Dietetika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX014
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Mityba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, dietistas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, sveikatos ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei privačiose asmens sveikatos priežiūros ar viešojo maitinimo įstaigose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
 • demonstruoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius;
 • pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus;
 • tikslingai reflektuoti ir argumentuoti;
 • susieti maitinimąsi su asmens anatominiais, fiziologiniais ypatumais;
 • pagrįsti maitinimosi įtaką biocheminiams procesams žmogaus organizme;
 • susieti patologinius procesus žmogaus organizme su asmens maitinimusi;
 • atskleisti aplinkos veiksnių poveikį asmens sveikatai ir maitinimuisi;
 • apibūdinti ekonominius, socialinius, etinius, tarpkultūrinius veiksnius, darančius įtaką asmenų ir/ ar visuomenės grupių maitinimuisi;
 • nustatyti asmenų ir/ar visuomenės grupių maitinimosi priežiūros poreikį;
 • vertinti asmens maitinimąsi, įskaitant įmitimą;
 • parengti ir įgyvendinti maitinimosi priežiūros planą pagal individualius asmens poreikius;
 • vertinti maitinimosi priežiūros efektyvumą;
 • mokyti ir konsultuoti asmenis ir/ar visuomenės grupes tinkamo maitinimosi klausimais;
 • susieti Lietuvoje vykdomas prevencines programas su tinkamo maitinimosi ugdymu;
 • apibūdinti asmenų ir visuomenės grupių viešąjį maitinimą, tenkinantį sveikųjų ir sergančiųjų maitinimosi poreikius;
 • vykdyti valgiaraščių įgyvendinimo priežiūrą;
 • taikyti rizikos veiksnių analizės bei svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos reikalavimus maisto gamybos grandinėje;
 • apibūdinti komandos narių vaidmenis ir darbo komandoje principus;
 • teikti profesinę informaciją savo kompetencijos ribose dirbant komandoje ir koreguojant bei adaptuojant asmenų ar visuomenės grupių maitinimąsi;
 • taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas;
 • rinkti, sisteminti, interpretuoti ir skleisti duomenis, būtinus dietetikos mokslo praktikai.

 

Nuolatinių studijų planas

Įstojusiems 2020 m. ir 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija 4 E
Psichologija 5 E
Profesinė etika 3 E
Maisto chemija 4 E
Maisto sauga 4 E
Mikrobiologija ir epidemiologija 6 E
Maitinimosi organizavimas 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fiziologija 4 E
Visuomenės sveikata 3 E
Biochemija 6 E
Medicininės procedūros 3 E
Maisto ruošimo technologija 3 E
Sveikų žmonių maitinimasis 5 E
Aprūpinimo maistu praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo pagrindai 3 E
Teisės ir vadybos pagrindai 6 E
Patologinė fiziologija 3 E
Genetika 3 E
Imunologija 4 E
Sergančių žmonių maitinimasis 4 E
Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo praktika 7 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Klinikinė patologija 3 E
Klinikinė farmakologija 3 E
Sveiko ir sergančio vaiko maitinimas 4 E
Dietos koregavimas 6 E
Valgiaraščio rengimo praktika 8 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 E
Užsienio kalba 4 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 7 E
Sportuojančių žmonių maitinimasis 4 E
Maitinimosi priežiūra 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Maitinimo ir maitinimosi priežiūros praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.