Investicijos ir draudimas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX040
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė (sesijinė), 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti finansinių paslaugų centruose, draudimo kompanijose ir draudimo brokerių bendrovėse, priklausomų finansinių tarpininkų įmonėse, investicinėse bendrovėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • dirbti grupėje, keistis informacija ir atsakingai priimti bendrus sprendimus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo laiką bei veiklą greitai kintančioje aplinkoje, prisiimant atsakomybę už patikėtą užduotį;
 • pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas bei metodus;
 • argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje ir perteikti profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba;
 • vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, laikytis lygių galimybių ir tolerancijos principų daugiakultūrėje aplinkoje;
 • analizuoti verslo rinkos raidos tendencijas ir vertinti globalizacijos įtaką nacionalinei rinkai, naudojant inovatyvius metodus ir technologijas;
 • nustatyti materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį, valdant ir vertinant jų naudojimo veiksmingumą, atsižvelgiant į šalies ekonomikos plėtrą;
 • taikyti finansų rinkų dalyvių veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus;
 • žinoti draudimo sistemos struktūrą, paskirtį ir funkcijas ekonomikoje;
 • identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir įvertinti draudimo produktų savybes, išskiriant jų privalumus ir trūkumus besikeičiančioje demografinėje ir ekonominėje aplinkoje;
 • sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, administruoti draudimo žalas, vadovaujantis Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka ir tarptautiniais susitarimais;
 • žinoti investavimo procesą, finansų rinkų veiklos funkcijas ir dalyvių atsakomybę;
 • formuoti investicinius portfelius, taikant investicinio portfelio teorijos principus;
 • nustatyti ir įvertinti atskirų investavimo priemonių bei formuojamo portfelio riziką ir laukiamas pajamas, skirtingais finansiniais ir ekonominiais ciklais;
 • taikyti pardavimų metodus tradicinių ir e-pardavimų procese, pasitelkiant modernius konsultavimo įrankius;
 • nustatyti kliento poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes, parengiant bei pristatant draudimo ir investavimo komercinius pasiūlymus;
 • spręsti konfliktus su klientais sudėtingose ir nenuspėjamose situacijose vadovaujantis profesine etika;
 • rinkti ir racionaliai naudoti verslo informaciją, komunikuojant su vidaus ir išorės subjektais įmonės veiklos klausimais;
 • analizuoti ir vertinti įmonių finansines ataskaitas bei skirtingų turto klasių tinkamumą investicijoms, priimti teisingus investicinius sprendimus.

Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

 

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Dokumentų valdymas 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 5 E
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
Asmeninių finansų valdymas 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
Finansų rinkos 5 E
Vadyba 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Finansų valdymas 4 E
Rinkodara 3 P
Investicijų valdymas 5 E
Turto ir civilinės atsakomybės draudimas 5 E
Asmens draudimas 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės draudimo verslo valdymo sistemos 4 E
Mokesčiai 3 E
Perdraudimas 3 E
Draudimo ir vertybinių popierių apskaita 5 E
Mokomoji praktika: Investicinio portfelio formavimas ir valdymas 4 P
Mokomoji praktika: Draudimo įmonės veiklos modeliavimas 6 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pardavimų valdymas 5 E
Draudimo teisė 5 E
Draudimo rizikų valdymas 6 E
Draudimo žalų administravimas ir vertinimas 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.