Vilniaus kolegijos studijų tvarka

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2016 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. ATN-5
(pakeitimai patvirtinti Akademinės tarybos
2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. ATN-8; 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. ATN-11;
2016 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. ATN-12;
2017 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. ATN-5;
2018 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. ATN-8;
2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ATN – 14;
2019 m. birželio 21 d.  nutarimu Nr. ATN – 6)

 

VILNIAUS KOLEGIJOS STUDIJŲ TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus kolegijos studijų tvarkos (toliau – Tvarka) paskirtis – nustatyti studijų Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) sistemą, sąlygas, organizavimą ir vykdymą, Kolegijos studentų ir klausytojų teises bei pareigas.
 2. Pagrindinės šios Tvarkos sąvokos
  2.1 Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas, atliekantis Kolegijos statute ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
  2.2. Apeliacija – raštiškas motyvuotas studento prašymas dekanui iš naujo svarstyti studijuoto dalyko (modulio) baigiamąjį įvertinimą.
  2.3. Aukštasis koleginis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus koleginių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba kompetentingos institucijos pripažintas kaip jam lygiavertis išsilavinimas.
  2.4. Fakulteto dekanas (toliau – dekanas) – fakulteto vadovas, atliekantis Kolegijos statute numatytas funkcijas ir pareigas.
  2.5. Ištęstinių studijų sesijos darbo diena – kalendorinė mėnesio diena, kurios metu vykdomos sesijos studijos ištęstinių studijų studentams.
  2.6. Fakultetas – Kolegijos padalinys, atsakingas už giminingų studijų krypčių grupių vykdomų studijų, mokslo taikomųjų tyrimų ir (ar) meninės veiklos organizavimą, akademinės veiklos kokybės užtikrinimą, fakulteto veiklos planavimą.
  2.7. Katedra – pagrindinis studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir (ar) meninės veiklos Kolegijoje organizatorius ir vykdytojas.
  2.8. Klausytojas – asmuo, besimokantis Kolegijoje pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą arba studijuojantis atskirus koleginių studijų programos (-ų) dalykus (modulius).
  2.9. Kolegija – aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.
  2.10. Kolegijos direktorius (toliau – direktorius) – Kolegijos vienasmenis valdymo organas, veikiantis Kolegijos vardu, jai atstovaujantis ir atliekantis Kolegijos statute numatytas funkcijas ir pareigas.
  2.11. Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.
  2.12. Kvalifikacija – profesinis pasirengimas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka suteikia aukštoji mokykla. Kvalifikaciją sudaro profesinei veiklai būtinų kompetencijų visuma.
  2.13. Modulis – tam tikro skaičiaus studijų kreditų kartotinio apimties vienetas, turintis bendrą tikslą ir numatomus studijų rezultatus.
  2.14. Nuotolinės studijos – studijų organizavimo būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo ir mokymosi procesų vyksmą.
  2.15. Profesinio bakalauro diplomas – aukštojo mokslo diplomas, išduodamas asmenims, baigusiems kolegines studijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.
  2.16. Profesinio bakalauro diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis profesinio bakalauro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą ir išduodamas kartu su diplomu lietuvių ir anglų kalbomis.
  2.17 Profesinis bakalauras – aukštojo mokslo kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam koleginių studijų programą, taip pat asmuo, turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
  2.18. Studentas – asmuo, studijuojantis Kolegijoje pagal studijų programą.
  2.19 Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis Kolegijoje pagal tam tikrą studijų programą.
  2.20. Studijuojamasis dalykas (modulis) – mokslo tiriamuoju arba taikomuoju požiūriu savarankiškas studijų objektas. Praktika yra savarankiškas studijų dalykas (modulis).
  2.21. Studijų kaina – Kolegijos tarybos nustatyta ir patvirtinta studijų atitinkamoje studijų programoje metinė kaina.
  2.22. Studijų kreditas (toliau – kreditas) – studijų apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas.
  2.23. Studijų sutartis – direktoriaus (ar įgaliotojo asmens) ir studento pasirašytas šalių susitarimą įtvirtinantis dokumentas, parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas standartines studijų sutarties sąlygas atskirai studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose ir atskirai studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.
  2.24. Studijų pažymėjimas – nustatytos formos dokumentas, išduodamas asmeniui, studijavusiam Kolegijoje, bet neįvykdžiusiam kurios nors visos koleginių studijų programos reikalavimų, arba asmeniui, studijavusiam atskirus dalykus (modulius).
  2.25. Studijų programa – krypties (krypčių) studijų aukštojoje mokykloje įgyvendinimo visuma ir jos aprašas, kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai, priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai.
  2.26. Studijų programos komitetas – direktoriaus įsakymu sudaryta kompetentingų asmenų grupė ketinamai vykdyti studijų programai rengti ir vykdomai studijų programai tobulinti.
 1. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

II. STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS

 1. Į koleginių studijų programas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal direktoriaus kasmet tvirtinamas taisykles.
 2. Kolegija priima studentus, kurių studijas finansuoja valstybė (toliau – valstybės finansuojami studentai), ir studentus, studijuojančius valstybės nefinansuojamose studijų vietose (toliau – valstybės nefinansuojami studentai). Su visais priimtais studentais pasirašomos patvirtintos formos studijų sutartys.
 3. Valstybės nefinansuojami studentai už studijas moka Kolegijos Akademinės tarybos patvirtinto dydžio studijų kainą.
 4. Bendrą priimamų studentų skaičių, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų kokybę, siūlo fakultetai, tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.
 5. Studentus į koleginių studijų programas priima direktorius: į pirmo kurso pirmą semestrą – priėmimo komisijos teikimu, į pirmo kurso antrą semestrą ir aukštesnius kursus – dekanų teikimu.
 6. Kolegija ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios, suderinus su Kolegijos studentų atstovybe, nustato ir skelbia konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus bei kitus priėmimo kriterijus.
 7. Į užsienio kalba organizuojamas mokamas studijas užsienio šalių piliečiai priimami vadovaujantis direktoriaus patvirtintu Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas tvarkos aprašu.
 8. Klausytojus priima dekanai. Priėmimą organizuoja atitinkami fakultetų padaliniai. Su klausytojais pasirašomos Kolegijos nustatyto pavyzdžio sutartys.

III. STUDIJŲ SISTEMA

 1. Studijų formos
  12.1. Kolegijoje vykdomos studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
  12.2. Studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis. Nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti dieninis, vakarinis arba sesijinis.
  12.3. Studijų ištęstine forma vienerių metų apimtis gali būti mažesnė negu 45 kreditai per metus, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijos. Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo dienomis vakarais, šeštadieniais arba sesijomis; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, gali vykti tarpiniai atsiskaitymai, sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos, vyksta egzaminai, savarankiškų darbų (projektų) gynimai.
 2. Studijų programos
  13.1. Studijos Kolegijoje vykdomos pagal profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją suteikiančias pirmosios pakopos kolegines studijų programas.
  13.2. Studijų programos gali būti dalykinės ir modulinės.
  13.3. Studijų programos apimtis skaičiuojama kreditais. Vienas kreditas yra lygus 25-30 studento darbo valandų. Koleginių studijų programų apimtis gali būti 180, 210 arba 240 kreditų.
  13.4. Studijų programos rengiamos vadovaujantis atitinkamos studijų krypties (krypčių grupių) aprašais, bendraisiais reikalavimais studijų programoms, ketinamų vykdyti studijų programų aprašais, specialistų poreikio ir numatomų kompetencijų tyrimų rezultatais.
  13.5. Studijų programą rengia studijų programos komitetas, kuris veikia pagal Studijų programos komiteto nuostatus.
  13.6. Studijų programą sudaro studijuojamieji dalykai (moduliai).
  13.7. Pagal statusą studijų programos dalykai (moduliai) skirstomi į privalomuosius, pasirenkamuosius (alternatyviuosius) ir laisvai pasirenkamuosius:
  13.7.1. privalomieji dalykai (moduliai) – tai dalykai, suteikiantys pasirinktos studijų krypties žinių ir kompetencijų pagrindus;
  13.7.2. pasirenkamieji (alternatyvieji) dalykai (moduliai) – tai dalykai (moduliai), esmingai papildantys bendrąjį koleginį ir pasirinktos studijų krypties išsilavinimą. Šiems dalykams (moduliams) priskiriami ir specializacijos dalykai. Šiuos dalykus (modulius) studentas turi pasirinkti iš studijų programos plane pateikto sąrašo fakulteto nustatyta tvarka;
  13.7.3. laisvai pasirenkamuosius dalykus (modulius) studentas gali rinktis iš Kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo.
  13.8. Dalykų (modulių) aprašai rengiami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pavyzdinę formą.
  13.9. Studijų programa periodiškai atnaujinama atsižvelgus į studentų, dėstytojų, darbdavių, poreikius, fakulteto, Kolegijos tikslus ir kt.
  13.10. Kolegijoje vykdomos tik akredituotos studijų programos. Vykdomų studijų programų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas LR teisės aktų nustatyta
 1. Studijų organizavimo būdai
  14.1. Studijų organizavimo būdai, kuriais naudojasi kolegija, įgyvendindama studijų programas, yra kontaktinis darbas ir studentų savarankiškas darbas. Studijų organizavimo būdai nurodomi studijuojamų dalykų (modulių) programose:
  14.1.1. kontaktinis darbas – tai studento darbas (paskaitos, praktinis mokymas, atsiskaitymai už atliktas užduotis) tiesiogiai vadovaujant dėstytojui studijų tvarkaraštyje numatytu laiku. Kontaktinio darbo trukmė matuojama akademinėmis valandomis (45 min.). Minimali kontaktinio darbo trukmė – 2 (meno studijų srities programose – 1) akademinės valandos;
  14.1.2. savarankiškas darbas – tai studentų savarankiškos studijos pagal užduotis, numatytas dalyko (modulio) apraše;
  14.1.3. praktika – tai studijų dalis, kurios metu studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai išbandomi bei tobulinami praktinėje profesinėje veikloje. Praktikos skirstomos į mokomąsias, pažintines, profesinės veiklos.

