Strateginiai dokumentai

Vilniaus kolegijos veikla grindžiama 2012 metais parengtu naujuoju ilgalaikio strateginio planavimo dokumentu – Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 m., kuriame išdėstyta Kolegijos vizija, misija, vertybės, siekiniai, įvardinti strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimo uždaviniai. Šis dokumentas pakeitė ankstesnįjį Kolegijos 2009-2013 m. Strateginės veiklos planą. Naujoji Kolegijos strategija parengta vadovaujantis nacionalinių mokslo ir studijų politikos strateginių dokumentų bei Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatoms. Kolegijos integruotos plėtros strategijoje suformuluoti tikslai atitinka Mokslo ir studijų įstatyme kolegijoms nustatytiems tikslams. Šeši Kolegijos integruotos plėtros strategijos tikslai ir jų įgyvendinimo uždaviniai yra suformuoti Kolegijos misijos  – rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą įgijusius biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų studijų sričių specialistus, tenkinančius Vilniaus regiono ir visos Lietuvos ekonominius ir socialinius poreikius; veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasaulio atstovais užtikrinti modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą;  ugdyti bendruosius studentų gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas Kolegijos absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.

Siekdama ateinančiam dešimtmečiui iškeltų tikslų Vilniaus kolegija įgyvendina Kolegijos strategijos įgyvendinimo (veiksmų) plane išvardintus uždavinius ir priemones. Kiekvienai strateginio plano uždavinio priemonei yra fiksuotas dabartinis faktinis rezultato rodiklis, suplanuoti 2013, 2016 ir galutiniai 2020 metais siektini rezultatai.