Susipažinkite su 2023 m. Vilniaus kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaita!

2024-04-04

Šiandieniniame pasaulyje yra labai svarbūs tvaraus vystymosi ir socialinės atsakomybės klausimai, kuriais diskutuoja ne tik tarptautinės organizacijos, šalių vyriausybės, valstybinės institucijos, verslo organizacijos, švietimo įstaigos, bet ir visa visuomenė.

Aukštojo mokslo institucijos (toliau – AMI) atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant geresnę visuomenės ir planetos ateitį, todėl jų įsipareigojimas būti socialiai atsakingomis ir prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų siekimo yra būtinas.

Atskleidžiant aukštojo mokslo institucijų įtaką tvariam vystymuisi, reikėtų pirmiausiai vertinti jų daromą poveikį aplinkai. Aukštojo mokslo institucijos daro ir neigiamą poveikį aplinkai, nes kaip ir visos kitos organizacijos vartoja išteklius, sukuria atliekas ir prisideda prie CO2 emisijų. Taigi žaliosios iniciatyvos tampa svarbios ir AMI: diegiant efektyvaus energijos vartojimo technologijas, laikantis atliekų mažinimo programų ir tvarių pastatų praktikos, organizacijos tampa ekologiškesnės.

Pabrėžiant AMI socialinę atsakomybę pirmiausiai turi būti akcentuojamos tinkamos darbo sąlygos, darbo santykiai ne tik laikantis galiojančių įstatymų, bet ir kuriant etiškus ir darnius tarpusavio santykius. Norint atsakyti į klausimą, kaip AMI gali būti socialiai atsakingesnės, pirmiausiai akcentuojamas etiškas ir socialiai atsakingas valdymas, t. y. įgyvendinant etiško valdymo praktiką užtikrinama, kad sprendimų priėmimas būtų skaidrus, sąžiningas ir kad būtų atsižvelgiama į platesnį poveikį visuomenei.

Socialinė atsakomybė studentams dažniausiai siejama su kokybiškomis ir rinkos poreikį atitinkančiomis studijomis, papildomomis naudomis studentams. Studijos yra ne tik žinių ir informacijos gavimo procesas, svarbių kompetencijų stiprinimas, tačiau ir abipuse pagarba grįstų santykių kūrimo procesas.

Aukštojo mokslo įstaigos turi kurti santykius su vietine bendruomene ir aktyviai bendradarbiauti taip prisidėdamos prie jų gerovės kūrimo per partnerystę, projektus ir informavimo programas.

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. Vilniaus kolegija (toliau – VIKO) yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact) narė, įsipareigojusi kurti bei skatinti visuomenės gerovę, paremtą socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, VIKO socialinė atsakomybė yra siejama su darniu regiono vystymu bendradarbiaujant su vietos bendruomenės, verslo ir valdžios atstovų grupėmis bei ugdant asmens ir bendruomenės gebėjimus savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti. Atsižvelgiant į tai, kas įvardinta anksčiau, VIKO pastaraisiais metais veiklas planuoja pagal VIKO 2021–2025 m. strategijos tikslus, kurie yra orientuoti į darnaus pokyčio kūrimą.

2023 m. VIKO Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaita