Ergoterapija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX015
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, ergoterapeutas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

 

Profesinės veiklos galimybės


Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos, abilitacijos, ugdymo, globos institucijose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • naudotis informacinėmis komunikacijomis ir technologijomis ieškant informacijos ir ją apdorojant;
 • kaupti, interpretuoti ir sistemingai taikyti mokslo pasiekimus;
 • demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius, įvertinant kultūrinius skirtumus;
 • demonstruoti mokslo taikomųjų tyrimų atlikimo įgūdžius;
 • skleisti ir taikyti bendrąsias žinias praktikoje, akcentuojant problemų sprendimą;
 • dirbti savarankiškai, savikritiškai;
 • vertinti naujas situacijas, veiklas ir priimti tinkamus sprendimus bei parinkti ir taikyti tikslingas veiklas;
 • paaiškinti teorinius profesijos pagrindus, jos prigimtį, ryšį su sveikata, profesinės veiklos tikslą, žmogaus sandarą, funkcijas jo santykį su aplinka ir užimtumu;
 • paaiškinti ryšių tarp visuomenės sveikatos, socialinio glaudumo, darbo teisių ir bendruomenės bei jos užimtumo ir supančios aplinkos, svarbą;
 • vertinti holistiniu požiūriu, asmens protinius, fizinius, dvasinius, socialinius poreikius ir galimybes;
 • parengti ir taikyti ergoterapinę programą skirtą užtikrinti asmens ir/ar bendruomenės gerovę atsižvelgiant į sveikatą, socialines situacijas ir/ar aplinką;
 • naudoti veiklas funkcijos atgavimui arba ieškoti naujų veiklos būdų, įtraukiant kompensacines ir kūrybines asmens galias;
 • identifikuoti asmens ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos našumui ir pritaikyti aplinką asmens įgalinimui;
 • parinkti ir pritaikyti ergoterapijos teorijas ir modelius, atlikti veiklos analizę ir sintezę siekiant geriausių rezultatų kiekvienam asmeniui ir bendruomenei;
 • bendrauti / bendradarbiauti su asmenimis, bendruomene ir kitais specialistais;
 • demonstruoti socialinę partnerystę;
 • profesionaliai veikti etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu;
 • vadovautis moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu;
 • kritiškai vertinti kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatus ir vadovautis įrodymais pagrįsta praktika;
 • mokytis, organizuoti ir planuoti veiklas kuriant naujas idėjas bei prisitaikant prie naujų situacijų;
 • pristatyti ergoterapiją ir konsultuoti jos vykdymo klausimais;
 • organizuoti prevencinę veiklą;
 • plėtoti ergoterapijos paslaugas atsižvelgiant į asmenų ir/ar bendruomenės poreikius.

 


 

Nuolatinių studijų planas


(įstojusiems 2020 m. ir 2021 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 6 E
Reabilitacija 3 E
Bendroji ergoterapija 5 E
Ergoterapijos modeliai 4 E
Anatomija ir fiziologija 5 E
Sveikatos teisė ir administravimas 4 E
Pažintinė praktika 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 5 E
Bendroji ir klinikinė patologija 4 E
Genetika 3 E
Kineziologija 6 E
Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba 3 E
Priemonės lengvinančios žmogaus veiklų atlikimą 5 E
Ergoterapijos modelių taikymo praktika 4 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mokymo metodai ergoterapijoje 4 E
Farmakologija 3 E
Funkcinės būklės ištyrimas 3 E
Atramos ir judėjimo sistemos ligos ir žmogaus veiklos 7 E
Senų ir pagyvenusių žmonių, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija 4 E
Aplinkos pritaikymas 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Psichikos sveikatos sutrikimai ir žmogaus veiklos 6 E
Klausos, regos sutrikimai ir žmogaus veiklos 3 E
Nervų sistemos ligos ir žmogaus veiklos 7 E
Pirma profesinės veiklos praktika 7 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ergoterapija bendruomenėje 7 E
Darbinės veiklos ir ergonomika 5 E
Vaikų, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija 5 E
Užimtumo terapija 3 E
Antra profesinės veiklos praktika 7 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

Vertinimas*:

E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.