Faktai ir skaičiai

Studentai

2017 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje studijuoja 6700 studentų.

2017 m. į pirmą kursą priimti 2563 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1855 (72,4 proc.). Vilniaus kolegijos studijų programas pasirinko 41 „šimtukininkas“ (per brandos egzaminus gavęs bent vieną 100 balų įvertinimą).

62,5 proc. visų studentų sudaro merginos, 37,5 proc. – vaikinai.

75,0 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

69 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus studijų kainai.

26 studentai gauna tikslinį finansavimą.

593 studentai gauna skatinamąją stipendiją ir dar 171 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

216 studentų studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (59,0 proc.) yra  19 – 21 metų amžiaus grupėje, o amžiaus grupėje nuo 55 iki 59 metų yra 7 studentai.

Visą studijų programą studijuoja 43 studentai užsieniečiai.

2017 m. studijas baigė 1391 studentas.

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 31 979 absolventai; iš jų koleginių studijų programas baigė 28 370 absolventų.

Studijos

Vilniaus kolegija 2017–2018 m. m. vykdo studijas pagal 49 koleginių aukštųjų studijų programas.

Studijų programa Kūrybiškumas ir verslo inovacijos yra jungtinė studijų programa, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Tarptautinio verslo ir Turizmo vadybos studijų programų studentams suteikiama galimybė gauti dvigubą bakalauro laipsnį: verslo vadybos profesinį bakalaurą Vilniaus kolegijoje ir tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos – Šiaurės Danijos universitetiniame koledže, Aalborge, Danijoje.

12 studijų programų gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, o 8 – ir anglų kalba.

Vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, veterinarijos felčeris).

Studijų programose praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

Vilniaus kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Vilniaus kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Vilniaus kolegija, remdamasi Mokymosi visą gyvenimą nuostatomis, teikia Lietuvos gyventojams paslaugas, skirtas darbo kvalifikacijai įgyti, tobulinti ar persikvalifikuoti, vykdo neformaliojo suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos kėlimo kursus ir pan.

2016–2017 mokslo metais 1556 Lietuvos gyventojai Vilniaus kolegijoje tobulino kvalifikaciją arba persikvalifikavo dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų  švietimo programose ir kursuose.

Vilniaus kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Dėstytojai

2017 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje dirba 458 dėstytojai. Iš jų 0,7 proc. sudaro profesoriai, 13 proc. – docentai, 81,3 proc. – lektoriai ir 5 proc. – asistentai. 61 dėstytojas turi mokslo laipsnį ir 7 yra pripažinti menininkai.

26 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Vilniaus kolegijos padaliniai įsikūrę 11-je pastatų. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 100 000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Vilniaus kolegijos studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose.

Vilniaus kolegijoje veikia virš 70 laboratorijų ir praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 172661 fiz. vnt. 50255 pavadinimų leidinių (dokumentų).

2017 m. įsigyta 2706 fiz. vnt. 961 pavadinimo leidinių, prenumeruota 185 komplektai 126 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos bibliotekos skaityklose yra 357 darbo vietos, o internetinėse skaityklose – 81 darbo vieta.

Vilniaus kolegijos kompiuterių tinkle yra 1780 kompiuterizuotų ir mobilių darbo vietų, iš jų 1311 kompiuterių naudojami mokymo tikslais.