Rotacija

STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMAS

Valstybės finansuojamą studijų vietą išsaugo arba gali užimti gerai besimokantis studentas. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Valstybės finansuojamų studijų vietų  netekimas

Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansuojamos studijų vietos ir turi mokėti jo priėmimo į Kolegiją metais nustatytą studijų kainą.

Tačiau valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis, jeigu atitinkamos studijų programos (krypties) ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus.

Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimas

Valstybės finansuojama studijų vieta tampa laisva  šiais atvejais:

  • iš Kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį studentą;
  • valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui nutraukus studijas savo noru, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų srityje;
  • valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui ne anksčiau kaip pirmojo studijų semestro rugsėjo 1 dieną raštu atsisakius (pateikus prašymą dekanui) valstybės finansuojamos studijų vietos ir sutikus mokėti visą studijų kainą;
  • valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui, neatitinkančiam gero mokymosi kriterijų, netekus valstybės finansavimo.

Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų programoje (kryptyje), tame pačiame kurse ir pagal tą pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus. Jeigu laisvų vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų (jei tokia situacija vėl pasikartoja, tuomet palyginami ankstesnio semestro studijų rezultatų pasiekimų lygmenys, o, reikalui esant, – priėmimo konkursiniai balai).