Bankininkystė

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX037
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė (sesijinė), 3 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti vadybinį, ekonominį, finansinį ir buhalterinį darbą bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, integruotis daugiakultūrėje aplinkoje, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius;
 • savarankiškai plėsti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į rinkos pokyčius;
 • žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius verslo ir įmonių aplinkos veiksnius;
 • tinkamai taikyti banko veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus;
 • naudojant šiuolaikinius įrankius, sisteminti, apibendrinti ekonominius ir finansinius duomenis bei tvarkyti organizacijos dokumentaciją;
 • naudoti šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas elektroninių bankinių paslaugų valdymo srityje;
 • išmanyti bankinius produktus ir paslaugas bei mokėti juos valdyti ir pasiūlyti klientams;
 • teikti siūlymus banko klientams finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
 • taikyti finansų profesinės veiklos analizės metodus;
 • vertinti banko finansinės būklės ir veiklos rezultatus;
 • naudojant kiekybinius bei analitinius metodus, atlikti empirinius tyrimus;
 • suvokti atsakomybę už savo veiklą bei jos rezultatų tiek galimą teigiamą ir neigiamą poveikį;
 • atlikti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.

Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Bankininkystės verslo modeliai 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 5 E
Dokumentų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo teisė 4 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Statistika 4 E
Kreditas ir bankai 5 E
Įmonės ekonomika 6 P
Vadyba 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Finansinės technologijos (Fintech) 3 P
Rinkodara 3 P
Finansų valdymas 5 E
Apskaita įmonėje ir banke 6 E
Banko paslaugos ir jų valdymas 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonių veiklos analizė 3 E
Banko duomenų valdymas 5 E
Banko veiklos organizavimas 4 E
Finansų rinkos 3 E
Kreditavimas 5 E
Profesinės veiklos praktika: Banko veiklos modeliavimas 5 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo komunikacija 3 E
Banko veiklos analizė 3 E
Banko rizikų valdymas 5 E
Banko auditas ir kontrolė 4 E
Profesinės veiklos praktika: Banko veiklos modeliavimas 5 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.