Finansai

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX039
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos Finansų analitika

Viešieji finansai

Viešieji pirkimai

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė (sesijinė), 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Nori kiekvieną dieną išmokti kažką naujo ir tobulėti? Nori kiekvieną dieną ieškoti naujų ar nestandartinių sprendimų? Nori būti „ant bangos“ su visomis naujienomis? Nori dirbti prasmingą darbą ir padėti žmonėms? Tuomet ši studijų programa tau suteiks galimybes ir atvers karjeros duris į bet kurias verslo įmones: nuo startuolio iki didelių kompanijų, taip pat į biudžetines, viešąsias įstaigas, valstybės ar savivaldybės  įmones.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas:

 • žinos bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslų principus, kuriuos gebės taikyti viešojo sektoriaus ir verslo subjektų veiklos tikslų įgyvendinimui;
 • žinos finansų sistemos struktūrą, pagrindinius finansų valdymo teorijų principus, viešojo ir privataus sektoriaus finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansinės kontrolės metodus bei gebės juos taikyti finansų srities praktinėje veikloje;
 • gebės rinkti ir sisteminti finansinę informaciją, teikti finansinės analizės išvadas ir siūlymus efektyviems finansiniams sprendimams priimti;
 • gebės atlikti empirinius tyrimus naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis bei taikyti gautus rezultatus finansų srities profesinės veiklos problemoms spręsti;
 • gebės rengti finansines, statistines, mokesčių ataskaitas, sisteminti jų duomenis naudojantis finansinės informacijos apdorojimo programomis;
 • gebės analizuoti ir vertinti viešojo bei privataus sektoriaus subjektų finansinę būklę, jų partnerystės ir veiklos rezultatus, pateikti išvadas vidaus ir išorės vartotojams atsižvelgiant į socialinės atsakomybės principus;
 • gebės rengti ir įgyvendinti finansinius planus, valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus bei užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo sąžiningą kontrolę;
 • gebės formuluoti ir teikti siūlymus sutelktinio ar kitų novatoriškų formų finansavimo, tvaraus investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
 • gebės formuluoti ir teikti siūlymus, skatinančius tvaraus verslo vystymąsi atsižvelgiant į ilgalaikius demografinius pokyčius ir skaitmeninimo iššūkius;
 • gebės etiškai, atsakingai bendrauti su specialistais, klientais ir verslo partneriais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius;
 • gebės efektyviai bendradarbiauti ir dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • gebės savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją, įgūdžius, planuoti laiką bei prisiimti moralinę ir socialinę atsakomybę už savo darbo rezultatus;
 • gebės atsakingai vykdyti projektinę, kūrybiškumu bei saviraiška grindžiamą veiklą dinamiškoje aplinkoje.

Finansų analitikos specializacijos absolventai gebės kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti finansų duomenis duomenų analizės įrankiais; rengti ir analizuoti biudžetus, pagrindžiant išteklių panaudojimo efektyvumą bei vertinti rizikas; priimti finansų valdymo sprendimus, teikiant siūlymus finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.

Viešųjų finansų specializacijos absolventai gebės planuoti ir analizuoti valstybės, savivaldybių finansinius išteklius pagrindžiant jų panaudojimo efektyvumą; rengti, analizuoti viešojo sektoriaus subjekto finansines ataskaitas ir sudaryti biudžeto programų sąmatų projektus; sisteminti, vertinti finansinės informacijos duomenis bei pateikti vidaus ir išorės vartotojams.

Viešųjų pirkimų specializacijos absolventai gebės planuoti viešuosius pirkimus, analizuoti viešųjų pirkimų dokumentus, rengti konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus; apdoroti su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, administruoti viešųjų pirkimų procedūras viešųjų pirkimų informacinėmis sistemomis; rengti viešųjų pirkimų procedūrų, įvykdytų sutarčių/ mažos vertės pirkimų ataskaitas.

 


Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

 

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Dokumentų valdymas 4 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
Verslo informatika 5 E
Vadyba 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Rinkodara 3 P
Finansų rinkos ir investicijų valdymas 4 E
Mokesčiai ir jų administravimas 6 E
Viešieji finansai 4 P
Buhalterinė apskaita 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešieji pirkimai 5 E
Finansų valdymas 5 E
Programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė 5 E
Įmonių veiklos analizė 6 E
Profesinės veiklos praktika: Ūkio subjektų veiklos analizė 4 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita 7 E
Vidaus kontrolė ir jos vertinimas 3 E
Finansinis auditas 4 E
Profesinės veiklos praktika: Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.


Įstojusiems 2021 m.

Nuolatinių studijų planas
1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba I 5 E
Verslo psichologija 3 P
Dokumentų valdymas 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 5 E
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba II 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika 5 E
Finansų matematika 5 E
Vadyba 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Rinkos tyrimai 3 P
Finansų rinkos ir investicijų valdymas 4 E
Mokesčiai ir apmokestinimas 6 E
Duomenų analizė su PowerBI 4 E
Finansinė apskaita 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
Specializacija – Finansų analitika
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų valdymas 5 E
Tarptautiniai finansai 3 E
Ekonometrija 4 E
Įmonių veiklos analizė 5 E
Ūkio subjektų veiklos  analizė 4 P
Duomenų bazių valdymas 4 E
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
Finansinių duomenų analizė 5 E
Biudžetų planavimas 5 E
Finansinių ir verslo procesų modeliavimas (mokomoji praktika) 6 P
Specializacija – Viešieji finansai
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų valdymas 5 E
Tarptautiniai finansai 3 E
Ekonometrija 4 E
Įmonių veiklos analizė 5 E
Ūkio subjektų veiklos  analizė 4 P
Valstybės ir savivaldybių finansai 4 E
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
Programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė 4 E
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita 6 E
Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas (mokomoji praktika) 6 P
Specializacija – Viešieji pirkimai
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų valdymas 5 E
Tarptautiniai finansai 3 E
Ekonometrija 4 E
Įmonių veiklos analizė 5 E
Ūkio subjektų veiklos  analizė 4 P
Viešųjų pirkimų teisė 4 E
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
Viešųjų pirkimų procesų organizavimas 5 E
Viešųjų pirkimų analizė ir rizikų valdymas 5 E
Viešųjų pirkimų modeliavimas (mokomoji praktika) 6 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

 

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

BD – baigiamasis darbas;

LPD – laisvai pasirenkama dalykas.