Lietuvių gestų kalbos vertimas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531NX007
Vieta Pedagogikos fakultetas
Studijų kryptis N05 Vertimas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m., 2019 m., 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti lietuvių gestų kalbos vertėjais gestų kalbos vertėjų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaigose ir organizacijose, mokymo įstaigose ir kt.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • tinkamai taikyti informacines technologijas ruošdamasis vertimo paslaugai ir ją teikdamas;
 • taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimdamas sprendimus ir vertindamas rezultatus;
 • apibrėžti savo bei kliento teises ir pareigas;
 • apibrėžti aktualius darbo santykių teisinio reglamentavimo aspektus;
 • įvardyti vertimo teorijos principus, dėsnius, reiškinius;
 • suprasti pagrindinius kalbotyros ir gestotyros terminus, analizuoti kalbą įvairiais lygmenimis;
 • nusakyti skirtumus tarp lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos;
 • pristatyti kurčiųjų bendruomenės istoriją, struktūrą ir specifiką;
 • įvardyti kurčiųjų bendruomenės vertybes, kultūrines nuostatas ir socialinės politikos bruožus;
 • nurodyti įvairius kurtumo sampratos aspektus;
 • kaupti, sisteminti, reflektuoti ir interpretuoti informaciją;
 • analizuoti lietuvių gestų kalbos tekstus įvairiais aspektais (leksikos, gramatikos, pragmatikos, sociolingvistikos ir kt.);
 • suprasti įvairius (stiliaus, situacijos, kalbėtojo ir kt. atžvilgiais) lietuvių gestų kalbos tekstus;
 • laikytis profesinės etikos principų bendraudamas su klientais ir su kolegomis;
 • pasirinkti vertimo būdus ir taikyti vertimo technikas bei strategijas pagal situaciją;
 • versti tekstus tarp lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos kasdienėse situacijose;
 • pripažinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, toleruoti ir objektyviai vertinti kiekvieną asmenį;
 • vertinti kalbinę ir kultūrinę tapatybę kaip žmogaus savasties pagrindą;
 • efektyviai komunikuoti lietuvių gestų kalba kasdienėse asmeninėse ir profesinėse situacijose su skirtingais kalbėtojais;
 • efektyviai komunikuoti įvairiose situacijose atsižvelgdamas į kalbėjimo tikslą ir adresatą, parinkdamas tinkamas raiškos ir retorikos priemones, laikydamasis viešojo bendravimo etikos;
 • bendrauti užsienio kalba (B1 lygiu) žodžiu ir raštu;
 • kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą;
 • organizuoti mokymosi procesą: pasirinks strategijas, kels tikslus, veiksmingai valdys laiką;
 • gerai suprasti įvairius (stiliaus, situacijos, kalbėtojo ir kt. atžvilgiais) skirtingo sudėtingumo sakytinius ir rašytinius lietuvių kalbos tekstus.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m. ir 2019 m., 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ritmika ir plastika 3 P
Įvadas į kurčiųjų bendruomenę 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų) 3 E
Komunikacija 3 E
Lietuvių gestų kalba 12 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Antropologija arba Sociologija 3 P
Informacinės komunikacinės technologijos 3 E
Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų) 3 E
Teksto supratimas ir raiška 3 P
Lietuvių gestų kalba 12 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Mokomoji praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė etika 3 P
Bendravimo psichologija 3 P
Lietuvių gestų kalba 9 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Teksto vertimas 6 E
Mokomoji praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbo teisė ir civilinė sauga 3 P
Teksto logika 3 P
Lietuvių gestų kalba 9 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 E
Teksto vertimas 6 E
Profesinės veiklos praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo projektinio darbo pagrindai arba Mokslinio darbo pagrindai 3 P
Kalbos kultūra ir stilistika 3 P
Kurčiųjų kultūra 3 E
Lietuvių gestų kalba 6 E
Vertimas žodžiu 6 E
Profesinės veiklos praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kalbos kultūra ir stilistika 3 E
Lietuvių gestų kalba 3 E
Vertimas žodžiu 6 E
Profesinės veiklos praktika 9 P
Baigiamasis egzaminas 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 6 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Tarptautinė gestų kalba (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Profesinio perdegimo prevencija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD
LPD 2
IKT vertimui  (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Kultūrinė įvairovė 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
LPD 3
Pažodinis vertimas (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) 3 SD
Mentorystė organizacijose ir įstaigose 3 SD
Menų terapija 3 SD
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 SD

Vertinimas*
E – egzaminas;
P – projektas;
SD – savarankiškas darbas.

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.