Faktai

Studentai 

2023 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) studijuoja 5346 studentai, iš jų – 3423 moterų, kas sudaro 64,03 proc.

2023 m. į pirmą kursą priimti 1655 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1101 (66,53 proc.). Kolegijos studijų programas pasirinko 42 „šimtukininkai“ (per valstybinius brandos egzaminus gavęs bent vieną 100 balų įvertinimą).

68,41 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

661 studentų gauna skatinamąją stipendiją, 220 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

385 studentai studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (49,40 proc.) yra 22-54 metų amžiaus grupėje, o amžiaus grupėje nuo 55 iki 64 metų yra 18 studentų.

Visą studijų programą studijuoja 273 užsieniečiai.

2023 m. studijas baigė 1264 studentai, iš jų 29 užsieniečiai.

Per visą Kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 40 328 absolventai; iš jų koleginių studijų programas – 36 719 absolventai.

Studijos

Kolegija 2023–2024 m. m. vykdo studijas pagal 40 koleginių studijų programą.

Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programa  yra jungtinė, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Kolegijoje vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, veterinarijos felčeris).

Kolegijos studentai praktikas atlieka Kolegijoje (praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse) ir Lietuvos bei užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Kolegija vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Vilniaus kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Dėstytojai

2023 m. spalio 1 d. duomenimis, Kolegijoje dirba 442 dėstytojai. Iš jų 0,68 proc. sudaro profesoriai, 18,78 proc. – docentai, 76,02 proc. – lektoriai ir 4,52 proc. – asistentai.  98 dėstytojai turi mokslo laipsnį, 28 yra pripažinti menininkai.

18 dėstytojų studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Kolegijos padaliniai yra įsikūrę 7-se pastatuose. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 97 000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Kolegijos studentai gyvena 6 Kolegijos bendrabučiuose.

Kolegijoje veikia 35 laboratorijos ir 18 praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

2024 m. Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 132914 fiz. vnt. 41626 pavadinimų leidinių (dokumentų).

2023 m. įsigyta 2117 fiz. vnt. 832 pavadinimų leidinių, prenumeruoti 110 komplektų 90 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos bibliotekos skaityklose yra 265 darbo vietos, iš jų kompiuterizuotos – 57 darbo vietos.