IV. STUDIJŲ PROCESAS

 1. Dėstomoji kalba
  15.1. Kolegijoje dėstoma lietuvių kalba.
  15.2. Kolegijoje gali būti dėstoma ir kitomis kalbomis, kai: numatomi studijų rezultatai siejami su užsienio kalbos mokėjimu; paskaitas skaito ar kitoms akademinėms veikloms vadovauja užsienio dėstytojai; studijuoja užsienio studentai; studijos vyksta pagal jungtines su užsienio valstybių aukštosiomis mokyklomis studijų programas.
 2. Studijų kalendorius
  16.1. Studijų metai Kolegijoje dalijami į semestrus ir atostogų laikotarpius. Studijų metus sudaro du semestrai – rudens ir pavasario. Studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą kiekvieniems studijų metams nustato Akademinė taryba.
  16.2. Studijų nuolatine forma semestro vidutinė trukmė yra 20 savaičių (studijų apimtis – vidutiniškai 30 kreditų), iš jų 2-4 savaitės skiriamos egzaminų sesijai.
  16.3. Studentų atostogos, jei Akademinė taryba nenusprendžia kitaip, gali būti:
  16.3.1.Kalėdų ir Naujųjų metų – nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d.;
  16.3.2. žiemos – viena savaitė po rudens semestro egzaminų sesijos (studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos);
  16.3.3. Velykų – viena savaitė prieš (po) Velykas pagal kalendorių (Velykų atostogos gali būti nenumatomos);
  16.3.4. vasaros – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (jei pagal studijų planą nenumatyta praktika).
  16.4. Kontaktinis darbas ir egzaminų sesijos vyksta pagal dekanų patvirtintus tvarkaraščius. Tvarkaraščiai skelbiami ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki semestro arba egzaminų sesijos pradžios.
  16.5. Kontaktinio darbo trukmė per savaitę – ne daugiau kaip 28 akademinės valandos. Kontaktinis darbas negali trukti ilgiau kaip 8 akademines valandas per dieną (ištęstinėse studijose – ne ilgiau kaip 12 akademinių valandų per sesijos darbo dieną, ne ilgiau kaip 4 val. darbo dienomis vakarais ir ne ilgiau kaip 10 akademinių valandų šeštadieniais).
  16.6. Kontaktinis darbas gali būti ir nuotolinis.
  16.7. Atsižvelgdami į dėstytojo ir studentų susitarimą, nuolatinių studijų egzaminų tvarkaraščius sudaro atitinkamų skyrių vedėjai ir tvirtina dekanai.
  16.8. Praktikos organizuojamos pagal dekano patvirtintą tvarką. Praktikos gali būti atliekamos ir liepos ar rugpjūčio mėnesiais.
 1. Registravimas semestro studijų
  17.1. Studentai semestro studijų registruojami studijų skyriuose:
  17.1.1. studentai, raštu nepareiškę ketinimo nutraukti studijas, laikomi užsiregistravę ir tęsia studijas;
  17.1.2. studentai, grįžę tęsti studijų po akademinių atostogų, privalo užsiregistruoti semestro studijų likus savaitei iki jo pradžios;
  17.2. Specializacijos, pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms studentai registruojasi Akademinėje informacijos sistemoje iki kovo 15 d.
 1. Semestro studijos
  18.1. Pradėdamas dėstyti dalyką, dėstytojas pateikia studentams dalyko (modulio) programą, supažindina su dalyko (modulio) tikslu, numatomais studijų rezultatais, pateikia vertinimo tvarką ir kriterijus.
  18.2. Išleisdamas į praktiką, dėstytojas, vadovaujantis praktikai, pateikia studentams praktikos programą, nurodo praktikos tikslus, numatomus studijų rezultatus ir praktikos vertinimo struktūrą bei kriterijus, pateikia savarankiško darbo užduotis. Tarp studento, Kolegijos ir priimančios institucijos sudaroma trišalė praktinio mokymo sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai praktika atliekama Kolegijoje.
 1. Studijų rezultatų vertinimas
  19.1. Studijų rezultatų vertinimo tvarką ir principus nustato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas.
  19.2. Baigiamąjį dalyko (modulio) įvertinimą sudarančių tarpinių atsiskaitymų įvertinimus, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti ir sutvarkyti studijų apskaitos dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neįskaitant laikymo ar gynimo dienos, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus egzaminų sesijai.
  19.3. Studentas, negalintis atvykti į tarpinį atsiskaitymą, egzaminą ar savarankiško darbo (projekto) gynimą dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, per 3 darbo dienas nuo numatytos atsiskaitymo dienos pats arba jo įgaliotas asmuo turi pranešti neatvykimo priežastį dėstytojui arba fakulteto skyriaus vedėjui ir, gavęs pateisinamąjį dokumentą, nedelsiant jį pateikti. Tokiu atveju studentui suteikiama galimybė atsiskaityti per nustatytą laikotarpį. Egzamino ar savarankiško darbo (projekto) gynimas dėl ligos arba kitos svarbios priežasties dekano leidimu gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip iki kito semestro pabaigos.
