Aukštojo mokslo institucijų tinklų jungtinės iniciatyvos darbo grupės nariai Briuselyje dirba, kad parengtų Europos profesinio aukštojo mokslo taikomosios mokslinės veiklos vertinimo rodiklius. Darbo grupėje ir Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei Nijolė Zinkevičienė.

Gruodžio 5 d., Briuselyje Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei Nijolė Zinkevičienė drauge su Vokietijos, Belgijos, Maltos, Šveicarijos, Suomijos, Portugalijos, Olandijos, Airijos, Ispanijos ir Lietuvos taikomųjų mokslų universitetų atstovais, EURASHE, UASnet tinklų vadovais dalyvavo UAS4EUROPE, Europos profesinio aukštojo mokslo institucijų tinklų jungtinės iniciatyvos, darbo grupės susitikime. Šios darbo grupės tikslas – parengti Europos profesinio aukštojo mokslo institucijų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo rodiklius.

Ruošiantis šiam susitikimui kiekvienos šalies profesinio aukštojo mokslo institucijos buvo paprašytos užpildyti klausimyną, į kurį atsakius aiškėja tos šalies situacija taikomosios mokslinės veiklos srityje. Lietuvoje iki šiol jokia informacija apie kolegijų vykdomą taikomąją mokslinę veiklą nebuvo renkama, išskyrus tai, jog kiekvienais metais kolegijos pristatydavo ŠMM įrodymais pagrįstas ataskaitas apie uždirbtas lėšas iš išorinių šaltinių.

Kodėl reikia turėti Europinius profesinio aukštojo mokslo institucijų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo rodiklius? Pirmiausia, tai dėl politinių sumetimų, nes tik žinodami realią situaciją sektoriuje europiniu mastu galėsime dalyvauti dialoge su Europos Komisija dėl šio sektoriaus svarbos, jo institucijų lygiaverčio dalyvavimo Europos mokslinėse programose. Bendri vertinimo rodikliai leis aukštosioms mokykloms pasilyginti savo rezultatus, jie taip pat bus naudingi vertinant europinių projektų paraiškas.

Lietuva yra vienintelė šalis, kurios profesinio aukštojo mokslo institucijos – kolegijos – negauna valstybės finansavimo taikomajai mokslinei veiklai. Kitos šalys sulaukia labai įvairaus dydžio finansavimo, nors jis beveik visur yra žymiai mažesnis, negu lėšos, skiriamos akademiniams universitetams. Reta šalis gali pasigirti turinti publikacijų registrą, todėl buvome vieni iš nedaugelio, galėję pateikti beveik tikslius skaičius.

Šiais metais UAS4EUROPE pirmininkauja UASnet tinklas, jo generalinis sekretorius Bruno Van Koeckhoven ėmėsi iniciatyvos apžvelgti rezultatus ir pasiūlė tolimesnę darbo grupės veiklos eigą. Buvo nutarta per savaitę po susitikimo suderinti esminę rodiklių terminologiją,  pateikti sąvokų apibrėžimus. Vėliau šalių atstovams bus atsiųstas sąrašas rodiklių, kuriuos bus prašoma aptarti savo komitetuose, nusprendžiant, kurie geriausiai atspindi sektoriaus taikomąją mokslinę veiklą ir gali būti vieningai naudojami. Buvo akcentuojama, kad šalys gali turėti savo specifinių rodiklių, tačiau tie, dėl kurių svarbos sutartume, būtų laikomi privalomais.

Kai bus apsispręsta dėl pačių rodiklių, šalių atstovai bus paprašyti surinkti duomenis pagal tuos rodiklius. Vėliau jie bus interpretuojami ir taps argumentais UAS4EUROPE politiniuose dialoguose.

Ateinančiais metais, balandžio 2 d. planuojama organizuoti UAS4EUROPE konferenciją, kurioje turėtų būti taikomosios mokslinės veiklos sekcija, kur bus pristatyti darbo grupės, kuriančios taikomosios mokslinės veiklos profesinio aukštojo mokslo institucijų sektoriuje vertinimo rodiklius, rezultatai.

Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei Nijolė Zinkevičienė susitikimo metu pristatė Taikomosios mokslo ir meno veiklos komiteto prie LKDK parengtų rodiklių versiją. Jie buvo rengti orientuojantis į institucinį ir studijų krypčių išorinį vertinimą. Nariai patvirtino, kad jau atlikta daugiau, negu europinė iniciatyva šiuo metu siekia. Parengti rodikliai dera su planuojamais europiniais rodikliais. Aišku viena, kad sektoriuje reikia pradėti kaupti informaciją pagal numatytus rodiklius. Tais atvejais, kai reikalingas kokybinis vertinimas, jį galėtų atlikti pačios aukštosios mokyklos savo vidinio kokybės užtikrinimo sistemų pagalba.

UASnet ketina organizuoti savo valdybos posėdį 2019 metų vasario pabaigoje Vilniuje.

Vilniaus kolegija