Socialinis darbas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX007
Vieta Pedagogikos fakultetas
Studijų kryptys J04 Socialinis darbas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai,

Ištęstinės studijos – 4 metai.

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
 

Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos

 
Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti socialiniu darbuotoju valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose – socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnyboje, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, pensionatuose, šeimos namuose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • taikyti socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus socialinio darbo praktikoje;
 • naudoti naujausias žinias apie socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas ir jų raišką, etikos principus, mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą; šias žinias taikyti socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose;
 • atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus;
 • taikyti tyrimo rezultatus, spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas;
 • atpažinti ir įvertinti asmens, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus, kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai;
 • rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui planus, projektus, vertinti socialinių paslaugų kokybę;
 • bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas ir siekdamas įgalinti asmenis, šeimas, bendruomenes, tokiu būdu prisidėdamas prie socialinės gerovės;
 • analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui;
 • vadovautis praktinėje veikloje socialinio teisingumo principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika;
 • bendrauti ir bendradarbiauti, kurdamas visavertį bendravimo ryšį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, ir dirbti komandoje, prisiimdamas socialinę atsakomybę;
 • sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio, gestų kalba;
 • diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją;
 • kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą;
 • savarankiškai priimti sprendimus apibrėžtoje situacijoje pasinaudodamas profesinėmis žiniomis;
 • rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija;
 • kurti socialinio darbo profesijos įvaizdį, rūpintis profesijos statusu.

 

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Sociologija 3 E
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Inovacijų vadyba 5 P
Organizacijų projektavimas, kūrimas ir valdymas 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Prevencinė pedagogika 5 P
Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Pardavimų vadyba 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu pagrindai 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Mediacijos įvadas 4 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 SD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Karjeros planavimas 3 SD
Visuomenės sveikata 3 SD
LPD 2
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Reflektyvioji pedagogika 3 SD
Muzikavimo studija 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
LPD 3
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 SD
IKT vertimui 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Mediacijos pagrindai 3 SD
LPD 4
Konfliktų valdymas 3 SD
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Šokio studija 3 SD
LPD 5
Karjeros planavimas 3 SD
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 SD
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 SD
Menų terapija 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Sociologija 3 E
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Prevencinė pedagogika 5 P
Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu pagrindai 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Mediacijos įvadas 4 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 SD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Lietuvių kalba 3 SD
Verslumo pagrindai 3 SD
Šokio studija 3 SD
Streso valdymas 3 SD
Visuomenės sveikata 3 SD
LPD 2
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Reflektyvioji pedagogika 3 SD
Muzikavimo studija 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
LPD 3
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 SD
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 SD
IKT vertimui 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus)
Mediacijos pagrindai 3 SD
LPD 4
Konfliktų valdymas 3 SD
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Šokio studija 3 SD
LPD 5
Karjeros planavimas 3 SD
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 SD
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 SD
Menų terapija 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD

 

Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Sociologija 3 E
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Prevencinė pedagogika 5 P
Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu pagrindai 5 E
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Mediacijos įvadas 4 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Streso valdymas 3 P
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių 3 P
Viešasis kalbėjimas 3 P
Visuomenės sveikata 3 P
Bendroji kūno kultūra 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Konfliktų valdymas 3 P
Šiuolaikinių renginių organizavimas 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
Mąstymo ugdymas(is) šachmatais 3 P
Mediacijos pagrindai 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Istorijų pasakojimas 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
Šokio studija 3 P
Olimpizmas 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Menų terapija 3 P
Bioetika 3 P

 

Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m.)

 

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
2 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
4 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 E
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
6 semestras (23 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
7 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Mediacijos įvadas 4 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 SD
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Karjeros planavimas 3 SD
Visuomenės sveikata 3 SD
LPD 2
Konfliktų valdymas 3 SD
Profesinio perdegimo prevencija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Bendroji kūno kultūra 3 SD
LPD 3
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 SD
Streso valdymas 3 SD
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 SD
Mediacijos pagrindai 3 SD
LPD 4
Konfliktų valdymas 3 SD
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD
Šokio studija 3 SD
LPD 5
Karjeros planavimas 3 SD
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 SD
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 SD
Menų terapija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD

 

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m.)

 

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
2 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Inovacijų vadyba 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Prevencinė pedagogika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
4 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 E
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Organizacijų projektavimas, kūrimas ir valdymas 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas 5 P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Pardavimų vadyba, derybos 5 E
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu pagrindai 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
6 semestras (23 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Savisamda socialinės apsaugos sistemoje (IV alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas su jaunimu (V alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
7 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Mediacijos įvadas 4 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 SD
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Karjeros planavimas 3 SD
Visuomenės sveikata 3 SD
LPD 2
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Reflektyvioji pedagogika 3 SD
Muzikavimo studija 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
LPD 3
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 SD
Streso valdymas 3 SD
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 SD
Mediacijos pagrindai 3 SD
LPD 4
Konfliktų valdymas 3 SD
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD
Šokio studija 3 SD
LPD 5
Karjeros planavimas 3 SD
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 SD
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 SD
Menų terapija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD

 

 

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

 

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Studijų įvadas ir profesinė etika 3 P
Socialinio darbo teoriniai pagrindai 6 E
Bendroji ir raidos psichologija 5 E
Socialinė politika ir apsauga 6 E
2 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių arba prancūzų 3 P
Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe 4 E
Socialinė psichologija 5 E
Konsultavimas socialiniame darbe 4 E
Pažintinė socialinio darbo praktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinio darbo teisės pagrindai 3 E
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis 4 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 4 P
Socialinis darbas su asmeniu 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Kurčiųjų bendruomenė 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Gerontologija 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisės psichologija 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Prevencinė pedagogika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
4 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 E
Socialinis ugdymas 4 E
Socialinis darbas su grupėmis 4 E
Socialinio darbuotojo asistento praktika 6 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Lietuvių gestų kalba 5 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinė globa ir pagalba 5 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje 5 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas 5 P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe 4 P
Socialinis darbas su šeima 4 E
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui 7 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis 5 E
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais 5 E
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Teisė (bausmių vykdymo teisė) 5 E
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Socialinio darbo su jaunimu pagrindai 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
6 semestras (23 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus ir vaiko teisės 3 P
Socialinių tyrimų metodologija 5 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbas su kurčiųjų bendruomene (I alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis (II alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje (III alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Socialinis darbas su jaunimu (IV alternatyva)
Specializacijos praktika 7 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
7 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas 3 P
Mediacijos įvadas 4 P
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 SD
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Ekonomikos ir verslumo pagrindai 3 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Lietuvių kalba 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Verslumo pagrindai 3 SD
Šokio studija 3 SD
Visuomenės sveikata 3 SD
LPD 2
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Reflektyvioji pedagogika 3 SD
Muzikavimo studija 3 SD
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
LPD 3
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 SD
Streso valdymas 3 SD
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 SD
Mediacijos pagrindai 3 SD
LPD 4
Konfliktų valdymas 3 SD
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD
Šokio studija 3 SD
LPD 5
Karjeros planavimas 3 SD
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 SD
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 SD
Menų terapija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD

 

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;

SD – savarankiškas darbas.

 

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.