Egzaminų sesija

Egzaminų sesija

Jei studijų programa yra sudaryta iš dalykų, egzaminai laikomi pagal fakulteto dekano patvirtintą tvarkaraštį egzaminų sesijos metu. Modulinėje studijų programos studentai gali laikyti egzaminą pabaigę atskiro modulio studijas. Laikyti egzaminą ar ginti savarankišką darbą (projektą) gali tik nustatyta tvarka semestro studijoms užregistruotas studentas.

Jei užregistruotas ir be pateisinamos priežasties į egzaminą ar savarankiško darbo (projekto)  gynimą studentas neatvyksta, tai laikoma akademine skola.

Studentas, negalintis į egzaminą ar savarankiško darbo (projekto) gynimą atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali prašyti dekaną pratęsti atsiskaitymo trukmę, bet ne ilgiau kaip 2 savaites iki naujos egzaminų sesijos pradžios. Neatvykimo į egzaminą priežastį studentas arba jo įgaliotas asmuo privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar savarankiško darbo (projekto) gynimo dienos pranešti atitinkamo skyriaus vedėjui ir, gavęs pateisinamąjį dokumentą, nedelsdamas jį pateikti.

Egzamino ar savarankiško darbo (projekto) įvertinimą, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti ir sutvarkyti studijų apskaitos dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neįskaitant egzamino laikymo ar savarankiško darbo (projekto) gynimo dienos.