Akademinės etikos kodeksas

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2015 m. gruodžio 2 d. posėdžio
protokolo Nr. AT-10 nutarimu ATN-10

VILNIAUS KOLEGIJOS

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegijos) akademinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia pagrindines Kolegijos akademinės bendruomenės narių etiško akademinio elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, Kolegijos darbo tvarkos dokumentai bei darbo sutartys.
2. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijomis, Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodeksu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos universitetų chartijos nuostatomis, Europos mokslo fondo Mokslinių tyrimų sąžiningumo elgesio kodeksu, Europos komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu, Kolegijos statutu bei kitais Kolegijos vidaus teisės aktais.
3. Akademinės etikos kodekso tikslai:
3.1. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybiškumą skatinančią darbo aplinką bei skatinti socialiai atsakingą elgesį;
3.2. sutelkti Kolegijos akademinę bendruomenę pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės vertybes: akademinį sąžiningumą, atsakingumą, teisingumą, nediskriminavimą, atskaitingumą, skaidrumą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų vertinimo objektyvumą, pasitikėjimą, pagarbą, pilietinę atsakomybę;
3.3. nustatyti tolerancijos ribas: išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį;
3.4. padėti Kolegijos akademinei bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias gyvenimo situacijas, kuriose iškyla klausimų, susijusių su akademine veikla;
3.6. vykdyti Kolegijos akademinės veiklos kokybės priežiūrą ir kontrolę etikos požiūriu.

II. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

4. Kolegijos Akademinės bendruomenės etikos normos įtvirtina pagrindines etiško dalykinio (akademinio) elgesio nuostatas, kurios parodo Kolegijos akademinės etikos politikos kryptis.
5. Akademinė laisvė reiškia Kolegijos akademinės bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, necenzūruojamai išreikšti konstruktyvią kritiką, laisvai plėtoti mokslinę veiklą pasirenkant metodus, apsaugoti akademinės bendruomenės narį nuo suvaržymų. Atsakingas naudojimasis šia teise reikalauja, kad akademinės bendruomenės nariai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams.
6. Atsakingam naudojimuisi akademine laisve prieštarauja:
6.1. nepakantumas kitai akademinės bendruomenės narių nuomonei bei argumentuotai kritikai;
6.2. teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
6.3. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
6.4. dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ar bandymuose, kurių pasekmė yra žala žmogui, gamtai, visuomenei ar kultūrai.
7. Priklausymas Kolegijos bendruomenei įpareigoja paisyti Kolegijos interesų, būti jai lojaliam ir prisidėti prie jos keliamų studijų bei taikomojo mokslo ir meno veiklos tikslų įgyvendinimo. Privalu:
7.1. studijų procese bei taikomojo mokslo ir meno veikloje aktyviai palaikyti akademinio sąžiningumo standartus, atviros prieigos principą;
7.2. inicijuojant ir/ar vykdant projektus, siejamus su Kolegijos vardu, siekti, kad jų rezultatai tarnautų bendriems Kolegijos interesams ir būtų viešai prieinami;
7.3. pranešti etikos komitetui apie atvejus, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui;
7.4. nesinaudoti balsavimo teise, kai Kolegijos savivaldos institucijose sprendžiamas finansavimo, nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas;
7.5. gauti rašytinį Kolegijos sutikimą norint naudotis Kolegijos infrastruktūra ir vardu veiklai nesusijusiai su Kolegijos veiklos tikslais (Kolegijos Statuto 10 punktas);
7.6. dalintis turima informacija Komitetui ir/ar Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui pareikalavus.
8. Kolegijos akademinės bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Akademinę etiką pažeidžia:
8.1. akademinės bendruomenės narių diskriminavimas žodžiais, veiksmais ar akademiniu vertinimu, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas;
8.2. akademinės bendruomenės nario žeminimas naudojantis savo viršenybe;
8.3. akademinės bendruomenės narių diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
8.4. priekabiavimas prie akademinės bendruomenės narių – kai dėl amžiaus, lyties ar seksualinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar tautybės, religijos ar įsitikinimų įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, taip pat kai toleruojamas žmogaus teises pažeidžiantis ir orumą žeminantis elgesys;
9. Akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei akademinio solidarumo principais, nukreipti į studijų bei mokslinių tyrimų kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą. Akademinė etika pažeidžiama:
9.1. kai profesinė kolegų konkurencija įgyja nesąžiningas formas, dalyvaujama neteisėtuose, negarbinguose sandoriuose, nuslepiama informacija, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
9.2. kai akademinės bendruomenės narys kitų narių akivaizdoje menkina nedalyvaujančio kolegos pedagoginės ir/ar taikomojo mokslo, meninės veiklos gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes;
9.3. kai kliudoma suteikti mokslo laipsnį, pedagoginį vardą, apdovanojimą ar įvertinti kolegos veiklą kitokiomis formomis remiantis asmeninėmis, verslo ar politinėmis nuostatomis;
9.4. kai daromas psichologinis spaudimas akademinės bendruomenės nariui siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus;
9.5. kai paviešinama ar viešai aptariama konfidenciali informacija apie akademinės bendruomenės narius (pavyzdžiui, akademiniai pasiekimai, darbo užmokestis, karjeros ketinimai, sveikatos būklė, asmeniniai reikalai ir pan., išskyrus atvejus, kai pagal nustatytą Kolegijos tvarką asmuo pretenduoja eiti pareigas ir jo akademinių, karjeros pasiekimų, patirties, profesinių ir asmens savybių aptarimas yra būtinas dėl tinkamumo pareigoms eiti vertinimo);
9.6. kai nuolat, nuosekliai pažeidžiama Kolegijos vidaus tvarka.
10. Kolegijos materialiniai ir finansiniai ištekliai naudojami tausojamai ir atsakingai Kolegijos prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. Šią nuostatą pažeidžia:
10.1. materialiųjų bei finansinių Kolegijos išteklių naudojimas politinei veiklai, privataus verslo ar asmeniniams poreikiams tenkinti;
10.2. tyčinis Kolegijos nuosavybės gadinimas ar naikinimas ar aplaidus elgesys su ja.

