Pradinio ugdymo pedagogika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531MX002
Vieta Pedagogikos fakultetas
Studijų kryptis M01 Pedagogika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.

Socialiniai partneriai:

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla; Vilniaus Tuskulėnų gimnazija; Vilniaus inžinerijos licėjus; Vilniaus Šiaurės licėjus; Vilniaus Filaretų pradinė mokykla; Karalienės Mortos mokykla; Jono Pauliaus II progimnazija; Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla; Gabijos gimnazija.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • analizuoti ir vertinti Lietuvos, kitų pasaulio šalių ugdymo patirties ir mokslo kaitos tendencijas, žinos į darnų vystymąsi orientuoto švietimo strategines nuostatas;
 • taikyti aktyvius edukacinės aplinkos kūrimo metodus;
 • paaiškinti mokinio raidos dėsningumus, jo poreikių pažinimo būdus, galimybes, ugdymo proceso ir jo valdymo specifiką, refleksijos svarbą ir strategijas, ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius;
 • nagrinėti ir taikyti ugdymo turinio dokumentus profesinėje veikloje;
 • taikyti tinkamas vertinimo sistemas ir metodikas, įvertindamas kiekvieno mokinio galias, ugdymosi poreikius;
 • organizuoti profesinės veiklos tyrimą, gautus rezultatus panaudoti mokymosi tobulinimui;
 • planuoti, rengti ir įgyvendinti edukacinius projektus;
 • komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis nuosekliai, argumentuotai ir vaizdžiai reikšdamas mintis;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su mokinio šeima ir kitais ugdymo(si) proceso dalyviais, laikydamasis konstruktyvumo ir pozityvumo principų, dalintis gerąja patirtimi;
 • plėtoti mokinių informacinę kultūrą;
 • kurti saugią, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką;
 • vertinti ugdymosi situaciją, pagrįstai, atsakingai taikyti mokinio motyvavimo ir savivertės ugdymo(si) būdus bei priemones;
 • inovatyviai modeliuoti ugdymo turinį ir kūrybiškai įgyvendinti, atsižvelgdamas į mokinio interesus, poreikius, galimybes;
 • planuoti ir organizuoti ugdymosi procesą įvairiomis formomis, atsižvelgdamas į mokinių polinkius, poreikius, interesus;
 • naudoti inovatyvias technologijas, organizuodamas formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą(si);
 • naudotis kiekvieno dalyko pažangos ir pasiekimų aprašu, organizuodamas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą;
 • naudotis naujausiomis IT ir specializuotomis e-programomis, organizuodamas į mokinį orientuotą ugdymosi procesą;
 • plėtoti mokinių kompiuterinį raštingumą ir techninius gebėjimus;
 • kurti virtualias ugdymo(si) erdves, naudodamasis IKT;
 • kūrybiškai, inovatyviai organizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą;
 • susieti priešmokyklinio amžiaus vaiko ypatumus ir poreikius, vertinti ir užtikrinti jo ugdymo(si) pažangą;
 • kurti edukacinę aplinką, palankią priešmokyklinio amžiaus vaiko saviraiškai ir kompetencijų ugdymuisi;
 • dirbti komandoje;
 • nagrinėti Lietuvos ir pasaulio kultūrų įvairovę, komunikuoti daugiakultūrėje aplinkoje;
 • demonstruoti humanistines, demokratines vertybines nuostatas, jas diegti, gerbdamas mokinio individualumą;
 • reflektuoti ir kurti profesinės veiklos, asmeninės karjeros perspektyvą;
 • reflektuoti mokymosi procesą, kelti veiklos tikslus, tinkamai pasirinkti mokymosi strategijas.

