1. Stojamojo egzamino į Populiariosios muzikos (Vokalas; Gitara; Bosinė gitara; Mušamieji instrumentai; Fortepijonas; Saksofonai; Trimitas; Trombonas; Smuikas; Kontrabosas) studijų programą užduotis susideda iš trijų dalių:
  27.1. Instrumentinių/ vokalinių kūrinių atlikimas ir refleksija. Instrumentalistams – dvi skirtingo charakterio pjesės (džiazo arba populiariosios muzikos stiliumi), vokalistams – dvi džiazo arba populiariosios muzikos stiliaus dainos.
  27.2. Improvizacija pagal duotą harmoniją balsu arba pagrindiniu instrumentu.
  27.3. Solfedžiavimas, intervalų ir akordų nustatymas iš klausos.
 1. Stojamasis egzaminas į Muzikinio teatro studijų programą susideda iš trijų dalių:
  28.1. Muzikinių gebėjimų egzamino užduotis – pademonstruoti klausos, ritmo, solfedžiavimo ir balso valdymo įgūdžius. Atlikti 3 skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius.
  28.2. Vaidybos gebėjimų patikrinimo užduotys – skaityti 3 min. trukmės prozos kūrinio ištrauką (mintinai); mintinai padeklamuoti eilėraštį arba pasakėčią; atlikti vaidybinį etiudą pagal užduotą temą.
  28.3. Šokio gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant šokio improvizacijos užduotis.
  281. Stojamasis egzaminas į Šokio pedagogiką susideda iš dviejų dalių:
  281.1. Šokio gebėjimų patikrinimo užduotis – atkartoti šokio žingsnius pagal muzikinį akompanimentą: tautinio šokio žingsnių, sukinių ir šuoliukų atlikimas; šiuolaikinio šokio elementų junginiai atliekami salės viduryje; klasikinio šokio pagrindiniai elementai atliekami prie atramos.
  281.2. Muzikinių gebėjimų patikrinimo užduotis – atlikti muzikinio ritmo bei melodijos atkartojimo užduotis.
  281.3. Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamojo egzamino į Šokio pedagogikos studijų programą, privalo turėti šokio aprangą ir avalynę. Kolegija skiria koncertmeisterį.
 1. Stojantiesiems į ugdymo mokslus – Kūno kultūros pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos, Šokio pedagogikos studijų programas yra privalomas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinys ir laikymo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-956 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-917 „Dėl motyvacijos įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“. Stojančiojo motyvacijos įvertinimo rezultatas gali būti teigiamas arba neigiamas. Gavęs neigiamą motyvacijos įvertinimą stojantysis laikomas neišlaikiusiu motyvacijos įvertinimo ir negali dalyvauti konkurse į 29 punkte minimų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.
 2. Stojantiesiems į Kūno kultūros pedagogikos studijų programą į konkursinį balą įskaičiuojami Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai (toliau – Sporto pasiekimai).
  30.1. Sporto pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka.
  30.2. Vertinami 9-12 (gimnazijos I-IV) klasėse parodyti sporto pasiekimai. Jeigu stojantysis turi kelis sporto pasiekimus, vertinamas vienas didžiausias sporto pasiekimas tarptautinėse arba Lietuvos varžybose.
  30.3. Stojantieji Sporto pasiekimus įrodančių nuskenuotas dokumentų kopijas turi prisegti prie savo prašymo studijuoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).
 3. Stojamieji egzaminai ir motyvacijos įvertinimas laikomi Taisyklėse numatytos sesijos metu.
 4. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas tvarkaraštis skelbiamas Taisyklių 4 priede.

VI. STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Studijų sutartys nuotoliniu arba tiesioginiu būdu bendrojo priėmimo metu su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 2. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarytų pats (pati) nepilnametis (-ė). Notaro patvirtinto dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 3. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):
  35.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  35.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
  35.3. kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  35.4. kvitą, įrodantį studijų registracijos įmokos sumokėjimą.
  35.5. dokumentas, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
  35.6. visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;
  35.7. 1 fotonuotrauką (3´4 cm);
  35.8. prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia, pildomas sutarties pasirašymo metu).
 4. Asmenys, sudarę su Kolegija studijų sutartį nuotoliniu būdu, fakulteto studijų skyriui nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., turi pateikti 35 punkte nurodytus dokumentus ir jų kopijas.
 5. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
 6. Pakviestieji studijuoti Bendrojo priėmimo metu tiesioginiu būdu pasirašo studijų sutartis ir pateikia 36 punkte nurodytus dokumentus ir jų kopijas Verslo vadybos fakultete, adresu Didlaukio g. 49, Vilnius.

VII. REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

 1. Asmenys, įformindami priėmimą Vilniaus kolegijoje (pasirašydami studijų sutartį, pateikdami reikalingus dokumentus ir jų kopijas), privalo sumokėti 45 Eur registracijos studijoms įmoką. Įmoka sumokama į Vilniaus kolegijos sąskaitą banke. Mokėjimo kvite nurodomi šie rekvizitai:
  gavėjas – Vilniaus kolegija;
  įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
  įmokos kodas – 3009;
  mokėtojas/ mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė, asmens kodas;
  gavėjo bankas:
  AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;
  AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 030 98540;
  AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;
  AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088.
 1. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1994 metais ir vėliau, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę ir asmenys, kurių nustatytas darbingumo lygis 0-25 %. Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 2. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

VIII. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

 1. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
  42.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
  42.2. užsienio šalių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės ir turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  42.3. užsienio lietuviai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.
 1. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 42 punkte, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose tvarkos aprašu.
 2. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 43 punkte nurodytų kriterijų, priimami konkurso būdu studijuoti savo lėšomis, vadovaujantis Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas tvarkos aprašu. Šie asmenys kreipiasi į Studijų tarnybą el. paštu admission@viko.lt, tel. +370 5 219 1604.

IX. KITA INFORMACIJA

 1. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija ir Stojančiųjų dokumentų priėmimo tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Priėmimo komisija.
 2. Pakviestųjų į Vilniaus kolegiją bendrojo priėmimo metu duomenys saugomi Kolegijos nustatyta tvarka iki tų kalendorinių metų pabaigos.
 3. Informacija apie priėmimą ir studijas Kolegijoje teikiama Stojančiųjų dokumentų priėmimo tarnyboje adresu Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 219 1604 ir paštu priemimas@viko.lt.
 4. Taip pat informacija teikiama Kolegijos fakultetuose:
 • Elektronikos ir informatikos fakultetas: Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius,
  tel. (8 5) 219 1610, el. paštas info@eif.viko.lt .
 • Ekonomikos fakultetas: Naugarduko g. 5, LT-03231 Vilnius, tel. (8 5) 219 1680,
  paštas administracija@ekf.viko.lt
 • Verslo vadybos fakultetas: Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1640,
  paštas administracija@vvf.viko.lt .
 • Sveikatos priežiūros fakultetas: Didlaukio g. 45, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1700,
  paštas info@spf.viko.lt .
 • Agrotechnologijų fakultetas: Beržų g. 2A, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.,
  (8 5) 219 1661, el. paštas administracija@atf.viko.lt .
 • Pedagogikos fakultetas: Palydovo g. 29, LT-11107 Vilnius, tel. (8 5) 219 1630, el. paštas administracija@pdf.viko.lt .
 • Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas: Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius,
  (8 5) 219 1722 el. paštas administracija@mtf.viko.lt .

______________________________