  19.4. Studentui, be pateisinamos priežasties neatvykus į atsiskaitymus, suteikiama galimybė vieną kartą pakartotinai per nustatytą laikotarpį nemokamai atsiskaityti. Studentui gavus neigiamą įvertinimą, tai laikoma akademine skola.
  19.5. Studentas, nesutinkantis su dalyko (modulio) tarpinių atsiskaitymų įvertinimais, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo pateikti apeliaciją dekanui. Apeliacijų pateikimo, apeliacinės komisijos sudarymo, apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Kolegijos apeliacijų nuostatai.
  19.6. Studentas per visą studijų laiką gali pagerinti ne daugiau kaip 2 dalykų arba 1 modulio studijų rezultatus ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo studijų tvarkaraštyje numatytos pradžios datos. Studentas tų dalykų ar modulio studijų rezultatų siekia savarankiškai. Už šių dalykų (modulių) kreditus studentai moka įmoką, kurios dydis atitinka įmokos už kiekvieną akademinio įsiskolinimo atsiskaitymą dydį.
  19.7. Įvertinti studentų rašto darbai (egzamino rašto darbas, kursinis darbas, profesinės veiklos praktikų ataskaitos) saugomi katedroje vienerius metus. Baigiamieji darbai (projektai) po gynimo saugomi 3 metus.
 2. Akademinės skolos ir jų likvidavimas
  20.1. Akademinė skola – pakartotinai per nustatytą laikotarpį studento nesukaupti įvertinimai, įeinantys į dalyko (modulio) baigiamąjį įvertinimą (BV), pasinaudojus galimybe vieną kartą nemokamai atsiskaityti.
  20.2. Akademinę skolą galima perlaikyti sumokėjus nustatyto dydžio įmoką.
  20.3. Studentams akademines skolas leidžiama likviduoti ne vėliau kaip iki kito semestro pabaigos, o paskutiniame studijų semestre – ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios, numatytos studijų tvarkaraštyje.
  20.4. Studentams leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 20 studijų kreditų apimties akademinių skolų. Jeigu akademinės skolos lieka nelikviduotos pasibaigus nustatytam terminui, dekanas gali leisti jas likviduoti kartojant dalyko (modulio) kursą ir sumokant už studijų kreditus. Akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas 1 metams.
  20.5. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščius sudaro studijų skyrių vedėjai, tvirtina fakulteto dekanas. Tvarkaraščiai paskelbiami praėjus 2 naujojo semestro savaitėms.
  20.6. Studentai, laiku nelikvidavę akademinių skolų, šalinami iš Kolegijos.
 3. Skirtingų studijų programų derinimas ir individualus studijų tvarkaraštis.
  21.1. Asmenys, pageidaujantys vienu metu studijuoti pagal skirtingas studijų programas į kiekvieną priimami bendra tvarka (išskyrus studentus, kurie nors vieną studijų semestrą studijavo aukštojoje mokykloje ir turi tai patvirtinančius studijų rezultatus).
  21.2. Pažangiems studentams jų prašymu po pirmojo semestro dekanas gali leisti studijuoti pagal individualų studijų tvarkaraštį. Individualaus semestro studijų tvarkaraščio projektą rengia studentas, derindamas su dalykų (modulių) dėstytojais, tvirtina fakulteto dekanas.
 4. Studijų apskaita
  22.1. Studijų apskaitos dokumentai yra dalyko (modulio) įvertinimų žiniaraštis, akademinių skolų lapelis, grupės semestro studijų rezultatų suvestinė, visų dalykų (modulių) galutinių įvertinimų suvestinė.
  22.2. Dalyko (modulio) studijų rezultatų įrašus dalyko (modulio) įvertinimų žiniaraštyje atlieka dalyko (modulio) dėstytojas (-ai).
  22.3. Į žiniaraščius, akademinių skolų lapelius galutinis dalyko įvertinimas užrašomas  skaitmeniu (balu) ir žodžiu (balo atitikmuo žodžiu įrašomas skliausteliuose).
  22.4. Registruoti akademinių skolų lapeliai studentams įteikiami fakultetų studijų skyriuose.
  Studentai, likvidavę (ir tuo atveju, jei nelikvidavo) akademines skolas, akademinių skolų lapelius grąžina studijų skyriui.
  22.5. Studijų apskaitos dokumentų įrašai galioja, jeigu jie yra aiškūs, padaryti laiku, patvirtinti studijų rezultatus vertinusio dėstytojo parašu.
  22.6. Pasibaigus semestrui, ne vėliau kaip per 2 savaites atitinkamo studijų skyriaus darbuotojai sudaro grupės semestro studijų rezultatų suvestinę.

