Faktai ir skaičiai

Studentai

2018 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje studijuoja 6597 studentai.

2018 m. į pirmą kursą priimti 2463 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1460 (59,28 proc.). Vilniaus kolegijos studijų programas pasirinko 69 „šimtukininkai“ (per brandos egzaminus gavę bent vieną 100 balų įvertinimą).

64,23 proc. visų studentų sudaro merginos, 35,77 proc. – vaikinai.

69,43 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

49 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus faktinei, ne didesnei už norminę, studijų kainai.

23 studentai gauna tikslinį finansavimą.

452 studentai gauna skatinamąją stipendiją ir dar 72 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

229 studentų studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (59,35 proc.) yra 19-21 metų amžiaus grupėje, o amžiaus grupėje nuo 55 iki 59 metų yra 12 studentų.

Visą studijų programą studijuoja 40 studentų užsieniečių.

2018 m. studijas baigė 1407 studentai.

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 33 386 absolventai; iš jų koleginių studijų programas – 29 777 absolventų.

Studijos

Vilniaus kolegija 2018–2019 m. m. vykdo studijas pagal 48 koleginių studijų programas.

Studijų programa Kūrybiškumas ir verslo inovacijos yra jungtinė studijų programa, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Tarptautinio verslo ir Turizmo vadybos studijų programų studentams suteikiama galimybė gauti dvigubą bakalauro laipsnį: verslo vadybos profesinį bakalaurą Vilniaus kolegijoje ir tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos – Šiaurės Danijos universitetiniame koledže, Aalborge, Danijoje.

12 studijų programų gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, o 8 – ir anglų kalba.

Vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, veterinarijos felčeris).

Studijų programose praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

Vilniaus kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Vilniaus kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Vilniaus kolegija vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursus.

2017–2018 mokslo metais 1356 Lietuvos gyventojai Vilniaus kolegijoje tobulino kvalifikaciją dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų  švietimo programose ir kursuose.

Vilniaus kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Dėstytojai

2018 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje dirba 451 dėstytojas. Iš jų 0,65 proc. sudaro profesoriai, 13 proc. – docentai, 83 proc. – lektoriai ir 3 proc. – asistentai. 62 dėstytojai turi mokslo laipsnį, 7 yra pripažinti menininkai.

29 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Vilniaus kolegijos padaliniai įsikūrę 11-je pastatų. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 100 000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Vilniaus kolegijos studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose.

Vilniaus kolegijoje veikia virš 70 laboratorijų ir praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 172611 fiz. vnt. 50031 pavadinimų leidinių (dokumentų).

2018 m. įsigyta 3603 fiz. vnt. 958 pavadinimų leidinių, prenumeruoti 223 komplektai 136 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos bibliotekos skaityklose yra 357 darbo vietos, o internetinėse skaityklose – 81 darbo vieta.