Verslo ekonomika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX008
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis J01 Ekonomika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė (sesijinė), 3 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • priimti sprendimus, įvertinant jų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • kritiškai vertinti ir reflektuoti savo veiklą, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą;
 • komunikuoti raštu ir žodžiu, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba;
 • bendradarbiauti, dirbti komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir kolegų veiklą;
 • žinoti ekonominės analizės ir tyrimų metodus bei prognozavimo modelius;
 • rinkti, sisteminti ir vertinti ekonominę informaciją, taikant įvairius analizės metodus, laikantis konfidencialumo principo;
 • žinoti pagrindines ekonomikos sąvokas, principus, teorijas ir juos taikyti praktikoje;
 • atlikti į ūkio subjekto veiklą orientuotus empirinius tyrimus, naudojant modernias informacines technologijas ir ekonominės informacijos sistemas;
 • analizuoti ir vertinti ūkio subjekto vidaus ir išorės aplinkos ekonominius procesus bei reiškinius;
 • formuluoti ekonominės analizės išvadas, rasti ir pagrįsti ūkio subjekto problemų sprendimus;
 • planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkio subjekto ar jo padalinio ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą;
 • vertinti ūkio subjekto ūkinę, finansinę, investicinę veiklą;
 • teikti siūlymus ekonominės veiklos tobulino bei inovacijų ekonominio pagrindimo klausimais.

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2018 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Dokumentų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Mikroekonomika 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Verslo psichologija 4 P
Ekonominė statistika 6 P
Makroekonomika 5 E
Įmonės ekonomika 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 3 E
Buhalterinė apskaita 6 E
Finansų valdymas 4 E
Verslo sprendimų matematiniai modeliai 4 P
Rinkodara 4 P
Verslo mokesčiai 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų rinkos 3 E
Valdymo apskaita 4 E
Tarptautinė ekonomika 5 E
Projektų valdymas 4 P
Ekonometrija 3 E
Mokomoji praktika: Verslo projektai 6 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo planavimas 7 P
Investicijų ir inovacijų ekonomika 5 E
Įmonės veiklos analizė 8 P
Profesinės veiklos praktika: Įmonės veiklos modeliavimas 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.

Nuolatinių studijų planas
Nuolatinių (sesijinių) studijų planas
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Dokumentų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Mikroekonomika 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Vadyba 3 E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Ekonominė statistika 6 E
Makroekonomika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Buhalterinė apskaita 6 E
Finansų valdymas 4 E
Verslo sprendimų matematiniai modeliai 4 P
Rinkodara 4 P
Verslo mokesčiai 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų rinkos 3 E
Valdymo apskaita 4 E
Tarptautinė ekonomika 5 E
Projektų valdymas 4 P
Verslo planavimas 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonometrija 3 E
Investicijų ir inovacijų ekonomika 5 E
Įmonės veiklos analizė 6 E
Profesinės veiklos praktika: Įmonės veiklos modeliavimas 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P