III. PEDAGOGINĖS VEIKLOS ETIKA

11. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Akademinei etikai prieštarauja:
11.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su dėstytoju ar studentu, kai sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks tiesioginis akademinis santykis, siekiant gauti naudos akademiniuose santykiuose;
11.2 dėstytojo vaidmens prisiėmimas šeimos nario, artimo draugo (turint tiesioginių, glaudžių ryšių, santykių), verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai esama galimybės išvengti tokio vaidmens;
11.3 tiesiogiai ir netiesiogiai (per kitus asmenis) įteiktų dovanų, neakademinio arba akademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su studijuojamais kursais, reikalavimas ir / ar priėmimas iš akademinės bendruomenės narių.
12. Studento žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo kurso tikslais:
12.1. dėstytojas turi principingai reaguoti ir pranešti etikos komitetui apie studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis neleistinomis priemonėmis egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės bendruomenės nario vertinimui, to paties įvertinto rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą ir pan.;
12.1. dėstytojas privalo saugoti studento asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka;
12.2. dėstytojas privalo vengti studento žinių įvertinimus sieti su studento dalyvavimu (nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje;
12.3. dėstytojas privalo vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti užduotis.
13. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą paviešinimas. Informacijos konfidencialumo principas reikalauja:
13.1. atskleisti informaciją tretiesiems asmenims apie studento akademinius įvertinimus ar nuobaudas, tik esant studento rašytiniam sutikimui ar teisiniam pagrindui dėl numatomos žalos kitiems asmenims;
13.2. vengti aptarinėti įvairius studento pasiekimus, išskyrus atvejus, kai vertinamos studentų apeliacijos, aptariami egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina jų aptarimą;
13.3. naudoti privataus pobūdžio informaciją mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais, tik gavus studento rašytinį sutikimą;
13.4. užtikrinti, kad pastabos apie studento rašto darbą, nepateiktą viešai ginti, nebūtų prieinamos tretiesiems asmenims.

IV. TAIKOMOJO MOKSLO IR MENO VEIKLOS ETIKA

14. Kolegijos akademinės bendruomenės nariai taikomąją mokslo ir meno veiklą grindžia minties laisve, idėjų sklaida, sąžiningumu ir tiesos siekimu. Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu taikomojo mokslo ir meno veiklos siekiu, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, vykdantys taikomąją mokslo ir meno veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą taikomojo mokslo ir meno veikloje pažeidžia:
14.1. padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus). Būdingi padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai:
14.1.1. padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai ir kiti dokumentai (pavyzdžiui, akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai);
14.1.2. nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba kitas šaltinio aprašo duomuo;
14.1.3. gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir/ar klausimams, ir/ar tyrimo išvadų nutylėjimas;
14.1.4. sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;
14.1.5. nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms, pavaldiniams ar vadovams;
14.1.6. taikomojo mokslo ir meno veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir/ar finansinio įnašo nepagrįstas neigimas arba nutylėjimas.
14.2. empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas.
14.3. plagijavimas, t. y. idėjų, tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai:
14.3.1. pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu);
14.3.2. perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodytas informacijos šaltinis.
14.4. nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo taikomojo mokslo ir meno veiklos profesionalumu nesusijusių motyvų.
14.5. pagalba kitam asmeniui atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius akademinio sąžiningumo principą.
14.6. akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeninis arba grupinis).

V. STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ AKADEMINĖS VEIKLOS ETIKA

15. Studentai ir klausytojai studijų procese vadovaujasi akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą studijų procese pažeidžia:
15.1. nusirašinėjimas arba leidimas kitam nusirašyti;
15.2. nepranešimas apie pastebėtus akademinės bendruomenės narių akademinio nesąžiningumo atvejus;
15.3. pasakinėjimas, ruošinukų naudojimas, elektroninių ar virtualiojo ryšio priemonių, kitų technologijų naudojimas, siekiant nepelnyto vertinimo rezultato, egzaminatoriaus nurodymų dėl vertinimo tvarkos nepaisymas;
15.4. plagijavimas, t. y. svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo;
15.5. pasinaudojimas kito asmens darbu ar jo rezultatais atsiskaitymo metu;
15.6. to paties rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kelis kursus;
15.7. nesąžiningas atsiskaitymas, kai atsiskaitymo metu vietoje vertinamo studento dalyvauja kitas asmuo.
16. Studentai ir klausytojai įsipareigoja atsakingai, tausiai ir pagal paskirtį naudoti Kolegijos infrastruktūrą (mokslinę ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir kitus išteklius).