V. STUDIJŲ PROGRAMOS, STUDIJŲ FORMOS KEITIMAS

 1. Studijų programos keitimas
  23.1. Studentas, pageidaujantis keisti studijų programą, turi būti baigęs pirmąjį semestrą.
  23.2. Studijų programą pageidaujantis keisti studentas semestrą turi baigti be akademinių skolų.
  23.3. Studijų programos keitimas galimas, jei pasirinktoje studijų programoje yra laisvų studijų vietų.
  23.4. Asmuo, ketinantis studijuoti pagal meno studijų srities programą, turi išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei nėra laikęs stojamojo egzamino į meno studijų srities programą.
  23.5. Studijas organizuojantys fakultetai gali numatyti ir papildomas studijų programų ar studijų formų keitimo sąlygas.
  23.6. Studentas, pageidaujantis keisti studijų programą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios turi pateikti prašymą dekanui.
  23.7. Studijų programa gali būti keičiama Kolegijos nustatyta tvarka.
  23.8. Programą keičiantis studentas, gavęs sutikimą studijuoti pagal pasirinktą studijų programą kitame fakultete, per 3 darbo dienas turi informuoti apie tai fakulteto, kuriame studijavo pagal keičiamą studijų programą, studijų skyrių.
  23.9. Studijų programos keitimas įforminamas Susitarimu pakeisti studijų sutartį ir dekano įsakymu. Jei studijų programa pasirenkama kitame fakultete, studijų programos keitimas įforminamas minėtu Susitarimu ir direktoriaus įsakymu.
 2. Studijų formos keitimas
  24.1. Studentas, pageidaujantis keisti studijų formą prašymą dekano vardu pateikia to fakulteto studijų skyriui.
  24.2. Studijų formos keitimas įforminamas pasirašius Susitarimą pakeisti studijų sutartį ir dekano įsakymu.
 3. Studentas apie leidimą arba draudimą keisti studijų programą ar formą informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo.
 4. Einamojo semestro dalykų (modulių) kreditų skirtumų, susidariusių dėl studijų programos, kurso ar studijų formos keitimo, likvidavimo terminas – iki to semestro pabaigos. Studentai nepriklausomai nuo jų studijų finansavimo pobūdžio už šių dalykų (modulių) kreditus moka nustatytą kainą.
 5. Semestrui pasibaigus ir atsiradus laisvai valstybės finansuojamai studijų vietai, ją pagal geriausius studijų rezultatus prioriteto tvarka gali užimti toje pačioje studijų programoje tame pačiame kurse toje pačioje studijų formoje studijuojantys valstybės nefinansuojami studentai; jei toje pačioje studijų formoje kandidatų užimti laisvą studijų vietą nėra, į ją gali pretenduoti studentas, studijuojantis kita studijų forma. Priimtiems į pirmą kursą 2017 metais ir vėliau  – semestrui pasibaigus ir atsiradus laisvai valstybės finansuojamai studijų vietai ją gali užimti geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.
 6. Studentai vienu metu gali studijuoti ir kitose valstybės pripažintose aukštosiose mokyklose, o kitų valstybės pripažintų aukštųjų mokyklų studentai studijuoti Kolegijoje. Aukštųjų mokyklų susitarimu Kolegijos studentai dalį studijų programos reikalavimų gali įvykdyti kitoje aukštojoje mokykloje, o kitos aukštosios mokyklos studentai – Kolegijoje.
 7. Kitose valstybės ar užsienio pripažintose aukštosiose mokyklose studijavęs asmuo direktoriaus įsakymu gali būti priimtas tęsti studijų pagal Kolegijos studijų programą. Studijų rezultatai įskaitomi pagal Studijų rezultatų įskaitymo tvarką. Einamojo semestro dalykų (modulių) kreditų skirtumų, susidariusių dėl studijų programos ar studijų formos keitimo, likvidavimo terminas – iki to semestro pabaigos. Studentai už šių dalykų (modulių) kreditus moka nustatytą kainą. Toks asmuo pretenduoja tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.
 8. Vilniaus kolegijos ar kitos kolegijos studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų vietoje, nustatyta tvarka gali keisti tos pačios studijų srities (priimtiems į pirmą kursą 2017 metais ir vėliau – tos pačios studijų krypties studijų grupėje) studijų programą Vilniaus kolegijoje ir neprarasti valstybės finansavimo ne anksčiau kaip baigęs pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą be akademinių skolų. Vilniaus kolegijos ar kitos kolegijos studentas, priimtas į pirmą kursą 2017 metais ir vėliau, gaunantis studijų stipendiją, nustatyta tvarka gali keisti studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje Vilniaus kolegijoje ir neprarasti valstybės finansavimo ne anksčiau kaip baigęs pirmuosius studijų metus be akademinių skolų.

