Cheminė analizė

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531CX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis C01 Chemija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu);
 • pateikti tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
 • dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
 • vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
 • bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai bei visuomenei;
 • paaiškinti cheminius reiškinius, remdamasis pagrindinių chemijos sričių teorijomis ir faktais;
 • taikyti žinias praktinėje veikloje apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus;
 • taikyti matematikos, statistikos, fizikos ir informacinių technologijų žinias cheminės analizės rezultatams apdoroti;
 • planuoti cheminės analizės eigą, valdyti materialinius išteklius;
 • taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminiams tyrimams;
 • saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis, standartine laboratorine įranga ir prietaisais;
 • parinkti reikalingas medžiagas ir priemones, paruošti mėginius analizei;
 • atlikti tyrimą pagal tinkamai pasirinktą analizės metodą;
 • patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
 • statistiškai apdoroti ir vertinti tyrimų rezultatus, juos dokumentuoti;
 • spręsti praktines chemijos problemas, remdamasis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m., 2020m., 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 SD
Bendroji ir neorganinė chemija 9 E
Informacinės technologijos 6 E
Žmogaus sauga 3 E
Matematika ir statistika 3 SD
Laboratorinių tyrimų pagrindai 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Matematika ir statistika 6 E
Taikomoji fizika 6 E
Mokslinių tyrimų metodologija 3 E
Analizinė chemija 9 E
Tyrėjo įgūdžių praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fizikinė chemija 6 E
Spektrinė analizė 6 E
Organinė chemija 6 E
Biochemija 3 E
Mikrobiologija 3 E
Cheminės analizės kokybė 3 E
Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika 3 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biotechnologija 3 E
Chromatografinė analizė 6 E
Laboratorijų veikla 6 P
Cheminių tyrimų praktika 9 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Cheminė technologija/ Maisto analizė/ Žalioji chemija/Polimerų chemija/Verslo ekonomika ir vadyba/Anglų kalba pažengusiems 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biocheminės analizės metodai 6 E
Aplinkosauga 3 E
Aplinkos objektų analizė 6 P
Elektrocheminė analizė 6 E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas 6 P
Bendravimo psichologija 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
A  – ataskaita;
P – projektas;
SD – savarankiškas darbas;
BD  – baigiamasis darbas.