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. 6 P
Specialybės kalba 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Studijų įvadas 3 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Raidos ir pedagoginė  psichologija 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Matematikos didaktika 3 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Bendroji kūno kultūra 3 P
Viešasis kalbėjimas 3 P
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Šokio studija 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Matematikos didaktika 3 E
Etikos didaktika 4 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendroji kūno kultūra 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Profesinio perdegimo prevencija 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo (si) procese 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas 3 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika I 5 E
Užsienio kalbos didaktika II 5 E
Užsienio kalbos didaktika III 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacijos pagrindai 3 P
Informacinės technologijos 3 P
Socialinė veikla su jaunimu 3 P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 P
Menų terapija 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Įvadas į mediaciją 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Dailės ir technologių didaktika 3 P
Muzikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Konfliktų valdymas 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Užimtumo organizavimas 3 P
Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) 3 P
Mentorystė organizacijose ir įstaigose 3 P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Šokio studija 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Kūno kultūros didaktika 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika) 3 E
Švietimo  lyderystė 3 E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Karjeros planavimas 3 P
Valeologijos pagrindai 3 P
Pilietinis dalyvavimas 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis 3 P

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. 6 P
Specialybės kalba 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Studijų įvadas 3 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Raidos ir pedagoginė  psichologija 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Matematikos didaktika 3 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Šokio studija 3 P
Streso valdymas 3 P
Visuomenes sveikata 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Matematikos didaktika 3 E
Etikos didaktika 4 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendroji kūno kultūra 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Muzikavimo studija 3 P
Konfliktų valdymas 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas 3 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika I 5 E
Užsienio kalbos didaktika II 5 E
Užsienio kalbos didaktika III 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešas kalbėjimas 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Mediacijos pagrindai 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Dailės ir technologių didaktika 3 P
Muzikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Konfliktų valdymas 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
Šokio studija 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Fizinio ugdymo didaktika 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika) 3 E
Švietimo  lyderystė 3 E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Karjeros planavimas 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 P
Menų terapija 3 P
Probleminis mokymasis 3 P

 

Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. 6 P
Specialybės kalba 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Studijų įvadas 3 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Raidos ir pedagoginė  psichologija 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Matematikos didaktika 3 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Matematikos didaktika 3 E
Etikos didaktika 4 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas 3 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika I 5 E
Užsienio kalbos didaktika II 5 E
Užsienio kalbos didaktika III 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Dailės ir technologių didaktika 3 P
Muzikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Fizinio ugdymo didaktika 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika) 3 E
Švietimo  lyderystė 3 E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 P
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Civilinė ir darbo sauga 3 E
Socialinė reabilitacija ir integracija 4 E
Mediacijos įvadas 4 P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje 4 P
Vadyba ir lyderystė 3 P
Baigiamasis darbas 9 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 5** 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Streso valdymas 3 P
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių 3 P
Viešasis kalbėjimas 3 P
Visuomenės sveikata 3 P
Bendroji kūno kultūra 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Konfliktų valdymas 3 P
Šiuolaikinių renginių organizavimas 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
Mąstymo ugdymas(is) šachmatais 3 P
Mediacijos pagrindai 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Istorijų pasakojimas 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
Šokio studija 3 P
Olimpizmas 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Menų terapija 3 P
Bioetika 3 P

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2018m.)

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Matematikos didaktika 6 P
2 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. 6 P
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Bendroji kūno kultūra 3 P
Viešasis kalbėjimas 3 P
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Šokio studija 3 P
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Raidos ir pedagoginė psichologija 5 E
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendroji kūno kultūra 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Profesinio perdegimo prevencija 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo (si) procese 3 P
Probleminis mokymasis 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
4 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Kūno kultūros didaktika 3 P
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
5 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme  (II alternatyva)
Informacinio raštingumo ugdymas 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacijos pagrindai 3 P
Informacinės technologijos 3 P
Socialinė veikla su jaunimu 3 P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 P
Menų terapija 3 P
Kultūrinė įvairovė 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Įvadas į mediaciją 3 P
6 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Muzikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Specializacijos praktika 5 P
Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme  (II alternatyva)
Skaitmeninio raštingumo ugdymas 5 E
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Konfliktų valdymas 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Užimtumo organizavimas 3 P
Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) 3 P
Mentorystė organizacijose ir įstaigose 3 P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Šokio studija 3 P
7 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisės, švietimo politika) 3 E
Švietimo lyderystė 3 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio ugdymo (si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas 3 E
Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme  (II alternatyva)
Virtuali erdvė ir jos techninės priemonės 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Karjeros planavimas 3 P
Valeologijos pagrindai 3 P
Pilietinis dalyvavimas 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis 3 P
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Etikos didaktika 4 E
Baigiamasis darbas 9 BD