VI. STUDIJŲ NUTRAUKIMAS, ATNAUJINIMAS IR AKADEMINĖS ATOSTOGOS

 1. Studijos nutraukiamos ir studentai braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų:
  31.1. savo noru;
  31.2. kai dėl objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos (liga, mirtis ir kt.);
  31.3. kai yra šalinami iš Kolegijos pagal šios Tvarkos 38 punktą.
 2. Studentams, pateikusiems prašymą dekanui, gali būti suteiktos iki vienerių metų trukmės akademinės atostogos:
  32.1. dėl ligos, nėštumo, karinės tarnybos, vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis 3 metai, kasmet baigiantis akademinių atostogų terminui teikiant prašymą pratęsti akademines atostogas;
  32.2. kitais atvejais – ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį.
 3. Akademinių atostogų 32.2 punkte numatytais atvejais paskutiniame studijų semestre išleidžiama ne vėliau kaip iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios, numatytos studijų tvarkaraštyje.
 4. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo įsakymo jas suteikti dienos. Studentai, kuriems akademinės atostogos suteiktos pirmajame semestre, grąžinami į pirmą semestrą.
 5. Akademinės atostogos įteisinamos dekano įsakymu, kuriame nurodoma studijų pertraukimo priežastis ir akademinių atostogų trukmė.
 6. Studentų, grįžusių po akademinių atostogų, studijų finansavimo pobūdis nesikeičia. Jeigu akademinių atostogų metu pasikeitė studijų programa, studijų planas, programos skirtumus studentai turi likviduoti iki einamojo semestro pabaigos. Studentai, išleisti akademinių atostogų šios Tvarkos 32.2 punkte numatytais atvejais, už susidariusius akademinius skirtumus (kreditus) turi mokėti nustatytą kreditų kainą.
 7. Akademinėms atostogoms baigiantis, studentas privalo pateikti dekanui prašymą tęsti studijas ir registruotis 17.1 punkte nustatytu laiku. Studento grįžimas iš akademinių atostogų įforminamas dekano įsakymu.
 8. Studentas šalinamas iš Kolegijos, jei:
  38.1. nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų;
  38.2. nevykdo finansinių įsipareigojimų Kolegijai;
  38.3. neužsiregistruoja po akademinių atostogų;
  38.4. pažeidžia Kolegijos statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
 9. Studijos nutraukiamos Kolegijos direktoriaus įsakymu dekano teikimu. Išimtiniais atvejais direktorius studentą šalina be dekano teikimo.
 10. Dekano teikime šalinti studentą nurodoma šalinimo priežastis ir data. Direktorius šalina studentą, kai nuo teikimo šalinti dienos yra praėjęs šios Tvarkos 72 punkte nustatytas prašymo dėl ginčo nagrinėjimo įteikimo terminas arba kai studento prašymas tame straipsnyje nustatyta tvarka yra atmestas.
 11. Studentai, išbraukiami iš studentų sąrašų, privalo atsiskaityti su Kolegija ir pateikti studijų skyriui pasirašytą Atsiskaitymo lapelį.
 12. Asmuo, išbrauktas iš Kolegijos studentų sąrašų, gali atnaujinti ir tęsti studijas pagal 29 punkto reikalavimus. Toks studentas užima valstybės nefinansuojamą studijų vietą; susidariusių dalykų (modulių) kreditų skirtumų, likvidavimo terminas – iki einamojo semestro pabaigos (paskutiniame studijų semestre – mėnuo iki baigiamojo darbo gynimo). Jei toks asmuo buvo išbrauktas iš Kolegijos studentų sąrašų dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo, iki studijų sutarties pasirašymo jis turi sumokėti skolą Kolegijai.
 13. Studijas atnaujinančių studentų studijų rezultatų galiojimas nustatomas pagal Studijų rezultatų įskaitymo tvarką.
 14. Asmenys į pirmąjį studijų semestrą negrąžinami, išskyrus 32.1 punkte numatytus atvejus.

