Akademinės atostogos

Akademinės atostogos

1.    Studentams, pateikusiems prašymą dekanui, gali būti suteiktos iki vienerių metų trukmės akademinės atostogos:

1.1.     dėl ligos, nėštumo, karinės tarnybos, vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis 3 metai, kasmet baigiantis akademinių atostogų terminui teikiant prašymą pratęsti akademines atostogas;
1.2.    kitais atvejais – ne daugiau kaip vieną kartą per visą studijų laikotarpį.

2.    Akademinių atostogų 1.2 punkte numatytais atvejais paskutiniame studijų semestre išleidžiama ne vėliau kaip iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios, numatytos studijų tvarkaraštyje.

3.    Nebaigusiesiems pirmojo studijų semestro akademinės atostogos nesuteikiamos, išskyrus 1.1 punkte nurodytus atvejus.

4.    Akademinės atostogos įteisinamos dekano įsakymu, kuriame nurodoma studijų pertraukimo priežastis ir akademinių atostogų trukmė.

5.    Studentų, grįžusių po akademinių atostogų, studijų finansavimo pobūdis nesikeičia. Jeigu akademinių atostogų metu pasikeitė studijų programa, programos skirtumus studentai turi likviduoti ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki egzaminų sesijos pradžios. Studentai, išleisti akademinių atostogų šios Tvarkos 1.2 punkte numatytais atvejais, už susidariusius akademinius skirtumus (kreditus) turi mokėti nustatytą kreditų kainą.

6.    Akademinėms atostogoms baigiantis, studentas privalo pateikti dekanui prašymą tęsti studijas ir registruotis likus savaitei iki semestro pradžios. Studento grįžimas iš akademinių atostogų įforminamas dekano įsakymu.