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Studijų įvadas 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Matematikos didaktika 6 P
2 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Raidos ir pedagoginė psichologija 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba (valstybinė) 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Bendroji kūno kultūra 3 P
Viešasis kalbėjimas 3 P
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Šokio studija 3 P
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendroji kūno kultūra 3 P
 Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 6 P
Profesinio perdegimo prevencija 3 P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo (si) procese 3 P
Probleminis mokymasis 3 P
Reflektyvioji pedagogika 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
4 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
 Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 6 P
Specialybės kalba 3 P
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
   Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Kūno kultūros didaktika 3 P
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika I 5 E
Užsienio kalbos didaktika II 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacijos pagrindai 3 P
Informacinės technologijos 3 P
Socialinė veikla su jaunimu 3 P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 P
Menų terapija 3 P
Kultūrinė įvairovė 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Įvadas į mediaciją 3 P
6 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Muzikos didaktika 4 E
Etikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio ugdymo (si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas 3 P
Specializacijos praktika 5 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika III 3 P
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Konfliktų valdymas 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Užimtumo organizavimas 3 P
Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) 3 P
Mentorystė organizacijose ir įstaigose 3 P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 P
Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus) 3 P
Šokio studija 3 P
7 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisės, švietimo politika) 3 E
Švietimo lyderystė 3 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Karjeros planavimas 3 P
Valeologijos pagrindai 3 P
Pilietinis dalyvavimas 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis 3 P
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Baigiamasis darbas 9 BD

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;

BD – baigiamasis darbas.

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Studijų įvadas 3 P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai 5 E
Bendroji ir socialinė psichologija 5 E
IKT taikymas pradinėje mokykloje 4 E
Matematikos didaktika 6 P
2 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Raidos ir pedagoginė psichologija 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I 4 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 P
Pasaulio pažinimo didaktika 4 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Lietuvių kalba 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 3 P
Verslumo pagrindai 3 P
Visuomenės sveikata 3 P
Šokio studija 3 P
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inkliuzinis ugdymas 4 E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II 6 P
Lietuvių kalbos didaktika 6 E
Pasaulio pažinimo didaktika 4 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendroji kūno kultūra 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 6 P
Reflktyvioji pedagogika 3 P
Muzikavimo studija 3 P
Konfliktų valdymas 3 P
4 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 6 P
Specialybės kalba 3 P
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos 5 E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 8 P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Fizinio ugdymo didaktika 3 P
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo projektų vadyba 4 P
Neformalusis ugdymas 4 P
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas 5 E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas 5 E
Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika I 5 E
Užsienio kalbos didaktika II 5 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešas kalbėjimas 3 P
Skaitmeniniai žaidimai  ugdymo(si) procese 3 P
Streso valdymas 3 P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai 3 P
Mediacijos pagrindai 3 P
6 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika 3 P
Muzikos didaktika 4 E
Etikos didaktika 4 E
Specializacijos Kreditų skaičius Vertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)
Priešmokyklinio ugdymo (si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas 3 P
Specializacijos praktika 5 P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)
Užsienio kalbos didaktika III 3 P
Specializacijos praktika 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Konfliktų valdymas 3 P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 3 P
Probleminis mokymasis 3 P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 P
Šokio studija 3 P
7 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 6 P
Vaiko sveikatos ugdymas 5 E
Ugdymo sistemos ir filosofija 3 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisės, švietimo politika) 3 E
Švietimo lyderystė 3 E
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas 3 E
Vaiko socialinis ugdymas 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Karjeros planavimas 3 P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės 3 P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas) 3 P
Menų terapija 3 P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 P
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika 6 P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Andragogikos ir familistikos pagrindai 4 P
Baigiamasis darbas 9 BD

 Sutartinis žymėjimas:
 E – egzaminas;
 P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.