VII. STUDIJŲ BAIGIMAS

 1. Baigusiu studijas laikomas studentas, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus.
 2. Studijų programa baigiama studijų programoje numatytų rezultatų pasiekimo įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) (toliau – baigiamasis darbas) gynimą ir baigiamąjį egzaminą (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose). Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procedūrą reglamentuoja Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas.
 3. Baigiamiesiems darbams vertinti (ir kvalifikacijai suteikti, jei numatyta teisės aktuose) kiekvienais mokslo metais direktoriaus įsakymu sudaroma baigiamųjų darbų gynimo komisija.
 4. Baigiamojo darbo temą probleminio lauko sritį studentas pasirenka iš katedros pateikto sąrašo arba siūlo pats, suderinęs su katedra ir baigiamojo darbo vadovu.
 5. Baigiamųjų darbų temas lietuvių ir anglų kalbomis bei vadovus katedros teikimu tvirtina fakulteto dekanas.
 6. Baigiamojo darbo struktūrą, apimtį, įforminimo ir kitus reikalavimus reglamentuoja baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai, kuriuos tvirtina dekanai.
 7. Jei laikomas ir baigiamasis egzaminas:
  51.1. baigiamojo egzamino užduotis raštu rengia dėstytojų grupė, sudaryta fakulteto dekano įsakymu studijų programos komiteto ar atitinkamos katedros teikimu; egzamino užduotys tvirtinamos kvalifikavimo komisijos pirmininko;
  51.2. baigiamasis egzaminas vykdomas raštu arba raštu ir žodžiu; jei to reikalauja užduotis, egzamino metu gali būti atliekamas demonstruojamasis praktinis darbas.
 8. Ginti baigiamąjį darbą , laikyti baigiamąjį egzaminą studentams leidžiama dekano įsakymu ir tik baigiamųjų darbų viešo gynimo/egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku.
 9. Studentui, kurio visų dalykų (modulių) baigiamieji įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir jų svertinis vidurkis ne žemesnis kaip „labai gerai“ bei kurio baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“, išduodamas diplomas „su pagyrimu“.
 10. Studentams, dėl svarbių priežasčių (liga, gimdymas, nelaimingas atsitikimas, artimo šeimos nario mirtis) negalintiems ar negalėjusiems numatytu laiku parengti ir ginti baigiamojo darbo ir, jei numatyta, laikyti baigiamojo egzamino, gali būti jų prašymu dekano įsakymu:
  54.1. baigiamojo darbo gynimas ir baigiamasis egzaminas atidėtas iki kito kvalifikavimo komisijos posėdžio;
  54.2. suteikiamos akademinės atostogos. Jeigu grįžus po akademinių atostogų atsirado studijų programų skirtumų, jie turi būti likviduoti likus vienam mėnesiui iki pakartotino baigiamojo darbo gynimo (rengimo) pradžios ir egzamino laikymo; šiuo atveju studentai jokių įmokų nemoka.
 1. Studentai, neparengę baigiamojo darbo nustatytu laiku, yra braukiami iš studentų sąrašų vadovaujantis šios Tvarkos 38.1 punktu; šiuo atveju valstybės finansuojami studentai privalės į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai apmokėti. Studentai, neatvykę į baigiamojo darbo gynimą (ir/ar baigiamąjį egzaminą) be svarbios priežasties, neapgynę baigiamojo darbo (arba/ir neišlaikę baigiamojo egzamino) yra braukiami vadovaujantis šios Tvarkos 38.1 punktu, tačiau valstybės finansuojami studentai yra atleidžiami nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai pamokėti, grąžinimo.
 2. Baigusiems studijas studentams suteikiamas atitinkamos studijų krypties (įstojusiems 2017 m. ir vėliau – studijų krypčių grupės) profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir priedėlis.
 3. Baigusieji studijas studentai direktoriaus įsakymu išbraukiami iš studentų sąrašų.
 4. Baigusieji studijas studentai turi atsiskaityti su Kolegija pateikdami pasirašytą Atsiskaitymo lapelį.

VII. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 1. Kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo (kursų, seminarų ir pan.) programas tvirtina dekanai.
 2. Su kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursų, seminarų klausytojais yra pasirašomos sutartys, jie už mokymosi paslaugas moka sutartinę kainą.
 3. Klausytojams, išklausiusiems kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo programas, fakultetas išduoda tai liudijančius pažymėjimus.
 4. Klausytojui, studijavusiam atskirus koleginių studijų programos dalykus (modulius) ir surinkusiam ne mažiau kaip 30 kreditų, Kolegijos direktorius dekano teikimu gali leisti toliau studijuoti pagal koleginių studijų programą, rengti ir ginti baigiamąjį darbą bei laikyti baigiamąjį egzaminą.

