Studijų baigimas

Studijos baigiamos studijų programoje numatytų studijų rezultatų pasiekimo įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) (toliau – baigiamasis darbas) gynimą (ir baigiamąjį egzaminą, kai egzaminas numatytas teisės aktuose). Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procedūrą reglamentuoja Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas.

Baigiamiesiems darbams vertinti kiekvienais mokslo metais sudaroma baigiamųjų darbų gynimo komisija.

Baigiamojo darbo probleminio lauko sritį studentas pasirenka iš katedros pateikto sąrašo arba siūlo pats, suderinęs su katedra ir baigiamojo darbo vadovu.

Baigiamojo darbo struktūrą, apimtį,  įforminimo ir kitus reikalavimus reglamentuoja fakulteto dekano patvirtinti baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai.

Ginti baigiamąjį darbą, laikyti baigiamąjį egzaminą studentams leidžiama dekano įsakymu ir tik baigiamųjų darbų viešo gynimo/egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku.

Studentams, dėl svarbių priežasčių (liga, gimdymas, nelaimingas atsitikimas, artimo šeimos nario mirtis) negalintiems ar negalėjusiems numatytu laiku parengti ir ginti baigiamojo darbo ir, jei numatyta, laikyti baigiamojo egzamino, gali būti jų prašymu dekano įsakymu: baigiamojo darbo gynimas ir baigiamasis egzaminas atidėtas iki kito   kvalifikavimo komisijos posėdžio arba suteikiamos akademinės atostogos.

Studentai, neparengę baigiamojo darbo nustatytu laiku, yra braukiami iš studentų sąrašų. Šiuo atveju valstybės finansuojami studentai privalo į LR valstybės biudžetą grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai apmokėti. Studentai, neatvykę į baigiamojo darbo gynimą (ir/ar baigiamąjį egzaminą) be svarbios priežasties, neapgynę baigiamojo darbo (arba/ir neišlaikę baigiamojo egzamino) yra braukiami i studentų sąrašų, tačiau valstybės finansuojami studentai yra atleidžiami nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai pamokėti, grąžinimo.

Baigusiems studijas suteikiamas atitinkamos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir priedėlis.  Studentui, kurio visų dalykų (modulių) baigiamieji įvertinimai  ne žemesni kaip „gerai“ ir jų svertinis vidurkis ne žemesnis kaip „labai gerai“ bei kurio baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“, išduodamas diplomas „su pagyrimu“.

Baigusieji studijas studentai turi atsiskaityti su Kolegija pateikdami pasirašytą Atsiskaitymo lapelį.