Lietuvių gestų kalbos vertimas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531NX007
Vieta Pedagogikos fakultetas
Studijų kryptis N05 Vertimas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m., 2020 m. ir 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti lietuvių gestų kalbos vertėjais Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritoriniuose skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, tai pat Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaigose ir organizacijose, mokymo įstaigose ir kt.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas:

  • Žino informacijos (terminų) paieškos principus ir geba juos naudoti ruošdamasis vertimui.
  • Žino vertimo paslaugų teikimo tvarką, darbo organizavimo formas ir būdus.
  • Išmano pagrindinius kalbotyros, gestotyros, vertimo terminus ir sąvokas bei geba tinkamai juos vartoti, analizuodamas probleminius reiškinius.
  • Geba rinkti, analizuoti ir sisteminti įvairių šaltinių medžiagą, tirdamas nesudėtingą profesinio lauko problemą.
  • Geba atlikti lingvistinį, sociologinį, vertimo tyrimą, taikydamas įgytas žinias ir praktinius įgūdžius.
  • Veiksmingai vartoja lietuvių gestų kalbą kasdienėse ir profesinėse situacijose.
  • Versdamas geba įvertinti lietuvių gestų kalbos ir vertimo teksto gramatinius, stilistinius ir žanrinius ypatumus, kultūrinį ir dalykinį kontekstus.
  • Verčia nesudėtingus tekstus raštu ir žodžiu į lietuvių gestų kalbą, pasirinkdamas tinkamą vertimo būdą.
  • Išmano kurčiųjų bendruomenės istoriją, vertybes ir pagrindinius kurčiųjų socialinės politikos bruožus.
  • Geba konstruktyviai dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėse situacijose, pripažindamas kultūrinę ir kalbinę įvairovę.

 


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m., 2020 m. ir 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ritmika ir plastika 3 P
Įvadas į kurčiųjų bendruomenę 3 P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų) 3 E
Komunikacija 3 E
Lietuvių gestų kalba 12 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Antropologija arba Sociologija 3 P
Informacinės komunikacinės technologijos 3 E
Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų) 3 E
Teksto supratimas ir raiška 3 P
Lietuvių gestų kalba 12 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Mokomoji praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė etika 3 P
Bendravimo psichologija 3 P
Lietuvių gestų kalba 9 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 P
Teksto vertimas 6 E
Mokomoji praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbo teisė ir civilinė sauga 3 P
Teksto logika 3 P
Lietuvių gestų kalba 6 E
Kalbotyra ir gestotyra 3 E
Teksto vertimas 6 E
Profesinės veiklos praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo projektinio darbo pagrindai arba Mokslinio darbo pagrindai 3 P
Kalbos kultūra ir stilistika 3 P
Kurčiųjų kultūra 3 E
Lietuvių gestų kalba 6 E
Vertimas žodžiu 6 E
Profesinės veiklos praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kalbos kultūra ir stilistika 3 E
Lietuvių gestų kalba 3 E
Vertimas žodžiu 6 E
Profesinės veiklos praktika 9 P
Baigiamasis egzaminas 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 6 BD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1
Tarptautinė gestų kalba (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Bendroji kūno kultūra 3 SD
Profesinio perdegimo prevencija 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Probleminis mokymasis 3 SD
LPD 2
IKT vertimui  (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Užsienio kalba (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus): anglų, rusų, vokiečių 3 SD
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai 3 SD
Viešasis kalbėjimas 3 SD
Kultūrinė įvairovė 3 SD
Projektų rengimas ir įgyvendinimas 3 SD
LPD 3
Pažodinis vertimas (turėti lietuvių gestų kalbos pagrindus) 3 SD
Konfliktų valdymas 3 SD
Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) 3 SD
Mentorystė organizacijose ir įstaigose 3 SD
Menų terapija 3 SD
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė 3 SD

Vertinimas*
E – egzaminas;
P – projektas;
SD – savarankiškas darbas.

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.