SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS VILNIAUS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2023-02-09

Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos statuto 79 ir 80 punktais, Vilniaus kolegijos taryba (toliau – Taryba) skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Vilniaus kolegijos direktoriaus (toliau – direktorius) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai, kadencija prasidės ne anksčiau kaip 2023 m. birželio 1 d.).

Direktoriaus funkcijos nustatytos Vilniaus kolegijos statuto 76 punkte.

Direktoriaus mėnesinis tarnybinis atlyginimas, kuris bus nustatytas Konkurso laimėtojui darbo sutarties sudarymo momentu – 45 pareiginės algos baziniai dydžiai.

Pretendentai eiti direktoriaus pareigas privalo tenkinti šiuos reikalavimus:

1. turėti mokslo arba meno daktaro laipsnį arba būti pripažintais menininkais;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio ir ne mažesnę kaip 5 metų vadybinio darbo patirtį;

3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);

4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų, anglų kalba privalumas) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

5. tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Pretenduoti į direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris:

1. yra Tarybos narys;

2. dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Vilniaus kolegijos direktoriaus pareigas arba nuo paskutinės kadencijos pabaigos praėjo mažiau, kaip 5 metai, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2023 m. kovo 17 d. 15 val. asmeniškai, registruotu paštu, elektroniniu paštu z.liudvinaviciene@viko.lt arba per pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikti Tarybos sudarytai rinkimų komisijai (toliau – Rinkimų komisija), adresu Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius, 302 kab. (dokumentai asmeniškai priimami darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.), šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuviu kalbą:

1. prašymą dalyvauti Konkurse (Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedas);

2. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius duomenų anketą (Aprašo 3 priedas);

3. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo (Aprašo 4 priedas);

4. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 5 priedas);

5. Pretendento veiklos, jį išrinkus direktoriumi, programą 5 metų laikotarpiui (rekomenduojama apimtis iki 3 A4 formato puslapių);

6. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

8. Pretendentui suteiktą mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

9. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);

10. lietuvių ir vienos iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);

11. kitus dokumentus nurodytus skelbime apie Konkursą arba kuriuos, Pretendento nuomone tikslinga pateikti.  

Pastaba: 6-10 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba Rinkimų komisijos atstovo.

Šiuos dokumentus teikiant elektroniniu paštu, 1-4 punktuose nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, o 6-10 punktuose nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos skenuotos, originalius dokumentus arba notaro patvirtintas kopijas pateikiant Rinkimų komisijai asmeniškai ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 17 d. 15 val.

Apie Vilniaus kolegijos akademinės tarybos (toliau – Akademinė taryba) posėdžio, kuris skirtas pretendentų, Rinkimų komisijos įregistruotų kandidatais į Vilniaus kolegijos direktorius, prisistatymui Akademinei tarybai ir Tarybos posėdžio skirto direktoriui išrinkti laiką ir vietą kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Informacijos apie Konkursą prašome teirautis z.liudvinaviciene@viko.lt, tel. (8 5) 219 1600.