Faktai

Studentai 

2022 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) studijuoja 5669 studentai, iš jų – 3603 moterys, kas sudaro 63,56 proc.

2022 m. į pirmą kursą priimti 1707 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1098 (64,32 proc.). Kolegijos studijų programas pasirinko 31 „šimtukininkas“ (per valstybinius brandos egzaminus gavęs bent vieną 100 balų įvertinimą).

67,65 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

632 studentai gauna skatinamąją stipendiją, 241 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

336 studentai studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (47,03 proc.) yra 19-22 metų amžiaus grupėje, o amžiaus grupėje nuo 55 iki 64 metų yra 19 studentų.

Visą studijų programą studijuoja 220 užsieniečių.

2022 m. studijas baigė 1346 studentai, iš jų 61 užsienietis.

Per visą Kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 39 064 absolventai; iš jų koleginių studijų programas – 35 455 absolventai.

Studijos

Kolegija 2022–2023 m. m. vykdo studijas pagal 41 koleginių studijų programą.

Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programa  yra jungtinė, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Kolegijoje vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, veterinarijos felčeris).

Kolegijos studentai praktikas atlieka Kolegijoje (praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse) ir Lietuvos bei užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Kolegija vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Vilniaus kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Dėstytojai

2022 m. spalio 1 d. duomenimis, Kolegijoje dirba 433 dėstytojai. Iš jų 0,69 proc. sudaro profesoriai, 18,94 proc. – docentai, 75,75 proc. – lektoriai ir 4,62 proc. – asistentai.  92 dėstytojai turi mokslo laipsnį, 28 yra pripažinti menininkai.

21 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Kolegijos padaliniai yra įsikūrę 7-se pastatuose. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 97 000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Kolegijos studentai gyvena 6 Kolegijos bendrabučiuose.

Kolegijoje veikia 35 laboratorijos ir 18 praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 141153 fiz. vnt. 44852 pavadinimų leidinių (dokumentų).

2021 m. įsigyta 1990 fiz. vnt. 1009 pavadinimų leidinių, prenumeruoti 176 komplektai 118 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos bibliotekos skaityklose yra 294 darbo vietos, iš jų kompiuterizuotos – 64 darbo vietos.