Kraštovaizdžio dizainas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX029
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis E03 Aplinkos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė sesijinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai (tik įstojusiems 2019 m., 2018 m., 2017 m.)

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos veiklą vykdančiose įmonėse, savivaldybėse ir jų įmonėse, valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, užsiimti individualia veikla, teikti konsultavimo paslaugas arba tęsti studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • dirbti pavieniui ir komandoje, spręsti problemas, priimti sprendimus;
 • suprasti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • analizuoti esamą situaciją, vertinti gautus rezultatus ir priimti sprendimus;
 • surasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius;
 • apibūdinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus;
 • įvertinti augalų augimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas;
 • taikyti kraštovaizdžio architektūros stilistinės raidos žinias;
 • perteikti idėjas ir sprendimus taikant piešimo technikas bei kompiuterinės grafikos programas;
 • sukurti funkcionalius estetiškus, meniškus želdynų projektus;
 • parengti želdyno kūrimo ar tvarkymo techninį darbo projektą;
 • formuoti darnų kraštovaizdį mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais;
 • taikyti inžinerines bei atskirų aplinkotvarkos sričių žinias;
 • analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio vertybes;
 • pagal projektus įrengti ir prižiūrėti želdynus;
 • taikyti technologines aplinkotvarkos statybinių medžiagų bei gaminių ir procesų žinias;
 • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, taikyti apskaitos ir vadybos žinias.

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m., 2020 m. ir 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Kraštovaizdžio architektūros istorija 5 E
Architektūrinė grafika 5 E
Inžinerinė grafika 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Dirvotyra 3 E
Lietuvos Flora 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 1 10 P
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 3 P
Taikomoji dendrologijos praktika 4 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikavimo pagrindai 3 E
Tyrimų metodologija 3 P
Kompiuterinė grafika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 2 10 E
Aplinkotvarkos inžinerija 1 5 E
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 3 8 P
Aplinkotvarkos inžinerija 2 5 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 4 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inžinerinių matavimų technologijos 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 4 7 P
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 4 E
Mažoji želdynų architektūra 7 P
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 4 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonės valdymas ir ekonomika 3 E
Kraštotvarka ir aplinkosauga 4 P
Mažoji želdynų architektūra 4 P
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
Baigiamasis darbas (projektas) 9 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.