Buhalterinė apskaita

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX038
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L04 Apskaita
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė (sesijinė), 3 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, steigti buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas įvairiose srityse. Studijuoti DE Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (Vokietija); DE Albstadt-Sigmaringen University (Vokietija); Politechnical Institute of Lisbon, ISCAL (Portugalija); University College Northern Denmark, (Danija).

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • integruotis į komandinę veiklą, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius;
 • pažinti ir vertinti kintančią, tarptautinę ekonominę bei darbo aplinką, taikant adekvačius tyrimo metodus;
 • komunikuoti raštu ir žodžiu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba;
 • pasirinkti, taikyti mokymosi strategijas ir metodus;
 • savarankiškai, atsakingai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą;
 • parengti ūkio subjekto apskaitos politiką, taikant Lietuvos Respublikos ir Tarptautinius apskaitos reglamentus;
 • formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikant šiuolaikines apskaitos informacines technologijas;
 • tvarkyti ūkio subjekto apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo;
 • rengti finansines, statistines, mokestines ir kt. ataskaitas;
 • užtikrinti apskaitos sistemos informacijos patikimumą, patikrinant užregistruotus apskaitoje procesus bei nustatant klaidas ir apgaules;
 • sukurti ir įgyvendinti vidaus kontrolės sistemą, įvertinant apskaitos politikos formavimo ir organizavimo ypatumus skirtingos veiklos įmonėse;
 • identifikuoti apskaitos sistemos veiksmingumo problemas ir teikti siūlymus dėl apskaitos politikos tobulinimo;
 • rinkti, sisteminti, teikti  ir racionaliai naudoti objektyvią verslo informaciją, pasitelkiant apskaitos mokslo teorijas, tyrimus ir praktiką;
 • analizuoti, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti išvadas ir siūlymus valdymo bei finansiniams sprendimams;
 • rengti ūkio subjekto biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.

Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio  kalba I 5 E
Verslo psichologija 3 P
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 5 E
Dokumentų ir elektroninių duomenų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio  kalba II 5 E
Verslo teisė 4 E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika/ kursinis darbas 5 P
Apskaitos pradmenys 5 E
Vadyba 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Rinkodara 4 P
Finansų valdymas 4 E
Finansinė apskaita 1 4 E
Mokesčiai ir jų apskaita/ kursinis darbas 6 E
Mokomoji praktika: Kompiuterizuotas apskaitos informacijos apdorojimas 4 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinė apskaita 2 7 E
Kompiuterizuota apskaita 6 E
Viešojo sektoriaus veiklos apskaita 4 E
Valdymo apskaita 4 E
Finansų rinkos ir institucijos 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinis auditas 5 E
Tarptautiniai apskaitos standartai 4 E
Įmonių veiklos analizė 7 E
Mokomoji praktika: Apskaitos sistemos įmonėse 4 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.