2015 m. balandžio 30 d. antrą kartą paskelbti aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos „U-Multirank“ rezultatai. Europos Komisijos inicijuota nauja aukštojo mokslo institucijų rei­tin­gavimo sistema „U-Mul­ti­rank“, orientuota į daugiadimensinį aukštosios mokyklos veiklos vertinimą,  pradėjo veikti prieš metus. Šios sistemos tikslas – atskleisti universitetų skirtingumą ir aukštojo mokslo institucijų įvairovę. Sistemos vartotojai galės pasirinkti jiems svarbius kriterijus ir susidaryti juos labiausiai dominančių aukštųjų mokyklų reitingą.

Šiais metais buvo reitinguojama 1210 aukštųjų mokyklų iš 83 šalių, tame tarpe 14 universitetų ir kolegijų iš Lietuvos.

Aukštosios mokyklos veikla vertinama dviejuose lygmenyse – instituciniame ir studijų krypties – pa­gal ro­dik­lius, ku­rie su­gru­puo­ti į pen­kis kri­te­ri­jus – stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų, ži­nių per­da­vi­mo, tarp­tau­tiš­ku­mo ir po­vei­kio re­gio­nui. Taip pat atliekama studentų apklausa.

Vilniaus kolegija teikė bendrus duomenis apie instituciją ir informaciją apie informatikos studijas, buvo apklausti Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai.

Aukščiausius įvertinimus Vilniaus kolegija gavo pagal poveikio regionui kriterijų (absolventų įsidarbinamumą regione, regione praktikas atliekančių studentų skaičių), tyrimų srityje labai gerai buvo įvertintas su menu susijusios produkcijos rodiklis, mokymo ir mokymosi srityje pasiektas geras rodiklio, atspindinčio studijas nustatytu laiku baigusiųjų skaičių, rezultatas.

Išsamią informaciją rasite šiuo adresu:

http://www.u-multirank.eu/#!/home?trackType=home
pic