VI. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA

17. Kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys įsipareigoja laikytis šio Kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų.
18. Kodekso priežiūrą atlieka Akademinės etikos komitetas (toliau – Komitetas) vadovaudamasis Kodekso nuostatomis ir Kolegijos direktoriaus patvirtintu Komiteto darbo reglamentu.
19. Komitetą sudaro 9 nariai:
19.1. 7 narius savo nustatyta tvarka skiria Kolegijos Akademinė taryba;
19.2. 2 narius skiria Kolegijos Studentų atstovybė.
20. Komiteto sudėtį įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius.
21. Komiteto nario veiklos kadencija – 3 metai.
22. Komiteto nariu skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo. Tas pats asmuo komiteto nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
23. Komiteto nariui išėjus iš darbo/baigus studijas ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, skiriamas naujas komiteto narys vadovaujantis šio kodekso 19.1. ir 19.2 punktais.
24. Komitetas inicijuoja Kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti Kolegijos Akademinei tarybai.
25. Komitetas priima ir svarsto prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės etikos pažeidimus.
26. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus rašytinį prašymą apie galimą etikos pažeidimą arba siekiant inicijuoti Kodekso papildymus ar pataisas.
27. Prašymai dėl galimų Kodekso nuostatų pažeidimo teikiami Komiteto pirmininkui raštu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti ir pasirašyti prašymai. Prašymai registruojami Komiteto pirmininko. Anoniminiai prašymai nesvarstomi.
28. Prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės nario etikos pažeidimus Komitetui gali teikti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai. Komitetas prašymo apie galimus etikos pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo galimų etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki prašymo gavimo dienos yra praėję daugiau kaip vieni kalendoriniai metai. Sprendimą nenagrinėti prašymo, Komitetas raštu asmeniui praneša ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
29. Komiteto posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu gautas prašymas susijęs su Komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių Komiteto narių. Komitetas į posėdžius turi teisę kviestis ekspertus.
30. Komitetas prašymą išnagrinėja, priima sprendimą ir raštu atsako pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėjimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu Komiteto sprendimu.
31. Kolegijos akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas yra informuojamas apie prašymo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos. Komitetas turi teisę priimti sprendimą, jeigu akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas, atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.
32. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas turi teisę dalyvauti Komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs prašymas.
33. Komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti tiriamos medžiagos ir/ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas. Komiteto darbo medžiaga yra konfidenciali. Viešinami tik Komiteto sprendimai.
34. Komiteto sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau nei penki Komiteto nariai. Komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra Komiteto pirmininko balsas.
35. Komitetas, išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs etikos pažeidimą, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą. Komiteto sprendimas apie etikos pažeidimą teikiamas pareiškėjui, pažeidėjui, Kolegijos akademinei tarybai ir Kolegijos direktoriui.
36. Kolegijos direktorius, gavęs Komiteto sprendimą, atsižvelgęs į Komiteto rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo, gali imtis vienos iš poveikio priemonių taikymo prieš Kodekso pažeidėją.
37. Galimos poveikio priemonės:
37.1. asmeninis įspėjimas (viešai neatskleidžiant informacijos apie etikos pažeidimą);
37.2. viešas įspėjimas (viešai atskleidžiant informaciją apie etikos pažeidimą);
37.3. drausminė nuobauda numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba studijų tvarką Kolegijoje reglamentuojančiuose dokumentuose.
38. Komiteto sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui. Kontrolierius priima sprendimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka.
39. Kodeksas negali numatyti visų neetiško elgesio atvejų, todėl Komitetas, nagrinėdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio Kodekso nenumatytais atvejais gali spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Kolegijos akademinės bendruomenės pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis ir ar gali būti toleruojamas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Kodeksą ir jo pakeitimus arba papildymus tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.
41. Kodeksas skelbiamas viešai Kolegijos interneto svetainėje.
42.Kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo akademinės etikos kodeksu.
43. Akademinės bendruomenės narys, pradėjęs eiti pareigas ar studijuoti Kolegijoje, turi pasirašyti sąžiningumo deklaraciją (kaip darbo sutarties ar studijų sutarties priedą).

 

Priedas

___________________________________
(Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas, adresas)
___________________________________
(Studento vardas ir pavardė, asmens kodas)
___________________________________
(fakultetas, studijų programa)

STUDENTO
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20…. m. __________________ d.
(data)

Pripažindamas( -a), kad:
– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės;
– tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės narius.

Įvertindamas( -a) tai, kad akademinis sąžiningumas:
– padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai atsakingos asmenybės ugdymui;
– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos konkurencijos principu;
– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę teigiamą įtaką studijų kokybei, Vilniaus kolegijos vardui;
– riboja visuomenės ydų ( ypač korupcijos) toleravimą bei klestėjimą.

Ir suprasdamas(-a), kad:
– kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už akademinio nesąžiningumo sprendimų paiešką ir jų taikymą kiekvienoje akademinėje veikloje;
– apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principo ir taisyklių padeda sumažinti šios problemos paplitimą.

Pasirašydamas( -a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:
– visą studijų laikotarpį laikytis Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso ir kitų dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų;
– atsakingai žvelgti į savo kaip studento(-ės) pareigas ir sąžiningai jas vykdyti;
– būdamas studentu(-e) rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų ir vykdyti savo pareigą tokius atvejus pranešti, atskleisti;
– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir puoselėjimo Vilniaus kolegijoje.

Sutinku, kad už akademinės etikos pažeidimus laikant įskaitas, egzaminus ir kitus tarpinius atsiskaitymus, ruošiant ir atsiskaitant už savarankiškus ar baigiamąjį darbus, atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (pavyzdžiui, leidiniuose, renginiuose) man privalo būti skiriamos Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso numatytos sankcijos.


________________                                                                                                       ________
(Vardas ir pavardė)                                                                                                                           (Parašas)