Kineziterapija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX017
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

 

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės verstis kineziterapeuto praktika įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir kineziterapeutas. Kineziterapeutas šiose įstaigose teikia kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių pacientams.

 

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • Skleisti ir taikyti bendrąsias ir specialiąsias kineziterapijos žinias, apimančias profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą, taikomųjų tyrimų atlikimo ir etikos principus, paciento / kliento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus, vadovaujantis Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) principais;
 • Demonstruoti socialinį atsakingumą, stiprinant kineziterapijos profesijos įvaizdį ir mokant pacientus / klientus tapti atsakingais už savo sveikatą.
 • Planuoti, vykdyti ir skleisti į praktiką orientuotus empirinius kineziterapijos tyrimus, sprendžiant reabilitacijos srities problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.
 • Planuoti ir įgyvendinti į tikslą orientuotą kineziterapinį tyrimą ir vertinimą, atpažinti galimas pavojingas patologijas, bei formuluoti kineziterapinę diagnozę ir prognozę.
 • Demonstruoti tinkamus sprendimų priėmimo įgūdžius, įvertinant kada kineziterapeuto kompetencijos pakanka gydyti pacientą, o kada pacientas turi būti siunčiamas kitam sveikatos priežiūros specialistui.
 • Rengti individualų kineziterapijos planą, pagrįstą kineziterapine diagnoze, atsižvelgiant į paciento / kliento (grupės, bendruomenės) poreikius.
 • Grįsti praktinę veiklą mokslu, geraisiais pavyzdžiais ir rekomendacijomis, sistemingai, savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir kritiškai vertinti jų poveikį.
 • Pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją, vadovaujantis etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu
 • Analizuoti, įvertinti ir pagrįsti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaujant su pacientu / klientu ir / ar jų šeimos nariais.
 • Skatinti sveiką gyvenseną, taikyti sveikatos tausojimo priemones, vykdyti prevencinę veiklą.
 • Kritiškai vertinti asmeninę profesinę praktiką, rūpintis profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių charakterio savybių ugdymu ir profesionaliai veikti remiantis kritiniu moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, pacientais / klientais, grupėmis, bendruomene raštu ir žodžiu, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo, profesinės atsakomybės principais, su pacientu / klientu kurti abipusio pasitikėjimo santykius.

 

Nuolatinių studijų planas

 (įstojusiems 2019 m.)
(įstojusiems 2020 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 5 E
Anatomija ir fiziologija 7 E
Reabilitacijos pagrindai ir bioetika 4 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas 4 E
Mityba ir fizinis aktyvumas 3 E
Pažintinė praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 4 E
Bendroji ir klinikinė patologija 3 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Kineziterapinis ištyrimas 5 E
Fizioterapija 5 E
Masažo technikos 6 E
Kineziterapinio ištyrimo praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sveikatos teisė 3 E
Farmakologija 3 E
Chirurginė kineziterapija 4 E
Vidaus ligų kineziterapija 5 E
Kineziterapijos metodikos 7 E
Vidaus ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Moters sveikata ir kineziterapija 3 E
Bendruomenės ir sporto kineziterapija 4 E
Traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija 7 E
Kineziterapijos paslaugų verslas  ir administravimas 3 E
Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Neurologinė kineziterapija 7 E
Pediatrinė kineziterapija 5 E
Kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims 3 E
Neurologinės ir geriatrinės  kineziterapijos praktika 6 SD
Pediatrinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 5 E
Anatomija ir fiziologija 7 E
Reabilitacijos pagrindai ir bioetika 4 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas 4 E
Mityba ir fizinis aktyvumas 3 E
Pažintinė praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 4 E
Bendroji ir klinikinė patologija 3 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Kineziterapinis ištyrimas 5 E
Fizioterapija 5 E
Manualinės technikos 6 E
Kineziterapinio ištyrimo praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sveikatos teisė 3 E
Farmakologija 3 E
Chirurginė kineziterapija 4 E
Vidaus ligų kineziterapija 5 E
Kineziterapijos metodikos 7 E
Vidaus ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Moters sveikata ir kineziterapija 3 E
Bendruomenės ir sporto kineziterapija 4 E
Traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija 7 E
Kineziterapijos paslaugų verslas  ir administravimas 3 E
Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Neurologinė kineziterapija 7 E
Pediatrinė kineziterapija 5 E
Kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims 3 E
Neurologinės ir geriatrinės  kineziterapijos praktika 6 SD
Pediatrinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.