VIII. STUDENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Studentai privalo rūpintis savo teisėmis ir tinkamai vykdyti jiems priskirtas pareigas.
 2. Studentai turi teisę:
  64.1. studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
  64.2. studijuoti pagal individualų studijų planą, vadovaudamiesi Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
  64.3. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
  64.4. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
  64.5. rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
  64.6. siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš katedros pasiūlytų temų;
  64.7. atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti studijų rezultatai;
  64.8. kreiptis į fakulteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
  64.9. kreiptis į Kolegijos ar fakulteto administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl teisių ir teisėtų interesų pažeidimų;
  64.10. įvykdę pasirinktą studijų programą, atitinkančią norminių dokumentų apibrėžtus apimties ir kokybės standartus, gauti tai patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą;
  64.11. keisti studijų programą ir formą, nutraukti ir atnaujinti studijas;
  64.12. dalyvauti tarptautiniuose akademiniuose mainuose;
  64.13. naudotis Kolegijoje esama studijų programai vykdyti reikiama mokymo metodine bei moksline literatūra ir materialiaisiais bei techniniais ištekliais; studijoms, kultūriniam gyvenimui, sveikatos apsaugai ir poilsiui skirtomis Kolegijos patalpomis;
  64.14. gauti visą su studijomis susijusią informaciją;
  64.15. nepažeisdami kitų asmenų teisių, vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę, siūlyti į studijų programą įtraukti naujus dalykus ir naujus specializacijos dalykus; kreiptis į fakulteto, o prireikus ir į Kolegijos administraciją studijų rezultatų vertinimo klausimais;
  64.16. gauti visą informaciją apie Kolegijos vidaus tvarką, saugius praktikumų, laboratorinių darbų atlikimo metodus;
  64.17. laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
  64.18. numatyta tvarka gauti socialinę ir materialinę paramą;
  64.19. dalyvauti Kolegijos valdymo organuose;
  64.20 rinkti Studentų atstovybę, grupių seniūnus ir būti išrinktais;
  64.21. laisvai jungtis į kitas asociacijas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
  64.22. dalyvauti mokslo tiriamojoje, techninėje, kūrybinėje, meninėje veikloje;
  64.23. sudaryti sutartis su būsimais darbdaviais, gauti jų stipendiją.
 3. Kolegijos studentų pareigos:
  65.1. uoliai studijuoti;
  65.2. vykdyti studijų sutartyse numatytus įsipareigojimus;
  65.3. studentai privalo lankyti paskaitas, praktikumus, atlikti studijų programoje numatytas praktikas (išskyrus 21.2 punkte numatytu atveju);
  65.4. vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
  65.5. vykdyti Kolegijos dėstytojų teisėtus reikalavimus, savivaldos institucijų sprendimus, direktoriaus ir dekano įsakymus;
  65.6. nustatytu laiku mokėti studijų kainą, vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus Kolegijai;
  65.7. laikytis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Akademinės etikos kodekso, Vilniaus kolegijos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
  65.8. vykdyti Kolegijos ir fakulteto administracijos sprendimus;
  65.9. laikytis Kolegijos fakultetuose, kabinetuose, laboratorijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių, instrukcijų, saugą reglamentuojančių norminių teisės aktų;
  65.10. atsakyti už savo neteisėtus veiksmus (neveikimą), sukėlusius žalą savo ir kitų asmenų sveikatai, turtui;
  65.11. gerbti Kolegijos akademinės bendruomenės narius, administracijos ir kitus darbuotojus, deramai atstovauti Kolegijai viešajame gyvenime.

IX. STUDENTŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

 1. Studentams, atsižvelgiant į pasiektus studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus, gali būti mokamos skatinamosios stipendijos. Skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką ir principus nustato Vilniaus kolegijos stipendijų ir išmokų nuostatai (toliau – Stipendijų nuostatai).
 2. Pažangūs ir aktyviai dalyvaujantys Kolegijos visuomeniniame gyvenime, tiriamojoje, sporto ir kitoje veikloje studentai skatinami, už aktyvią veiklą dekano ar direktoriaus įsakymais jiems skiriant premijas. Premijų skyrimo tvarką ir principus nustato Stipendijų nuostatai.
 3. Už studentų pareigų pažeidimus direktorius dekano teikimu ne vėliau kaip per mėnesį nuo nusižengimo nustatymo gali skirti studentams šias drausmines nuobaudas: pastabą, papeikimą, šalinimą iš Kolegijos.
 4. Jei drausminė nuobauda skiriama Kolegijos ar fakulteto studentų atstovybės nariui, turi būti gautas studentų atstovybės sutikimas, išskyrus atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama už studijų programos reikalavimų nevykdymą. Jei Kolegijos ar fakulteto studentų atstovybė nesutinka su nuobaudos skyrimu, drausminė nuobauda atstovybės nariui gali būti paskirta Akademinės tarybos ar fakulteto tarybos sprendimu.
 5. Už studento pareigų nevykdymą dekano arba direktoriaus įsakymu studentui gali būti sustabdytas arba nutrauktas stipendijos mokėjimas.
 6. Informacija apie skatinimą ir nuobaudas įtraukiama į studento asmens bylą. Skatinimą įsakymais skiria dekanas arba direktorius, nuobaudas – direktorius. Šie įsakymai skelbiami viešai.
 7. Studentas, nesutinkantis su nuobaudos skyrimu ar šalinimu iš Kolegijos, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nuobaudos skyrimo raštu kreiptis į Ginčų nagrinėjimo komisiją, sprendžiančią studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla. Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką nustato Kolegijos statutas.

X. TVARKOS TVIRTINIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 1. Tvarka, jos pakeitimai tvirtinami Akademinėje taryboje.
 2. Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

___________________