Apeliacijos

Apeliacijos

Kiekvienas studentas turi teisę pateikti apeliaciją – raštišką motyvuotą studento prašymą iš naujo svarstyti studijuoto dalyko ar modulio baigiamąjį įvertinimą. Apeliacijos dėl baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino įvertinimo nenagrinėjamos. Apeliacija teikiama fakulteto dekanui. Apeliaciją studentas turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyko ar modulio baigiamojo įvertinimo paskelbimo. Gavęs apeliaciją, fakulteto dekanas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įsakymu sudaro Apeliacinę komisiją (toliau – komisija), kuri į posėdį renkasi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įsakymo paskelbimo. Su apeliacinės komisijos priimtu sprendimu ir dekano įsakymu dėl baigiamojo dalyko ar modulio įvertinimo studentas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Apeliacinės komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.