Studijų dalykas / modulis

Studijų dalykas / modulis

Kolegijoje vykdomas studijų programas sudaro studijų dalykai (arba studijų moduliai).

Studijų dalykas – tai mažiausias studijų programos turinio elementas.

Studijų modulis – iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima modulio apimtis – 10 kreditų.

Kolegijos nustatytos formos dalykų ir modulių aprašuose yra pateikiamas dalyko (modulio) tikslas, anotacija, siekiami studijų rezultatai, kurie siejami su studijų programos siekiamais studijų rezultatais, taip pat dalyko (modulio) turinys, studentų pasiekimų vertinimo reikalavimai, studijuojamos literatūros sąrašas.

Dalykai (moduliai) skirstomi į privalomus, alternatyviai pasirenkamus ir laisvai pasirenkamus.

Privalomieji dalykai (moduliai) – tai dalykai (moduliai), suteikiantys pasirinktos studijų krypties žinių ir kompetencijų pagrindus.

Pasirenkamieji (alternatyvieji) dalykai (moduliai) – tai dalykai, esmingai papildantys bendrąjį koleginį ir pasirinktos studijų krypties išsilavinimą. Šiuos dalykus (modulius) studentas turi pasirinkti iš studijų programos plane pateikto sąrašo.

Laisvai pasirenkamuosius dalykus (moduliai) studentas gali rinktis iš Kolegijoje siūlomų dalykų (modulių) sąrašo.