Žinių vertinimo sistema

Žinių vertinimo sistema

Vertinimo tikslas – įvertinti studento pasiektus studijų rezultatus ir jų lygį bei teikti studentui grįžtamąją informaciją apie pasiekimus, daromą pažangą. Studijų rezultatai – tai aiškiai apibrėžti teiginiai, ką studentas turėtų žinoti ir / ar gebėti pademonstruoti pasibaigus studijų dalykui (moduliui) ar studijų procesui.

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, Kolegijoje taikomas kaupiamasis kriterinis vertinimas. Kiekvieno dalyko (modulio) studijos baigiamos egzaminu arba studento atlikto savarankiško darbo (projekto) gynimu. Baigiamasis dalyko (modulio) įvertinimas yra kaupiamasis balas, kurį sudaro per visą semestrą gauti tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (ar savarankiško darbo (projekto)) įvertinimai.

Priklausomai nuo dalyko (modulio) studijų rezultatų, galimas įvairus tarpinių atsiskaitymų už studijų pasiekimus skaičius. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikrų studijų dalyko (modulio) programoje numatyti siektini studijų rezultatai.

Dalyko (modulio) programoje yra įrašyta žinių, gebėjimų ir nuostatų lygio apskaičiavimo formulė, nurodant kiekvienos teorinės ir praktinės dalyko (modulio) dalies sudedamųjų bei savarankiškų užduočių dalių svorio (koeficientų arba procentų) įtaką galutiniam pažymiui. Dalyko (modulio) baigiamąjį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (savarankiško darbo (projekto)) įvertinimų, padauginant iš jiems suteiktų atitinkamų svertinių koeficientų, suma.

Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Egzaminas laikomas arba ginamas savarankiškas darbas (projektas) tik gavus visus teigiamus tarpinius įvertinimus.

Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygas nustato fakultetas.