Faktai ir skaičiai

Studentai

2019 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje studijuoja 6561 studentai.

2019 m. į pirmą kursą priimti 2220 studentų. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1595 (71 proc.). Vilniaus kolegijos studijų programas pasirinko 76 „šimtukininkai“ (per brandos egzaminus gavę bent vieną 100 balų įvertinimą).

64,62 proc. visų studentų sudaro merginos, 35,38 proc. – vaikinai.

71,12 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

28 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus faktinei, ne didesnei už norminę, studijų kainai.

44 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus faktinei, ne didesnei už norminę, studijų kainai.

10 studentų gauna tikslinį finansavimą.

396 studentai gauna skatinamąją stipendiją ir dar 32 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

228 studentai studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (57,17 proc.) yra 19-21 metų amžiaus grupėje, o amžiaus grupėje nuo 55 iki 59 metų yra 18 studentų.

Visą studijų programą studijuoja 75 studentų užsieniečių.

2019 m. studijas baigė 1355 studentai.

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 34 741 absolventai; iš jų koleginių studijų programas – 31 132 absolventų.

 

Studijos

Vilniaus kolegija 2019–2020 m. m. vykdo studijas pagal 39 koleginių studijų programas.

Studijų programa Kūrybiškumas ir verslo inovacijos yra jungtinė studijų programa, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Tarptautinio verslo ir Turizmo vadybos studijų programų studentams suteikiama galimybė gauti dvigubą bakalauro laipsnį: verslo vadybos profesinį bakalaurą Vilniaus kolegijoje ir tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos – Šiaurės Danijos universitetiniame koledže, Aalborge, Danijoje.

12 studijų programų vykdoma tik Vilniaus kolegijoje, 10 – gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, o 8 – ir anglų kalba.

Vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, veterinarijos felčeris).

Studijų programose praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

Vilniaus kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Vilniaus kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Vilniaus kolegija vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursus.

2018–2019 mokslo metais 2988 Lietuvos gyventojai Vilniaus kolegijoje tobulino kvalifikaciją dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų  švietimo programose ir kursuose.

2018-2019 m. m. Vilniaus kolegijos vidiniuose mokymuose iš viso dalyvavo 877 darbuotojai.

Vilniaus kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

 

Dėstytojai

2019 m. spalio 1 d. duomenimis, Vilniaus kolegijoje dirba 453 dėstytojai. Iš jų 0,44 proc. sudaro profesoriai, 14,82 proc. – docentai, 81,42 proc. – lektoriai ir 3,32 proc. – asistentai. 72 dėstytojai turi mokslo laipsnį, 6 yra pripažinti menininkai.

26 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

 

Infrastruktūra

 

Vilniaus kolegijos padaliniai nuo rudens yra įsikūrę 9-se pastatuose. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 100 000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Vilniaus kolegijos studentai apgyvendinami 7 bendrabučiuose.

Vilniaus kolegijoje veikia virš 70 laboratorijų ir praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 163253 fiz. vnt. 47097 pavadinimų leidinių (dokumentų).

2019 m. įsigyta 2581 fiz. vnt. 1105 pavadinimų leidinių, prenumeruoti 176 komplektai 118 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos bibliotekos skaityklose yra 357 darbo vietos, o internetinėse skaityklose – 81 darbo vieta.