Svarbu žinoti

Į Vilniaus kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 1,1.

Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija. Kasmet apie 70 proc. stojančiųjų įstoja į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas:

  • Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
  • Stojantieji, 2016 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

 1. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;

2. matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojant į menus):

2.1. ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities programas;

2.2. ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jei pretenduoja į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

  • Stojantiesiems į pedagogikos studijų krypties programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Jei motyvacija įvertinama teigiamai, stojančiajam pridedami vienas arba du papildomi balai.

Vykdant konkursą atsižvelgiama į stojančiojo brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus ir specialiuosius gebėjimus.

Konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių mokomųjų dalykų:

  • pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  • antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • lietuvių kalbos ir literatūros dalyko brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas).

 Jei stojantysis nelaikė reikiamo dalyko brandos egzamino, tai apskaičiuojant konkursinį balą imamas to dalyko metinis pažymys. Tai netaikoma pagrindiniam dalykui, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą.

Papildomi balai suteikiami tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėtojams, už motyvacijos įvertinimą, profesinę patirtį (profesinių mokyklų absolventams).