Priėmimas 2018 m.

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. ATN- 8

2018 metų Studentų priėmimo į VILNIAUS KOLEGIJĄ sąlygos

 1. 2018 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją (toliau – Kolegiją) sąlygos (toliau – priėmimo sąlygos) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje pagal vidurinio ugdymo programas ir 2018 metais stojančių į Kolegiją, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus bei kitus atrankos kriterijus.
 2. Šiomis priėmimo sąlygomis vadovaujasi Kolegija, rengiant 2018 metų studentų priėmimo taisykles.
 3. Pagal užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų, taip pat asmenų, atleistų nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, priėmimo į valstybės finansuojamas vietas sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
 4. Minimalūs rodikliai 2018 metais stojantiems į kolegijas asmenims, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, yra:
  • išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
  • ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
  • išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, išskyrus menų studijų srities studijas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 m. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m., matematikos valstybinį brandos egzaminą turi būti išlaikę: a) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos studijų programas; b) ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių (išskyrus meno pedagogikos), biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.
 5. Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas.
 6. Konkursinis balas formuojamas iš 1 lentelėje nurodytų konkursinių dalykų valstybinių brandos egzaminų (išskyrus 7 punkte nurodytas išimtis), stojant į menų studijų srities ir socialinių mokslų studijų srities meno pedagogikos studijų programas – ir stojamojo egzamino ir kitų pasiekimų, išvardytų 2 lentelėje, įvertinimų. Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas. Technologijos mokslų studijų srityje trečiuoju dalyku gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
 7. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų. Taikant išimtis privaloma laikytis 4 punkte nurodytų minimalių rodiklių. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Nesant tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 8. Pirmojo (pagrindinio) dalyko svertinis koeficientas nustatomas 0,4, kitų dalykų svertiniai koeficientai – nuo 0,1 iki 0,2, kaip nurodyta 1 lentelėje. Stojamųjų egzaminų įvertinimų, priklausomai nuo jų svarbos, svertiniai koeficientai sudaro 0,6 arba 0,7. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą 2 lentelėje nurodytomis vertėmis.
 9. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai bei į juos perskaičiuoti kiti įvertinimai dalijami iš 10.

1 lentelė. 2018 metų konkursinių mokomųjų dalykų ir stojamųjų egzaminų sąrašas

Studijų kryptis arba krypčių grupė Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficien­tas trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ studijų sritis
T900 filologija lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2
II. Menų studijų sritis
W300 muzika, W400 teatras ir kinas, W200 dizainas stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2
III. Socialinių mokslų studijų sritis
L500 socialinis darbas istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2
X100 pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4 0,2 0,2 istorija – 0,2
X140 meno pedagogika stojamasis egzaminas 0,6 0,2 0,2
N100 verslas, N200 vadyba, N300 finansai, N400 apskaita, N500 rinkodara, L100 ekonomika matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2
P200 viešieji ryšiai lietuvių kalba ir literatūra informaci­nės technologijos istorija – 0,2
IV. Fizinių mokslų studijų sritis
I100 informatika matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
F100 chemija chemija 0,4 matematika 0,2
V. Biomedicinos mokslų studijų sritis
D700 žemės ūkio mokslai, B800 medicinos technologijos, B400 mityba, B700 slauga, B300 reabilitacija, B900 medicina ir sveikata, D100 ikiklinikinė veterinarinė medicina biologija 0,4 chemija arba matemati­ka 0,2 0,2 0,2
VI. Technologijos mokslų studijų sritis
H600 elektronikos ir elektros inžinerija, H900 inžinerija matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
J400 polimerų ir tekstilės technologijos chemija arba fizika
E400 maisto technologijos chemija
E100 informatikos inžinerija informaci­nės tech­nologijos arba fizika

 

2 lentelė. Kitų pasiekimų vertės konkursinio balo sandaroje

Kriterijus Kriterijaus vertė
Gavusiems pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnį nei 9 įvertinimą 0,25 balo
Išeiti baziniai kariniai mokymai 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (išskyrus menų sritį).

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą.

1 vieta – 2,5 balo;

2 vieta – 1,5 balo;

3 vieta – 1 balas

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (išskyrus menų sritį).

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

1 vieta – 1,5 balo;

2 vieta – 1 balas;

3 vieta – 0,5 balo

Tarptautinių vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos (priimamiems į dizaino krypties studijų programas).

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

1 vieta – 2,5 balo;

2 vieta – 1,5 balo;

3 vieta – 1 balas

Šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos (priimamiems į dizaino krypties studijų programas).

Vertinami tik 9–12 klasių (gimnazijos I–IV klasių) olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą.

1 vieta – 1,5 balo;

2 vieta – 1 balas;

3 vieta – 0,5 balo

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
Stojantiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacinį testą (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas). 1 arba 2 balai
Tarptautinė arba nacionalinė savanorystė (pažymėjimas). 0,5 balo

Pastaba. Suminė kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.

 

 1. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių iki 2012 m. įskaitytinai, valstybinių brandos egzaminų įvertinimai iš norminės 1–100 balų vertinimo sistemos tiesiškai perskaičiuojami į kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą. Kitų įvertinimų perskaičiavimo ir pažymių įskaitymo principus nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
 2. Stojančių į koleginių studijų programas asmenų konkursiniam balui apskaičiuoti kartu su valstybinių brandos egzaminų įvertinimais naudojami perskaičiuoti dalykų metiniai tikslinio T kurso arba S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, mokyklinių A lygio, S lygio ar jiems prilyginto kito lygio brandos egzaminų įvertinimai, taip pat dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai.
 3. Stojantiesiems į kai kurias studijų programas Kolegija gali numatyti stojamąjį testą, nesusijusį su valstybinių brandos egzaminų turiniu ir traktuojamą kaip papildomą reikalavimą greta bendrojo priėmimo tvarkos.
 4. Kolegija priėmimo taisyklėse atskiroms studijų kryptims ar jų grupėms gali numatyti mažiausią stojamąjį balą ar kitą minimalų priėmimo rodiklį, atsižvelgiant į atitinkamos studijų krypties specialistų poreikį ir studijų kokybės užtikrinimo reikalavimus.

____________________________