Studijų rezultatų vertinimo sistema

Vertinimo tikslas – įvertinti studento pasiektus studijų rezultatus ir jų lygį bei teikti studentui grįžtamąją informaciją apie pasiekimus, daromą pažangą. Studijų rezultatai – tai aiškiai apibrėžti teiginiai, ką studentas turėtų žinoti ir / ar gebėti pademonstruoti pasibaigus studijų dalykui (moduliui) ar studijų procesui.

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas.  Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Skirtingos kaupiamojo vertinimo dalys vertina skirtingus studijų rezultatus.

Priklausomai nuo dalyko (modulio) studijų rezultatų, galimas įvairus tarpinių atsiskaitymų skaičius. Dalyko (modulio) programoje įrašyta žinių, gebėjimų ir nuostatų lygio apskaičiavimo formulė, nurodant kiekvienos teorinės ir praktinės dalyko (modulio) dalies sudedamųjų bei savarankiškų užduočių dalių svorio svertinių koeficientų įtaką baigiamajam įvertinimui/galutiniam pažymiui. Kiekvienam tarpiniam atsiskaitymui numatomi svertiniai koeficientai, o bendra dalyko (modulio) svertinių koeficientų suma turi būti lygi vienetui. Kiekvieno dalyko (modulio) studijos baigiamos egzaminu arba studento atlikto savarankiško darbo (projekto) gynimu. Baigiamasis dalyko (modulio) įvertinimas yra kaupiamasis balas, kurį sudaro per visą semestrą gauti tarpinių atsiskaitymų (tame tarpe ir egzamino ar savarankiško darbo (projekto)) įvertinimai.

Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygas nustato fakultetas.

Studijų rezultatų vertinimo sistema yra pateikta dalyko (modulio) programos apraše.

Plačiau apie studijų rezultatų vertinimą.